Seniorenvereniging - subsidie

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Subsidiereglement seniorenverenigingen.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1:

§1: Het gemeentebestuur van Middelkerke stelt binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten subsidies beschikbaar voor de seniorenverenigingen van de gemeente Middelkerke.

Daarnaast stelt het gemeentebestuur van Middelkerke rechtstreeks of onrechtstreeks de zalen van het gemeenschapscentrum Middelkerke gratis ter beschikking voor de organisatie van activiteiten door de erkende Middelkerkse verenigingen.

§2: Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 2:

De seniorenraad verleent advies over de verdeling van de subsidies voor de seniorenverenigingen op basis van dit reglement.

Artikel 3:

De subsidies worden verdeeld onder de seniorenverenigingen van Middelkerke die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Artikel 4:

Samenstelling dossier:

Hoofdstuk 2: Basissubsidie

Artikel 5:

Er wordt een bedrag van €200 toegekend als basissubsidie voor elke seniorenvereniging die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 6:

De toekenning van de basissubsidie gebeurt nadat werd voldaan aan de voorwaarden bepaald in art. 3 en alle stukken bedoeld in art. 4 werden ingediend.

Hoofdstuk 3: Werkingssubsidie

Artikel 7:

Het subsidiebedrag voor seniorenverenigingen, verminderd met het bedrag van de uitbetaalde basissubsidies, wordt verdeeld onder alle seniorenverenigingen als werkingstoelage.

De verdeling van dit bedrag gebeurt in 2 luiken:

Artikel 8: Activiteitensubsidie

§1. Onder activiteit wordt verstaan: de werkzaamheid van een vereniging t.a.v. haar leden. Verschillende activiteiten die op hetzelfde ogenblik op eenzelfde locatie plaatsvinden worden beschouwd als één activiteit voor het puntensysteem.

§2. Betwistingen worden voor oplossing voorgelegd aan de seniorenraad. Indien geen oplossing kan worden gevonden wordt de betwisting voor oplossing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

§3. De activiteitensubsidie wordt verdeeld onder de seniorenverenigingen die voldoen aan de voorwaarden geformuleerd in art. 3 en op basis van een aantal punten die op de volgende wijze worden toegekend:

Punten

Omschrijving van de activiteit

1

Deelname aan het seniorenfeest, vormingsuitstap, daguitstap, fietstocht, zwemmen, kaartingen, zoektochten, hobbyactiviteiten, theater, kampioenvieringen en prijsuitreikingen (zonder maaltijd), pannenkoekenmiddag, recepties, activiteit die de vereniging zelf organiseert of laat organiseren...

5

Spreker/gids die ter plaatse komt

5

kadervorming/bijscholing van de bestuursleden van de vereniging met de bedoeling om het bestuur beter te laten functioneren (o.a. algemene vergadering op niveau hoger dan de vereniging)

6

Uitstap met spreker/gids (ook al zijn er verschillende gidsen).

10

Afdelingsfeest met maaltijd

11

Reis met min. 1 overnachting

15

Afdelingsfeest met maaltijd en externe animatie ( spreker of optreden)

16

Reis met min. 1 overnachting + gids of spreker


§4. Vergaderingen met de bestuursleden en voorbereidende vergaderingen krijgen geen punten. Indien verenigingen samenwerken om een reis te organiseren, worden de punten onder de samenwerkende verenigingen gelijk verdeeld.

§5. De activiteitensubsidie wordt gedeeld door het totaal aantal punten die de seniorenverenigingen, die een aanvraag indienden, samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook het bedrag van de activiteitensubsidies die aan elke seniorenvereniging afzonderlijk wordt toegekend.

Artikel 9:

Het maximumbedrag van de activiteitensubsidies voor een seniorenvereniging bedraagt €1.200 per jaar.

In voorkomend geval wordt het verschil tussen het maximumbedrag van €1200 en het berekende bedrag van de seniorenvereniging(en) in toepassing van dit reglement evenredig verdeeld onder de seniorenverenigingen die dit maximum bedrag bedoel in eerste lid niet bereiken. Het bedrag boven de €1200 wordt gedeeld door het aantal andere erkende verenigingen die dit maximum niet halen en het bekomen bedrag wordt bij de reeds berekende subsidie geteld.

In geval van noodzakelijke afronding wordt steeds afgerond naar de laagste cent (bijv. € x,0486=         € x,04).

Artikel 10: seniorenraadsubsidie

§1. De subsidie wordt verdeeld onder de seniorenverenigingen die voldoen aan de voorwaarden geformuleerd in art. 3 en op basis van het aantal punten die op volgende wijze worden toegekend:    

1 punt per aanwezigheid van de afgevaardigde(n) seniorenraad en/of plaatsvervanger(s) op de bestuurs- en algemene vergaderingen van de seniorenraad.

§2. Men krijgt punten in naam van 1 vereniging.

§3. Het seniorenraadsubsidiebedrag wordt gedeeld door het totaal aantal punten die alle afgevaardigden van seniorenverenigingen samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook het bedrag van de seniorenraadsubsidie die aan elke seniorenvereniging afzonderlijk wordt toegekend.

§4.Het verslag van bestuurs- en algemene vergadering van de seniorenraad geldt als aanvraag voor deze subsidie.

Artikel 11:
De gemeentelijke financiële dienst betaalt de subsidies uit na advies van de seniorenraad op basis van dit reglement, na beslissing van het college van burgemeester en schepenen en na afloop van een eventuele bezwaarprocedure.

Hoofdstuk 4: Projectsubsidie

Artikel 12:

Elke persoon gedomicilieerd in Middelkerke of erkende Middelkerkse vereniging kan een projectsubsidie aanvragen op basis van volgende voorwaarden:

Artikel 13:

Het project wordt beoordeeld door de seniorendienst in overleg met de seniorenraad  op basis van onderstaande criteria, als principiële goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het dossier wordt ook ter kennisgeving doorgegeven aan de seniorenraad.

Criteria ter beoordeling: vernieuwend, gemeenschapsvormend, enig/ uniek, bijzondere samenwerking, specifieke omkadering, educatief karakter en gericht op een breder publiek  ( o.a. georganiseerde en niet-georganiseerde senioren).

Artikel 14:

De gemeentelijke financiële dienst betaalt de projectsubsidies uit:

Opmerking : een voorschot ( max.50%) op de toegekende projectsubsidie kan vroeger uitbetaald worden, mits voorlegging van reeds betaalde facturen en rekeningafschriften. Indien het project wordt afgelast, kan het voorschot teruggevorderd worden.

Hoofdstuk 5: Verstrekken van informatie en controle

Artikel 15:

Controle op naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door de werkgroep subsidies van de seniorenraad, door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf.

Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Artikel 16:

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegene die onjuiste informatie verstrekken of bij wie tekortkomingen bij het invullen van de aanvraagformulieren worden vastgesteld. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende kalenderjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden.

Hoofdstuk 6: Uitzonderingen en bezwaren

Artikel 17:

Behoudens andersluidende wettelijke en decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.

Een bezwaar kan binnen de 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, schriftelijk ingediend worden via een aangetekend schrijven bij de seniorenraad. Het bezwaar wordt binnen de 60 kalenderdagen na het indienen geadviseerd door de seniorenraad. (Indien de seniorenraad binnen de 60 kalenderdagen geen advies verleent , neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Een uitzondering op dit reglement wordt binnen de 60 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag geadviseerd door de seniorenraad. (Indien de seniorenraad binnen de 60 kalenderdagen geen advies verleent, neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Daarna wordt de uitzondering of het bezwaar voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Indien binnen de 180 kalenderdagen na het indienen van een uitzondering of bezwaar geen beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en de uitzondering als onaanvaard beschouwd.