Schoolraad gemeenteschool 2

Gemeente ›› Onderwijs ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement van de schoolraad- gemeenteschool2

HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD........1

HOOFDSTUK 2:        VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVERENIGBAARHEDEN        1

OUDERS........2

PERSONEEL........2

LOKALE GEMEENSCHAP........2

HOOFDSTUK 3: DUUR VAN HET MANDAAT........2

HOOFDSTUK 4: PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT........3

HOOFDSTUK 5:        COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP        3

HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD........3

DE VOORZITTER........3

Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap........4

Specifieke taken van de voorzitter:........4

SECRETARIAAT........4

ALGEMENE WERKAFSPRAKEN........5

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES........6

OVERLEGBEVOEGDHEID........6

ADVIESBEVOEGDHEID........6

Verplicht advies........6

Facultatief advies........7

RECHT OP INLICHTINGEN........7

COMMUNICATIE EN INFORMATIE........7

GESCHILLEN........7

KLACHTEN........8

Hoofdstuk 1: samenstelling van de schoolraad

Artikel 1:

In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:

Het aantal mandaten bedraagt vier per geleding.

Artikel 2:

De leden namens de ouders en het personeel worden aangeduid via een verkiezingsprocedure conform het door het schoolbestuur uitgevaardigde verkiezingsreglement.

De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform dit huishoudelijk reglement.

Artikel 3:

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

Artikel 4:

Op verzoek van de schoolraad kan de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde de vergaderingen van de schoolraad met raadgevende stem bijwonen.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden tot lidmaatschap en onverenigbaarheden

Artikel 5: (algemeen)

Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn:

Artikel 6:

OUDERS

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders:

PERSONEEL

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel:

LOKALE GEMEENSCHAP

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap:

HOOFDSTUK 3: DUUR VAN HET MANDAAT

Artikel 7:

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.

Artikel 8:

Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid:

HOOFDSTUK 4: PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT

Artikel 9:

Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid, dan wordt dit voleindigd door een plaatsvervanger.

Dit is de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootste aantal stemmen. Deze persoon beëindigt het mandaat van de voorganger.

Artikel 10:

Wanneer er geen plaatsvervangers meer beschikbaar zijn, kan de schoolraad verzoeken een tussentijdse verkiezing te houden voor de desbetreffende geleding, conform de verkiezingsreglementen.

Artikel 11:

Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie.

HOOFDSTUK 5:........COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP

Artikel 12:

Vertegenwoordigers kunnen worden gecoöpteerd:

Artikel 13:

De coöptatie gebeurt bij consensus.

HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD

Artikel 14:

DE VOORZITTER

De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan.

De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is.

De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid.

De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij gewone meerderheid.

Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap

Bij onvoorzienbare afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad wordt het oudste aanwezige lid als waarnemend voorzitter aangeduid.

Specifieke taken van de voorzitter:

Artikel 15:

SECRETARIAAT

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad.

De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid.

Specifieke taken van de secretaris:

De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het schoolbestuur.

De notulen vermelden:

-        enerzijds, de samenvatting van de tussenkomsten;
-        anderzijds, de beslissing van de schoolraad, met name de tot stand gekomen consensus of        de uitslag van de stemming(en), en, indien nodig, het voorstel dat aan het schoolbestuur is        overgemaakt, samen met een omstandige motivering.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een exemplaar ervan wordt toegezonden aan elk lid van de schoolraad.

Artikel 16:

ALGEMENE WERKAFSPRAKEN

§ 1        Wijze van bijeenroeping

De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.

§ 2

Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst wordt na overleg binnen de raad vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren.

§. 3

De voorzitter roept de schoolraad bijeen op schriftelijk verzoek van ten minste twee van de geledingen, uiterlijk tien werkdagen na het verzoek.

§ 4        De agenda

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen.

De uitnodiging en de agenda worden ter informatie overgemaakt aan:

§. 5        Besluitvorming

De schoolraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen.

In principe wordt bij wijze van consensus een standpunt ingenomen.

Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de schoolraad bij gewone meerderheid.

De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§. 6        Mededeling van de verslagen van de schoolraad

Het goedgekeurde verslag, met daarin de adviezen en standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan:

Artikel 17:

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES

De wijze waarop de onderstaande bevoegdheden worden uitgeoefend, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

De schoolraad heeft:

OVERLEGBEVOEGDHEID

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:

       het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:

       elk ontwerp van beslissing inzake:

ADVIESBEVOEGDHEID

Verplicht advies

Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake:

Facultatief advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

RECHT OP INLICHTINGEN

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheden, met uitzondering van het facultatief advies aan de directeur:

Artikel 18:

De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité zich uitspreekt.

Artikel 19:

De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE

De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders over de standpunten die worden verdedigd en de principes die bij de uitoefening van haar functies worden gehanteerd via schriftelijke berichtgeving.

Artikel 21:

GESCHILLEN

Tijdens de besluitvormingsprocedures over aangelegenheden waarvoor een advies of overleg is verplicht, kan een bemiddelingscommissie op vraag van hetzij het schoolbestuur hetzij de schoolraad optreden.

Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon, die optreedt als voorzitter.

In voorkomend geval wordt de termijn van 21 dagen waarbinnen een verplicht advies moet worden gegeven, geschorst tijdens de bemiddelingsprocedure.

Artikel 22:

KLACHTEN

Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Artikel 23:

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met de schoolraad.