Technische prestaties

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op technische prestaties

Artikel 1: doel

Met ingang vanaf 01/12/2019 wordt een retributie gevestigd op technische prestaties voor:

Artikel 2: retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

Artikel 3: tarieven

§1. Volgende tarieven zijn van toepassing:

Aanleggen en herstellen voetpaden

Aanleggen / herstellen voetpad (all-in tarief)

80 EUR / m2

Andere prestaties

Uurloon personeel

Verhoging uurloon:

  • voor interventies bij nacht tussen 22u en 6u
  • voor interventies op zaterdag
  • voor interventies op zondag en feestdagen

35 EUR per uur / persoon


met 50%

met 25%

met 100%

Werken uitgevoerd door een externe firma

offerteprijs volledig herstel

Alle gebruikte of geleverde materialen

aan kostprijs

Gebruik van personenwagen of lichte vrachtwagen (incl. chauffeur)

70 EUR / uur

Gebruik van zwaar voer-/werktuig (incl. chauffeur)

(o.a. vrachtwagen met laadvermogen > 3,5t, tractor, bulldozer, vuilniswagen, straatkolkenzuiger, …)

100 EUR / uur

Stockage van divers materiaal (stoelen, tafels, …)

5 EUR / m2 per week met een minimum van 1 m2

Gebruik nadars (in kader van openbare veiligheid)

betalend vanaf 7e dag: € 0,40 per stuk / dag


§2. Voor elk gebruik of geleverde prestatie zal minimum één uur worden aangerekend. Elk begonnen uur telt voor een volledig uur. Elke begonnen m2 wordt als een volle m2 beschouwd.

§3. Indien gestockeerd materiaal, binnen de 6 maanden vanaf datum van stockage, niet wordt opgehaald bij de technische dienst, gaat het gemeentebestuur ervan uit dat er afstand wordt gedaan van het materiaal. De retributie voor het ophalen, stockeren en verwijderen van het materiaal blijft wel verschuldigd.

§4. Voor alle niet voorziene gevallen mag het college van burgemeester en schepenen het tarief bepalen.

Artikel 4: betaling

De retributie en de kostprijs worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Middelkerke, zoals vermeld op de factuur.

De retributie voor het aanleggen of herstellen van voetpaden moet contant betaald worden bij de aanvraag.

Artikel 5: invordering

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, eventueel in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: klachten m.b.t. factuur

Indien de retributieplichtige meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neemt de retributieplichtige contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de betreffende dienst kan de retributieplichtige schriftelijk en gemotiveerd klacht/protest indienen bij het college van burgemeester en schepenen die hierover zal beslissen. Deze klacht of protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 7: betwistingen

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.