Schoolabonnement 3kinderen

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de schoolabonnementen van het door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele van de gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste


Artikel 1:

Met ingang van 1 september 2009 wordt [voor een periode eindigend op 30 juni [2021 (gewijzigd GR28/08/2014(24), geschrapt en vervangen GR09/07/2019(7) en geschrapt en vervangen GR10/06/2020(10)] aan schoolgaande jongeren, van 24 jaar of jonger, een financiële tussenkomst toegekend in de kosten van een schoolabonnement, aangekocht bij de schoolinstelling waar betrokkene voltijds of deeltijds onderwijs volgt en waar betrokkene gebruik maakt van het door zelf georganiseerd schoolvervoer.


Artikel 2:

Binnen de perken van de beschikbare kredieten, voorzien op de gemeentebegroting, kan het college van burgemeester en schepenen een financiële tussenkomst toekennen aan schoolgaande jongeren van gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste in de kosten van een schoolabonnement, waar betrokkene voltijds of deeltijds onderwijs volgt.


Artikel 3:

Om in aanmerking te komen voor deze financiële tussenkomst moet de betrokkene:

De aanvraag moet worden ingediend ten laatste 31 augustus van het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

[Voor wat het basisonderwijs betreft: In de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft, het basisonderwijs volgen in een erkende onderwijsinrichting gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke. (toegev. GR28/08/2014(24))]


Artikel 4:

Met abonnement wordt in dit reglement verstaan een schoolabonnement uitgereikt door de schoolinstelling om tijdens een bepaalde periode te reizen op een bepaald traject.


Artikel 5:

De tussenkomst bedraagt 25 % van de normale kostprijs van de schoolabonnement die werden aangekocht in de periode waarop deze tussenkomst betrekking heeft. De toelage wordt uitbetaald, in geval van de toekenning van de tussenkomst aan een minderjarige, aan de wettelijke vertegenwoordiger of bij betwisting aan de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. De toelage wordt uitbetaald na het verstrijken van de periode waarop de schoolabonnement betrekking heeft.


Artikel 6:

De aanvragen tot het bekomen van de bij dit reglement bedoelde toelage dienen met aangerekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1 te Middelkerke of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de bevoegde dienst in het gemeentehuis. De aanvraag moet worden ingediend op een formulier dat kosteloos bij deze dienst is te bekomen. [Bij de aanvragen moeten een attest van de kinderbijslagkas en een kopie van het schoolabonnement worden gevoegd. (geschrapt en vervangen GR28/08/2014(24))]

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht van de aanvrager van de financiële tussenkomst of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een weigering moet gemotiveerd worden.


Artikel 7:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet voorziene en betwistbare gevallen.


Artikel 8:

Tussenkomsten die worden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.


Artikel 2:

De reglementen treden in werking op 1 september 2009. Ze worden bekend gemaakt op de decretaal voorziene wijze.