Terrassen, ... openbaar terrein

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, banken, koopwaar, automatische apparaten, enz.  op of boven het openbaar domein


Artikel 1:

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2014 en eindigt op 31/12/2019, wordt er een belasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente voor het uitstallen van waren en het plaatsen van voorwerpen.

Artikel 2:

Het plaatsen op of boven het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente, van plankieren, tafels, stoelen, banken, terrassen, windschermen en andere voorwerpen is onderworpen aan een differentiële belasting waarvan het bedrag wordt bepaald door de reeks waarin de inrichtingen op grond van hun ligging zijn ingedeeld.

-

Tot de eerste reeks behoren :
de Zeedijk en de Koning Ridderdijk

-

Tot de tweede reeks behoren :
de straten of straatgedeelten gelegen in het blok, begrensd door de Koning Ridderdijk, de Zeedijk, de Gewestweg N34 (vanaf het kruispunt van de Cyriel De Grootelaan met de Zeedijk tot aan de Strandlaan) en de Strandlaan, deze straten inbegrepen, uitgezonderd deze die behoren tot de eerste reeks.

Tot deze tweede reeks behoren eveneens: de volledige Paul de Smet de Naeyerstraat en de Kerkstraat

-

Tot de derde reeks behoren:
alle overige straten van de gemeente

De inrichtingen die door hun ligging tot twee reeksen behoren (hoekterrassen e.d.) worden volledig belast aan het hoogste tarief van één der beide reeksen waartoe zij behoren.

Artikel 3:

De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater en de eigenaar van de terrassen, de waren of de voorwerpen en ook door de eigenaar van het gebouw vóór hetwelk de voorwerpen of waren zijn uitgestald.

Artikel 4:

Deze belasting wordt geheven als volgt:

Aard

1e reeks

2e reeks

3e reeks

Gesloten terras

50,00 EUR/m²

25,00 EUR/m²

12,00 EUR/m²

Open terras

17,00 EUR/m²

12,00 EUR/m²

11,00 EUR/m²

Los voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

Automatisch apparaat

100,00 EUR
per toestel

100,00 EUR
per toestel

100,00 EU
per toestel


Artikel 5:

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan:
Artikel 6:

Indien de losse voorwerpen of automatische apparaten geplaatst zijn binnen een gesloten of open terras waarvoor ingevolge dit belastingreglement reeds een belasting wordt geheven, worden de losse voorwerpen en/of automatische apparaten van de belasting vrijgesteld.

Artikel 7

Indien de plaats bezet wordt door meerdere losse voorwerpen die niet afgebakend kunnen worden door hun vorm, zal de ruimte aangerekend worden die werkelijk bezet wordt.

De opmetingen en de vaststelling der belastbare oppervlakte worden verricht door de gemeentelijke diensten.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle vierkante meter uitgedrukt. Gedeelten van een vierkante meter worden voor een volle vierkante meter aangerekend wanneer zij ten minste 0,50 m² bedragen; tot 0,49 m² worden zij verwaarloosd. In elk geval is echter ten minste de belasting verschuldigd voor één vierkante meter.

Bij de vaststelling van de belastbare oppervlakte worden niet in aanmerking genomen : de doorgangen die enkel leiden naar de toegangsdeur tot de boven de inrichting gelegen appartementen.

Als belastbare oppervlakte komen wel in aanmerking : de bezetting door bloemen en planten alsmede de doorgang naar de toegangsdeur van de inrichting zelf.

De ruimten tussen of afgebakend door windschermen worden als open terras aanzien, zelfs indien ze niet als dusdanig gebruikt worden.

Reclamevoorwerpen, speelgoed, kledingstukken en andere al dan niet tot commercieel doeleinde bestemde artikelen of voorwerpen, welke aan gevels, luifels, zonneluifels, enz. opgehangen worden buiten de bouwlijn en welke op normale manshoogte kunnen worden aangeraakt, worden aanzien als zijnde geplaatst op het belastbaar domein en vallen bijgevolg onder toepassing van onderhavig belastingreglement.

Terrassen, boven het belastbaar domein gelegen, vallen alleen dan onder toepassing van onderhavige verordening, wanneer zij voor commercieel doel worden aangewend.

Artikel 8:

De belasting is steeds in haar geheel verschuldigd, zelfs wanneer de belanghebbende de toegestane oppervlakte enkel gedurende een gedeelte van het jaar in gebruik neemt.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 betreffende de invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de wijzigingen ervan dd. 28/05/2010 en dd. 17/02/2012.

Artikel 10:

De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend  worden. De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be.

De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning van de belasting.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.