Sportvereniging - subsidies

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk subsidiereglement – Sportverenigingen

HOOFDSTUK  l : Algemene bepalingen

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen stelt, binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde begrotingskredieten, subsidies beschikbaar voor erkende sportverenigingen van de gemeente Middelkerke.

Artikel 2:

Via een doelgericht subsidiebeleid ondersteunt de gemeente Middelkerke de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en sportevenementen, met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en  onderlinge samenwerking.

Artikel 3:

Dit reglement regelt de subsidiëring van erkende Middelkerkse sportverenigingen d.m.v.:

- een werkingssubsidie;

- een jeugd- en samenwerkingssubsidie;

- een projectsubsidie;

HOOFDSTUK ll : Werkingssubsidie

Artikel 4:

Om als sportvereniging in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie, dient de vereniging te voldoen aan volgende basisvoorwaarden:

De werkingssubsidies worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke sportraad en steunen op het hierna volgend puntenstelsel.

Thema 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader

Artikel 5:

Criterium :“De sportvereniging heeft een werking met gediplomeerde trainers”.

Toekenning punten:

 1. Zonder diploma                30 punten
 2. Kolom 1                        60 punten
 3. Kolom 2-5                70 punten
 4. Kolom 6-7                90 punten
 5. Kolom 8                        90 punten

Artikel 6:

Criterium: “De sportvereniging volgt en/of organiseert opleidingen en/of  bijscholingen.”

Toekenning punten:

Artikel 7:

Criterium:  “De sportvereniging neemt deel aan  Belgische, Vlaamse en/of Provinciale kampioenschappen van een door Bloso erkende sportfederatie.”

Toekenning punten:


9-12 jarigen

13-15 jarigen

16+

Provinciaal kampioenschap

20 punten

30 punten

75 punten

Vlaams kampioenschap

40 punten

60 punten

150 punten

Belgisch kampioenschap

80 punten

120 punten

300 punten

Het aantal deelnemers aan een kampioenschap binnen een leeftijdscategorie is niet cumuleerbaar.

Artikel 8:

Criterium: “De sportvereniging draagt bij aan de uitstraling van de gemeente Middelkerke als sportgemeente door het vermelden van ‘Middelkerke’ op een zichtbare plaats op de sportuitrusting.”

Toekenning punten:


Thema 2:  Een efficiënt financieel beleid voeren

Artikel 9:

Criterium: “Van de sportverenigingen wordt verwacht dat ze een doordacht en transparant financieel beleid voeren.”

Toekenning punten:


Thema 3: Een regelmatig en gediversifieerd activiteitenaanbod aanbieden op verschillende niveaus.

Artikel 10:

Criterium “De sportvereniging heeft  een gediversifieerd aanbod gericht naar verschillende doelgroepen.”

Toekenning punten:

 1. De sportvereniging beschikt over een afdeling voor competitieve  en een afdeling voor recreatieve beoefening van de sportactiviteit, met telkens een afzonderlijk trainingsuur en begeleiding.
   1. = 200 punten
 2. De sportvereniging beschikt over een afzonderlijke afdeling voor senioren (55+), met een afzonderlijk trainingsuur en begeleiding.
   1. = 200 punten
 3. De sportvereniging beschikt over een afzonderlijke afdeling voor senioren (55+), zoals vermeld in art.10 punt 2, maar met een recreatieve en competitieve afdeling.

       = 100 punten (is cumuleerbaar met de toegekende punten voor art.10.2).

Voor de sportverenigingen die een afzonderlijk aanbod hebben voor jeugd (-18j) wordt verwezen naar Hoofdstuk lll van dit reglement.

Artikel 11:

Criterium: “De sportvereniging neemt regelmatig deel aan officiële wedstrijden en doet hiervoor de nodige verplaatsingen.”

Toekenning punten:

Afhankelijk van de afstand per verplaatsing worden verschillende punten gegeven :

Met “afstand per verplaatsing” wordt verstaan de afstand tussen de  wedstrijdplaats te Middelkerke en de wedstrijdplaats op verplaatsing, enkele richting.
Bij individuele sporten wordt het totaal aantal punten van de verplaatsing gedeeld door 3.
Afronding na de komma gebeurt als volgt: is het getal na de komma kleiner dan 5 dan wordt er afgerond naar beneden  en vanaf het getal 5 na de komma wordt er afgerond naar boven.

Artikel 12:

Criterium: “De sportvereniging werkt mee aan organisaties van lokale en bovenlokale initiatieven.De sportvereniging participeert aan initiatieven van de sportraad, sportdienst of Bloso.”

Toekenning punten:
Artikel 13:

Criterium: ”De sportvereniging organiseert tornooien en wedstrijden.”

Voorwaarden:

Toekenning punten:

Artikel 14:

Criterium: ”De sportvereniging organiseert recreatieve ontmoetingen die plaats vinden op 1 dag.”

Voorwaarden:
- De activiteit vindt plaats op het grondgebied van Middelkerke
- De organiserende club is een erkende Middelkerkse sportvereniging

Toekenning punten:


Thema 4: De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies.

Artikel 15:

Criterium: “De sportvereniging is lid van de gemeentelijke sportraad en bevestigt dit door de aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering van het begrotingsjaar waarin de toekenning van de subsidies geadviseerd worden”

Toekenning punten

Artikel 16:

Criterium: “De sportvereniging is aangesloten bij een door Bloso erkende sportfederatie”

Toekenning punten

Artikel 17:

Criterium: “ De sportvereniging organiseert en/of volgt bijscholingen voor bestuursleden, officials en juryleden”.

Toekenning punten

Thema 5: De sportvereniging beschikt over een efficiënte en doelgerichte communicatie

Artikel 18:

Criterium: “De sportvereniging beschikt over eigentijdse communicatiekanalen voor externe en interne communicatie.”

Toekenning punten

Artikel 19:

Criterium: “De sportvereniging kan aantonen dat er inspanningen geleverd werden voor een doelgroepgerichte communicatie waarbij men nieuwe leden tracht aan te werven.”

Toekenning punten

Thema 6: De sportvereniging toont in zijn werking voldoende aandacht voor veilig sporten in een veilige omgeving.

Artikel 20:

Criterium: “De sportvereniging koopt didactisch verantwoord sportspecifiek materiaal dat beantwoordt aan minimale kwaliteitseisen en aan officiële normen van de sporttak/sportfederatie.”

Toekenning punten

Artikel 21:

Criterium: “De sportvereniging zorgt ervoor dat hun trainers en begeleiders een  erkende EHBO- opleiding, met inbegrip van het gebruik van een automatische elektrische defibrillator (AED), gevolgd hebben.”

Voorwaarde:
- de opleiding werd gevolgd tijdens het jaar waarvoor de subsidie toegekend wordt
- de attesten of brevetten van de gevolgde opleiding worden voorgelegd

Toekenning punten


Berekeningswijze van de werkingssubsidie

Artikel 22:

De toekenning van de werkingssubsidie gebeurt op basis van een puntenaantal, berekend in toepassing van dit hoofdstuk. Bij wijze van uitvoeringsmaatregel bepaalt het college van burgemeester en schepenen de geldwaarde van 1 punt door het beschikbaar begrotingskrediet te delen door het totaal aantal behaalde punten. In geval van noodzakelijke afronding wordt afgerond naar de laagste cent (vb.: € x ,0486 = € x,0,04)

De werkingssubsidie voor een sportvereniging wordt berekend door het bekomen puntenaantal van de betrokken sportvereniging te vermenigvuldigen met de geldwaarde van 1 punt.

HOOFDSTUK lll: jeugd- en samenwerkingssubsidie

Artikel 23:

Om als sportvereniging in aanmerking te komen voor de jeugd- en samenwerkingssubsidie, dient de aanvrager te voldoen aan volgende basisvoorwaarden:

De jeugd- en samenwerkingssubsidies worden toegekend na advies van de gemeentelijke sportraad en steunen op hierna volgend puntenstelsel.

Artikel 24:

Criterium: “De sportvereniging werkt met gediplomeerde jeugdtrainers.”

Toekenning punten

 1. Zonder diploma                0 punten
 2. Kolom 1                80 punten
 3. Kolom 2-5                90 punten
 4. Kolom 6-7                100 punten
 5. Kolom 8                110 punten

Artikel 25:

Criterium “ De sportvereniging volgt en/of organiseert opleidingen en erkende bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.”

Toekenning punten

Artikel 26:

Criterium: “De sportvereniging beschikt voor zijn jeugdwerking over een jeugdsportcoördinator.”

Volgende gegevens worden bezorgd:

= 200 punten

Artikel 27:

Criterium: “De sportvereniging ondertekende de Panathlonverklaring en past deze visie omtrent de ethiek in de jeugdsport ook toe.”

Toekenning punten

= 50 punten

Artikel 28:

Criterium: “De sportvereniging heeft samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen.”

Toekenning punten

De samenwerkingsverbanden kunnen op verschillende niveaus bestaan:

= 100 punten

= 150 punten

Artikel 29:

Criteria: “Het fusioneren met een andere vereniging van dezelfde sporttak is gerealiseerd.”

Onderstaande criteria hebben tot doel om deze fusie te steunen.
Voorwaarden:

Berekenen van de fusiesubsidie

Artikel 30:

De toekenning van de jeugdsubsidie gebeurt op basis van een puntenaantal, berekend in toepassing van dit hoofdstuk. Bij wijze van uitvoeringsmaatregel bepaalt het college van burgemeester en schepenen de geldwaarde van 1 punt door het beschikbaar begrotingskrediet te delen door het totaal aantal behaalde punten. In geval van noodzakelijke afronding wordt afgerond naar de laagste cent (vb.: € x ,0486 = € x,0,04)

De jeugdsubsidie voor een sportvereniging wordt berekend door het bekomen puntenaantal van de betrokken sportvereniging te vermenigvuldigen met de geldwaarde van 1 punt.


HOOFDSTUK  lV: Projectsubsidie

Artikel 31:

De subsidie voor bijzondere sportevenementen is gericht op ondernemende sportverenigingen die een meerwaarde creëren door het organiseren van sportevenementen voor een ruime doelgroep  en zowel voor deelnemer en toeschouwer een attractieve, sociale en stimulerende waarde hebben.

Voorwaarden:

Subsidiebedrag
Het bedrag van de subsidie  wordt vastgesteld in functie van het niveau van het evenement en na advies van de sportraad.  

Subsidieaanvraag
Om voor subsidiëring voor bijzondere sportevenementen in aanmerking te komen moet de aanvrager 3 maanden voor de start van het evenement een gemotiveerde aanvraag, aangevuld met een financieringsplan en eventueel bijkomende documenten, bij het gemeentebestuur ingediend hebben.  

HOOFDSTUK V: Verstrekken van informatie en controle

Artikel 33:

Tenzij anders geregeld worden de subsidies verleend per kalender- of werkjaar (cfr. schooljaar sept-juni).
De door de sportvereniging ter beschikking gestelde informatie heeft steeds betrekking op het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie uitbetaald wordt.

Daartoe door het college van burgemeester en schepenen gemachtigde ambtenaren, hebben het recht de sportverenigingen te controleren. Deze ambtenaren zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

Er kunnen door het college van burgemeester en schepenen passende sancties opgelegd worden aan sportverenigingen die onjuiste informatie verstrekken of van wie tekortkomingen bij het invullen van de vragenlijsten worden vastgesteld.
Het volledig of deels terugvorderen van de toegekende subsidie behoort tot de sanctiemogelijkheden.

Elke vorm van dubbele betoelaging is uitgesloten. Verenigingen die voor betoelaging van hetzelfde doel in aanmerking komen bij andere raden of gemeenten verliezen alle recht op subsidiëring voorzien in dit reglement.

Hoofdstuk VI: Procedure en betwistingen

Artikel 34: