Schoolabonnement -25

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen 25 jaar ten voordele van de gezinnen met minimaal 3 kinderen ten laste


Artikel 1:

Met ingang van 1 september 2009 wordt [voor een periode eindigend op 30 juni [2021 (gewijzigd GR28/08/2014(22), geschrapt en vervangen GR09/07/2019(7) en geschrapt en vervangen GR10/06/2020(10)] aan schoolgaande jongeren uit gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste, van 24 jaar of jonger, een verhoogde financiële tussenkomst toegekend in de kosten van een abonnement aangekocht bij De Lijn.


Artikel 2:

Binnen de perken van de beschikbare kredieten, voorzien op de gemeentebegroting, kan het college van burgemeester en schepenen een verhoogde financiële tussenkomst toekennen aan schoolgaande jongeren van gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste in de kosten van een abonnement aangekocht bij De Lijn.


Artikel 3:

Om in aanmerking te komen voor deze financiële tussenkomst moet de betrokkene:

De leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt bij het begin van het schooljaar

In de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft voltijds of deeltijds onderwijs volgen en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst.

In de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.

In de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft een abonnement hebben aangekocht bij De Lijn.

De aanvraag moet worden ingediend ten laatste op 31 augustus van het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

[Voor wat het basisonderwijs betreft: In de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft, het basisonderwijs volgen in een erkende onderwijsinrichting gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke. (toegev. GR28/08/2014(22))]


Artikel 4:

Met abonnement wordt in dit reglement verstaan een schoolabonnement – 25 jarigen uitgereikt door de vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn om tijdens een bepaalde periode onbeperkt te reizen op traject.


Artikel 5:

De tussenkomst bedraagt 25 % van de normale kostprijs van de abonnement(en) die werden aangekocht in de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft. De toelage wordt uitbetaald, in geval van de toekenning van de tussenkomst aan een minderjarige, aan de wettelijke vertegenwoordiger of bij betwisting aan de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald.


Artikel 6:

De aanvragen tot bekomen van de bij dit reglement bedoelde toelage dienen met aangerekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1 te Middelkerke of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de bevoegde dienst in het gemeentehuis. De aanvraag moet worden ingediend op een formulier dat kosteloos bij deze dienst is te bekomen. Bij de aanvragen moeten een attest van de kinderbijslagkas en een kopie van het schoolabonnement worden gevoegd.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht van de aanvrager van de financiële tussenkomst of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een weigering moet gemotiveerd worden.


Artikel 7:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet voorziene en betwistbare gevallen.


Artikel 8:

Tussenkomsten die worden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.


Artikel 2:

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2009. Het wordt bekend gemaakt op de decretaal voorziene wijze.