Statuten sportraad

Parent Previous Next

Statuten Gemeentelijke Sportraad MiddelkerkeHoofdstuk 1 - Doelstelling van de Gemeentelijke Sportraad

Artikel 1.        Doelstelling


De gemeentelijke Sportraad van Middelkerke is het officiële adviesorgaan van de gemeente Middelkerke inzake het overleg en de inspraak in het sportbeleid.

De gemeentelijke Sportraad heeft als algemeen doel de sport, de Lichamelijke Opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de Sportraad :

a) deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur  overeenkomstig de geldende wetgeving.
b) overleg en samenwerking tot stand  brengen  tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de sportsector.
c) advies geven, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, inzake sport- en recreatieve aangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
d) onderzoek verrichten naar de sportieve behoeften in Middelkerke,  informatie en documentatie verzamelen over het sportieve leven.
e) op de behoeften afgestemde initiatieven voorstellen ter bevordering van het sportief welzijn.
f) deelnemen aan gezamenlijk overleg op regelmatige basis met andere raden voor vrijetijdsaangelegenheden en ook onderling informatie uitwisselen met deze raden.

Hoofdstuk 2 - Structuur en samenstelling van de Gemeentelijke Sportraad

Artikel 2.        Structuur van de Gemeentelijke Sportraad


De Gemeentelijke Sportraad is gestructureerd als volgt:

- Algemene Vergadering;
- Raad van Bestuur;
- Dagelijks bestuur;
- Werkgroepen.

Artikel 3.        Samenstelling van de Gemeentelijke Sportraad

De Gemeentelijke Sportraad staat open voor de competitiesport, recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.

Hiertoe betrekt het gemeentebestuur de plaatselijke actoren die het Nederlandstalig sport- en/of ontspanningsleven bevorderen, zijnde:

3.1 alle Nederlandstalige sportverenigingen, zowel private als publieke en competitieve als recreatieve, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Middelkerke, tenzij hiervoor onvoldoende accommodatie ter beschikking is te Middelkerke;

3.2 alle Nederlandstalige sportinstellingen en sportorganisaties of sportprojecten, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Middelkerke;

3.3 alle Nederlandstalige onderwijsinstellingen, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Middelkerke, tenzij hiervoor onvoldoende accommodatie ter beschikking is te Middelkerke;

3.4 individuele niet-georganiseerde sporters die te Middelkerke woonachtig zijn;

3.5 deskundigen inzake sport die woonachtig zijn te Middelkerke en die door hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid kunnen bijdragen tot de goede werking van de Sportraad;

       

Artikel 4.        Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat als volgt uit de in Artikel 3 vernoemde actoren.

4.1 Stemgerechtigde leden

De in artikel 3.1, 3.2, en 3.3 genoemde actoren zijn stemgerechtigde leden.

De in artikel 3.1 genoemde actoren kunnen hiertoe elk één aangesloten lid afvaardigen naar de Algemene Vergadering.  Deze afgevaardigden beschikken elk over één stem.
Deze afgevaardigden zijn bij voorkeur voorzitter of secretaris van de vereniging. Een plaatsvervanger kan aangesteld worden maar moet lid zijn van de vereniging. Deze plaatsvervanger kan slechts 1 vereniging vertegenwoordigen.

De in artikel 3.2 genoemde actoren kunnen hiertoe elk één persoon afvaardigen naar de Algemene Vergadering.  Deze afgevaardigden beschikken elk over één stem.

De in artikel 3.3 genoemde actoren kunnen hiertoe elk één persoon afvaardigen naar de Algemene Vergadering.  Deze afgevaardigden beschikken elk over één stem.
4.2 Waarnemers

De in artikel 3.4 en 3.5 genoemde actoren, deskundigen en niet-georganiseerde Middelkerkse sporter, zijn niet stemgerechtigd.

Het aantal deskundigen mag niet meer bedragen dan 1/5 van het aantal leden in artikel 3.1 .

Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad en komen niet in aanmerking om individueel of namens een actor lid te zijn van de Algemene Vergadering.

De Schepen voor de Sport kan aanwezig zijn op de Algemene Vergadering alsook de sportgekwalificeerde ambtenaar van de sportdienst.  Deze personen hebben geen stemrecht.

Artikel 5.        Samenstelling van de Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal 9 leden waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De Raad van Bestuur poogt een zo representatief mogelijke weergave te zijn van de Middelkerkse sportwereld en zal daarom een weerspiegeling zijn van de Algemene Vergadering.

Om de representativiteit te kunnen bekomen, worden de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering opgesplitst in drie groepen:

- de competitieve en recreatieve sportverenigingen en sportverenigingen voor personen met een handicap;

- de sportinstellingen en -organisaties;

- de onderwijsinstellingen.

De groep sportverenigingen heeft recht op 7 vertegenwoordigers,  de groep sportinstellingen en sportorganisaties en de groep onderwijsinstellingen hebben elk recht op één vertegenwoordiger.

Bij deze groepen, kan elke club, elke organisatie en elke onderwijsinstelling die lid zijn van de Algemene Vergadering, één kandidaat voorstellen.  

De verkozen Raad van Bestuur kan door middel van coöptatie(s) uitgebreid worden tot maximum 11 leden.  De Raad van Bestuur wordt steeds uitgebreid zolang meer dan 2/3de van de leden van eenzelfde geslacht zijn (diversiteitregel).

De Schepen voor de Sport en de sportgekwalificeerde ambtenaar van de sportdienst kunnen de vergaderingen bijwonen. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 6.        Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat ambtshalve uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, en de Penningmeester van de Raad van Bestuur, aangevuld met de Schepen voor de Sport en de sportgekwalificeerde ambtenaar van de Sportdienst.  De Schepen voor Sport en de gekwalificeerde ambtenaar van de sportdienst hebben geen stemrecht.

Artikel 7.        Samenstelling van de Werkgroepen

Een Werkgroep wordt in de schoot van de Raad van Bestuur gevormd door leden die belangstelling hebben voor de te behandelen materie.

Artikel 8.        Externe personen

De verschillende instanties van de Middelkerkse Sportraad (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Dagelijks bestuur en Werkgroepen) kunnen ter gelegenheid van een bepaald punt van de agenda beroep doen op een externe deskundige.  Deze personen behoren op dat ogenblik niet tot de Middelkerkse Sportraad en hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk 3  -  Verkiezing van de verschillende instanties

Artikel 9.        Verkiezing van de Raad van Bestuur

De leden voor de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering.  

Elk in artikel 5 vernoemde groep kiest volgens de in het Huishoudelijk Reglement beschreven modaliteiten zijn eigen vertegenwoordiger(s).

Tijdens de initiële vergadering van de Raad van Bestuur wordt onder de nieuw verkozen leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen met gewone meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 4  -  Bevoegdheden van de verschillende instanties

Artikel 10.        Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Sportraad is bevoegd voor:

1° Het goedkeuren van de Statuten, het huishoudelijke reglement en de wijzigingen eraan;
2° Het ontbinden van de Sportraad en het geven van advies omtrent de bestemming van de financiën;
3° Het verkiezen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur;
4° Het goedkeuren van het jaarlijks werkingsverslag van de Sportraad;
5° Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting van de Sportraad;
6° Het verlenen van advies over het meerjarenplan m.b.t. het beleidsveld sport;
7° het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de Gemeentelijke Sportraad.

Om praktische redenen mandateert de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur met het verstrekken van alle andere adviezen aan het Gemeentebestuur, met dien verstande dat hiervan overzicht en relaas wordt gegeven door de Raad van Bestuur in het jaarlijks verslag.

Artikel 11.        Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad is bevoegd voor:

1° Het voorbereiden van de Statuten en zijn eventuele wijzigingen;
2° Het voorbereiden van het Huishoudelijk Reglement en zijn eventuele wijzigingen;
3° Het coöpteren van leden;
4° Het beheer van de Sportraad;
5° Het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de Gemeentelijke Sportraad in afwachting van de definitieve beslissing op de eerstvolgende Algemene Vergadering;
6° Het geven van adviezen inzake sportbeleid op vraag van het Gemeentebestuur en het indienen van    voorstellen op eigen initiatief;
7° Het goedkeuren van de door het Dagelijks Bestuur uitgewerkte adviezen inzake de subsidiëring van de sportactoren;
8° Het opstellen van het jaarlijks werkingsverslag van de Gemeentelijke Sportraad;
9° Het opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting van de Gemeentelijke Sportraad;
10° Het oprichten van Werkgroepen;        
11° Het voorbereiden en samenroepen van de Algemene Vergadering;
12° Het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering;
13° Het vertegenwoordigen van de sportraad naar buiten toe.

Artikel 12.         Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur


Het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Sportraad is bevoegd voor:

1° het voeren en opvolgen van de briefwisseling;
2° het voorbereiden en opstellen van de agenda van de Raad van Bestuur;
3° het geven van dringende adviezen mits bekrachtiging achteraf door de Raad van Bestuur;
4° het initieel opstellen van de adviezen inzake de subsidiëring van de leden van de Gemeentelijke Sportraad;
5° het initieel opstellen van het jaarverslag van de Sportraad;
6° het initieel opstellen van de jaarrekeningen van de Sportraad;
7° het coördineren van werkgroepen;
8° de verslaggeving van de bijeenkomsten van de verschillende instanties van de Sportraad.

Artikel 13.        Bevoegdheden van een Werkgroep

Een Werkgroep bereidt specifieke dossiers voor ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 5  -  Modaliteiten van het mandaat Raad van Bestuur

Artikel 14.         Aanvang, duur en einde van het mandaat Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt uiterlijk 6 maanden na de installatie van de nieuw gekozen Gemeenteraad verkozen.

Het mandaat van de Raad van Bestuur duurt 6 jaar.  Wanneer een lid van de Raad van Bestuur dient vervangen te worden, wordt  deze pas vervangen via verkiezing binnen de betreffende groep uit artikel 5, in de eerstvolgende algemene vergadering.  De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Het mandaat van de Raad van Bestuur eindigt met de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur die door de Algemene Vergadering verkozen werd na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad.

De Gemeentelijke sportraad vraagt zijn erkenning aan de Gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten voor. Bij wijziging van statuten moet ook goedkeuring aan de Gemeenteraad gevraagd worden.

Hoofdstuk 6  -  Financiën van de Gemeentelijke Sportraad

Artikel 15.        Financiële bronnen en het beheer ervan

De Gemeentelijke Sportraad beheert een eigen financiële rekening waarop de eventueel door het Gemeentebestuur toegekende subsidies en de eigen bekomen geldbronnen worden geboekt.

De rekening wordt beheerd door de Penningmeester.  Financiële verrichtingen moeten telkens ondertekend worden door 2 leden van De Raad van Bestuur.
Artikel 16.        Controle

De Penningmeester brengt periodiek en minstens twee keer per jaar verslag uit aan de Raad van Bestuur.

De Algemene vergadering duidt tussen zijn leden twee rekeningnazichters aan.  Zij mogen geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur of Raad van Bestuur.

Vóór de Algemene Vergadering zien de rekeningnazichters de rekening en kasgelden na.  Zij brengen achtereenvolgens verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Het Gemeentebestuur kan alle documenten i.v.m. financiële verrichtingen die betrekking hebben op de door het Gemeentebestuur verstrekte financiële middelen, opvragen.

Hoofdstuk 7  -  Huishoudelijk Reglement van de Gemeentelijke Sportraad

Artikel 17        Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de Gemeentelijke Sportraad regelt de punten die niet expliciet voorzien zijn in de Statuten en die voorzien in de goede werking van de Sportraad.

Het Huishoudelijk Reglement en zijn eventuele wijzigingen worden door de Raad van Bestuur voorbereid en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering  van de Middelkerkse Sportraad op 1/03/2013.
Statuten goedgekeurd door de Gemeenteraad  dd.  11/04/ 2013.  Deze treden in werking op datum 14/03/ 2013.  Zij vervangen alle vroegere reglementen en bepalingen inzake de werking van de Middelkerkse Sportraad.