Terrassen en andere uitstallingen openbaar domein

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025, wordt een belasting gevestigd op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en andere uitstallingen.

Artikel 2: definities

Voor toepassing van deze belasting wordt verstaan onder:

Gesloten terras:

een constructie die is geplaatst op het openbaar domein en paalt aan de voor- en/of zijgevel van een gebouw. De constructie bestaat uit twee zijwanden, een voorwand en een dak of luifel en dient of kan het hele jaar dienen als commerciële ruimte of uitbreiding ervan.

Open terras:

elke overige bezetting van het openbaar domein dat bestemd is om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat.

Los voorwerp:
elk roerend voorwerp dat verplaatsbaar is bv. programmabord, menubord, reclamebord, fietsrek, bloembak.

Automatisch apparaat:
een apparaat dat al dan niet na inworp van munten een product afgeeft of een dienst aflevert bv. weegtoestel, verrekijker, verdeelapparaat, snoepautomaat, drankautomaat, kauwgumtoestel.

Artikel 3: belastingplichtige

De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater en de eigenaar van het terras of de andere uitstallingen op het openbaar domein en ook door de eigenaar van het onroerend goed waarbij het terras of de andere uitstalling hoort.

Artikel 4: sectoren

Voor de toepassing van de belasting wordt het grondgebied van de gemeente ingedeeld in 3 sectoren:

Sector 1:

Sector 2:

Sector 3:

Artikel 5: berekeningsgrondslag en tarieven

[De belasting wordt geheven als volgt:

       Aanslagjaren 2020-2021


sector 1

sector 2

sector 3

Gesloten terras

25,00 EUR/m²

12,50 EUR/m²

6,00 EUR/m²

Open terras

8,50 EUR/m²

6,00 EUR/m²

5,50 EUR/m²

Los voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

Automatisch apparaat

100,00 EUR
per toestel

100,00 EUR
per toestel

100,00 EUR
per toestel


Aanslagjaren 2022-2025


sector 1

sector 2

sector 3

Gesloten terras

50,00 EUR/m²

25,00 EUR/m²

12,00 EUR/m²

Open terras

17,00 EUR/m²

12,00 EUR/m²

11,00 EUR/m²

Los voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

20,00 EUR
per voorwerp

Automatisch apparaat

100,00 EUR
per toestel

100,00 EUR
per toestel

100,00 EUR
per toestel


Hoekterrassen gelegen in de 2 sectoren worden aangerekend aan het bedrag van de hoogste sector.

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar ongeacht het tijdstip van het jaar waarop de inname wordt geplaatst. (geschrapt en vervangen GR 10/03/2021(13))]

Artikel 6: vrijstellingen

Indien de losse voorwerpen of automatische apparaten geplaatst zijn binnen een gesloten of open terras waarvoor ingevolge dit belastingreglement reeds een belasting wordt geheven, worden de losse voorwerpen en/of automatische apparaten van de belasting vrijgesteld.

Artikel 7: vaststelling

De opmetingen en vaststelling van de belastbare oppervlakte worden verricht door de gemeentelijke diensten.

Indien de plaats ingenomen wordt door meerdere losse voorwerpen die niet afgebakend kunnen worden door hun vorm, zal de ruimte aangerekend worden die werkelijk ingenomen wordt.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle m² uitgedrukt. Gedeelten van een m² worden voor een volle m² aangerekend wanneer zij ten minste 0,50 m² bedragen; tot 0,49 m² worden zij verwaarloosd. In elk geval is echter ten minste de belasting verschuldigd voor 1 m².

Bij de vaststelling van de belastbare oppervlakte worden niet in aanmerking genomen: de doorgangen die enkel leiden naar de toegangsdeur tot de boven de inrichting gelegen appartementen.

Als belastbare oppervlakte komen wel in aanmerking: de bezetting door bloemen en planten alsmede de doorgang naar de toegangsdeur van de inrichting zelf.

De ruimten tussen of afgebakend door windschermen worden als open terras aanzien, zelfs indien ze niet als dusdanig gebruikt worden.

Artikel 8: onvergunde inname

Indien door de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld dat er extra gebruik van het openbaar domein is, waarvoor géén vergunning werd afgeleverd, zal voor dit extra gebruik ook jaarlijks de belasting verschuldigd zijn. Het betalen van deze extra belasting houdt niet in dat het extra gebruik vergund wordt.

Artikel 9: invordering

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 10: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 11: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 12: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.