Statuten

AGB ››
Parent Previous Next

Gecoördineerde tekst statuten Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke


Met implementatie van de statutenwijziging ingevolge besluit dd. 05/11/2013 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke en besluit dd. 07/11/2013 van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke, zoals goedgekeurd bij Ministerieel Besluit dd. 25/02/2014 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (datum van inwerkingtreding 25/02/2014)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke is onderworpen aan de artikelen 231 t.e.m. 244 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

De artikelen 231 t.e.m. 244 van het Decreet over het lokaal bestuur worden als bijlage (die geen onderdeel is van de statuten) aan de statuten gehecht.


HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR


Artikel 1: Vorm en naam


Het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (hierna ‘AGB’).

Het AGB verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke (hierna ‘gemeenteraad’).


Artikel 2: Zetel


De zetel van het AGB is gevestigd te 8430 Middelkerke, Spermaliestraat 1.


Artikel 3: Doel – bevoegdheden


Het AGB heeft als maatschappelijk doel:

Over de concrete opdracht van het AGB en de middelen die daarvoor zullen uitgetrokken worden zullen de partijen afspraken maken in de beheersovereenkomst overeenkomstig artikel 234 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het AGB kan, voor zover dat past in zijn opdrachten binnen de grenzen van artikel 240 van het Decreet over het lokaal bestuur, andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen.


Artikel 4: Duur


Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur.


HOOFDSTUK II: RAAD VAN BESTUUR


Artikel 5: Structuur


Het AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder.


Artikel 6: Samenstelling raad van bestuur


De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden die door de gemeenteraad worden benoemd. De meerderheid ervan bestaat uit leden van de gemeenteraad. Benevens deze raadsleden kunnen ook deskundigen worden benoemd. Elke fractie is in de raad van bestuur vertegenwoordigd.

De bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het lokaal en provinciaal kiesdecreet.

Voor een definitie van het begrip “fractie” wordt verwezen naar artikel 36 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Het aantal mandaten in de raad van bestuur per fractie wordt bepaald volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging (systeem Imperiali). Zij worden verkozen overeenkomstig artikel 35 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Het aantal mandaten in de raad van bestuur, voorbehouden voor deskundigen, wordt bepaald door een gewone beslissing van de gemeenteraad. De deskundigen worden verkozen overeenkomstig artikel 35 van het Decreet over het lokaal bestuur uit een gemotiveerde lijst van kandidaten opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke.

Het verkiezen van de kandidaten geschiedt ook overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur.


Artikel 7: Bestuurders


Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de organen (raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder) overgegaan. In dat geval blijven de leden in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. Het mandaat van lid van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder is hernieuwbaar.


Artikel 8: Bestuurders – termijn en einde mandaat


De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht, zonder enige vergoeding te voorzien of te betalen.

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Door de eerstvolgende gemeenteraad wordt, op voordracht van de fractie dat het uittredend lid heeft voorgedragen, een vervanger benoemd. Het lid van de raad van bestuur blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is benoemd op de eerstvolgende gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.


Artikel 9: Bestuurders – vergoeding


Het mandaat van de leden van de raad van bestuur is bezoldigd overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. De vergoeding voor de bestuurders is een zitpenning die niet hoger mag zijn dan de zitpenning van de gemeenteraad. Deze zitpenning wordt maximaal voor 12 zittingen per jaar toegekend.


Artikel 10: Voorzitterschap


De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke. Naast de voorzitter wordt een secretaris en een penningmeester verkozen die geen bestuurders dienen te zijn.


Artikel 11: Vergaderingen van de raad van bestuur


De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door minstens vier bestuurders telkens de belangen van het AGB het vereisen, maar ten minste 2 maal per boekjaar.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur per brief, per fax of op een andere schriftelijk wijze verzonden.


Artikel 12: Beraadslagingen


De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het AGB of op een door haar aan te duiden exploitatiezetel.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe werd aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid zal de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe raad van bestuur bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over punten die op de agenda staan.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Stemming gebeurt, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige bestuurders.

Elke bestuurder heeft één stem.


Artikel 13: Belangenconflicten


Een lid van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder moet zich onthouden van elke handeling in de zin van artikel 235 § 5 van het Decreet over het lokaal bestuur.


Artikel 14: Notulen


De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het AGB onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

Daarnaast worden alle notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente Middelkerke.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van één van hen door twee bestuurders, ondertekend.


Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur


15.1. Algemeen


De raad van bestuur is inzake aangelegenheden van het AGB bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet of in de beheersovereenkomst is voorbehouden aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het AGB te verwezenlijken.

De raad van bestuur controleert het bestuur van de gedelegeerd bestuurder van het AGB.

Telkens indien de gemeenteraad de raad van bestuur daartoe verzoekt en minstens eenmaal per jaar, brengt de raad van bestuur verslag uit over de activiteiten van het AGB.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader naar modaliteiten te regelen in een reglement van inwendige orde.


15.2. Personeel


De raad van bestuur beslist over het aanstellen van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanstellingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.


15.3. Overeenkomsten


De raad van bestuur kan eveneens met de gemeente Middelkerke of met derden, natuurlijke of rechtspersonen, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente Middelkerke of voormelde derden wordt toevertrouwd.


15.4. Bevoegdheidsdelegatie


De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan de gedelegeerd bestuurder. Dit kan echter niet voor:


15.5. Statutenwijziging


Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad op voorstel of na advies van de raad van bestuur.


Artikel 16: Aansprakelijkheid


De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB.

Onverminderd andere aansprakelijkheidsregelingen zijn de bestuurders aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.


HOOFDSTUK III: GEDELEGEERD BESTUURDER


Artikel 17: Aanstelling


De gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld door de raad van bestuur.


Artikel 18: Statuut


Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder neemt een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

De raad van bestuur kan te allen tijde bij besluit van twee derde van de leden het mandaat van de gedelegeerd bestuurder herroepen.


Artikel 19: Bevoegdheden


De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder is ook bevoegd voor alle materies die de raad van bestuur aan hem delegeert.

Het AGB wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder brengt geregeld, en tenminste naar aanleiding van elke raad van bestuur, verslag uit van zijn bestuur en activiteiten aan de raad van bestuur.


Artikel 20: Vergoedingen


Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. Aan de gedelegeerd bestuurder kan maximaal een dubbel presentiegeld worden toegekend voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur.


Artikel 21: Aansprakelijkheid


De gedelegeerd bestuurder is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB. De gedelegeerd bestuurder is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van zijn opdracht.

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de gedelegeerd bestuurder te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.


HOOFDSTUK IV: FINANCIEN


Artikel 22: Inkomsten en uitgaven


Het AGB ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.


Artikel 23: Financiering


De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering. Het AGB kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Een aangepaste financieringsvorm kan toegepast worden.


HOOFDSTUK V: VERTEGENWOORDIGING


Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur


Het AGB wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders samen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het AGB zulks vereisen, kan de voorzitter van de raad van bestuur of een door hem daartoe gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder enige formaliteit beslissen over het instellen van een rechtsvordering en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in en buiten rechte. Van de hiervoor genoemde rechtsvorderingen en bewarende maatregelen wordt mededeling gedaan op de eerstvolgende raad van bestuur.

Het AGB is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.


Artikel 25: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder


Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het AGB geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.


Artikel 26: Vertegenwoordiging door bijzondere lasthebbers


Het AGB wordt binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.


HOOFDSTUK VI: MEERJARENPLAN– JAARREKENING –ACTIVITEITENVERSLAG


Artikel 27: BBC


Het AGB zal zich voor de opmaak van beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening) richten naar de voor de ’autonome gemeentebedrijven vigerende regelgeving en in het bijzonder de regelgeving in het Decreet over het lokaal bestuur en in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.


Artikel 28: Financiële toezichtprocedures


Het AGB zal zich voor de financiële toezichtprocedures (goedkeuring jaarrekening, aansprakelijkheid betwiste verrichtingen, toezicht Vlaamse Regering, …) richten naar de voor de autonome gemeentebedrijven vigerende regelgeving en in het bijzonder de regelgeving in het Decreet over het lokaal bestuur en in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 29: opvolgingsrapportering


Het AGB leeft de regels met betrekking tot de opvolgingsrapportering na.


HOOFDSTUK VII: RECHTSOPVOLGING


Artikel 30: Administratiefrechtelijk


Het AGB neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de gemeente Middelkerke die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente Middelkerke en de Belgische federale overheid, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap geldende overeenkomsten, die de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB regelen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.


Artikel 31: Rechtsverhoudingen met publiek- en privaatrechtelijke personen


Het AGB neemt eveneens van rechtswege de andere rechten en verplichtingen van de gemeente Middelkerke over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.


Artikel 32: Goederen


Wanneer de gemeenteraad beslist om bepaalde activa in te brengen in het AGB, neemt het AGB van rechtswege de rechten en verplichtingen betreffende die goederen over van de gemeente Middelkerke.


HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING


Artikel 33:


In geval van ontbinding en vereffening van het AGB, wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening omvattende de balans en de resultatenrekening.


HOOFDSTUK IX: SLOTBEPALING


Artikel 34:


Voor al wat niet geregeld is in deze statuten blijft de vigerende regelgeving van toepassing. In geval van strijdigheid van de statuten met bepalingen van hogere wetgeving, inzonderheid het Decreet over het lokaal bestuur, worden de statuten buiten beschouwing gehouden.