Retributiereglement begraafplaatsen

Gemeente ›› Burgerzaken ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op de begraafplaatsen


Artikel 1: Toepassingsgebied

Er wordt een retributie geheven, die verschuldigd is voor:

1) het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Concessies worden verleend voor:

  1. Een perceel volle grond, bestemd voor een kist
  2. Een grafkelder, bestemd voor een kist en/of urne
  3. Een nis in het urnenveld
  4. Een nis in het columbarium

2) het gebruik van een op de begraafplaatsen door de gemeente geplaatste grafkelder

3) materiaal voor grafmonumenten

4) een ontgraving uitgevoerd door het gemeentepersoneel

Artikel 2: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 3: Tarief concessies inwoners

De begraafplaatstarieven voor een concessieperiode van 25 jaar worden als volgt bepaald voor inwoners van de gemeente Middelkerke:

Concessie bestemd voor volle grond

€ 1000 per perceel

Concessie bestemd voor grafkelder 1 of 2 personen

€ 1000 per perceel

Concessies bestemd voor een urne in het urnenveld 1 of 2 personen

€ 250 per perceel

Concessies bestemd voor nis in het columbarium 1 of 2 personen

€ 250 per perceel


       Artikel 4: Met inwoners gelijkgestelde categorieën

- de personen die sinds de fusie tot een andere gemeente behoren en daar ook onafgebroken blijven wonen zijn:

* voor het grondgebied Raversijde, thans Oostende

* voor het deel van de gemeente Lombardsijde, thans Nieuwpoort

* voor het deel van de gemeente Leffinge, thans Oostende

- de personen die na de datum van hun afschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente Middelkerke tot aan hun overlijden enkel naar instellingen, verzorgingstehuizen of familieleden tot de derde graad verhuisd zijn.

Artikel 5: Tarief concessies niet-inwoners

De tarieven zoals bepaald in artikel 3 en artikel 10 worden verdubbeld voor niet-inwoners.

       Artikel 6: Beoordeling toepassing tarief

De eerste overledene die gebruik maakt van de concessie is volledig bepalend om te besluiten of de grafkelder of de nis in columbarium of urnenveld bestemd is voor of gebruikt wordt door niet-inwoners.

Artikel 7: Tarief oudstrijders

Voor de oudstrijders uit een militaire campagne van de Belgische strijdkrachten is de concessie gratis voor 25 jaar.

Voor de kelder of nis dient wel betaald te worden. Bij hernieuwing van de concessie zal wel het op dat moment geldende tarief aangerekend worden.

Artikel 8: Aanvraag concessie

De aanvraag voor een concessie moet schriftelijk gedaan worden op een daartoe bestemd formulier, waarop de aard (volle grond, kelder, columbarium, urnenveld), aantal personen en de duur van de concessie worden aangeduid. De aanvraag moet eveneens nominatief vermelden voor welke personen de concessie bestemd is.

De concessietermijn start op datum van de toekenning van de concessie door het college van burgemeester en schepenen.

Een concessie op de begraafplaats geeft de aanvrager geen recht van eigendom doch enkel een recht van gebruik met een bijzondere bestemming, namelijk om als begraafplaats te dienen voor de personen vermeld in de aanvraag.

Artikel 9: Hernieuwing bij bijzetting

Naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie wordt de concessietermijn ambtshalve behouden tot de al toegekende vervaldatum.

In afwijking hierop kan op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag bij elke nieuwe bijzetting in de concessie de concessietermijn hernieuwd worden voor een termijn van 25 jaar. In voorkomend geval wordt een nieuwe retributie verrekend naar gelang van het al verstreken gedeelte van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn. Hiervoor wordt volgende formule gebruikt:


Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt

                                                                  X retributie van de totale concessietermijn

Totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn

Artikel 10: Hernieuwing bij einde concessie

Bij het einde van de periode waarvoor de concessie werd toegestaan, kan deze hernieuwd worden voor een concessieperiode van 10 jaar op dezelfde plaats mits betaling van het bedrag voor de concessie volgens de prijsvoorwaarden in voege bij de aanvraag tot hernieuwing.

De begraafplaatstarieven voor een hernieuwing van de concessieperiode met 10 jaar worden als volgt bepaald voor inwoners van de gemeente Middelkerke:

Concessie bestemd voor volle grond

€ 400 per perceel

Concessie bestemd voor grafkelder 1 of 2 personen

€ 400 per perceel

Concessies bestemd voor een urne in het urnenveld 1 of 2 personen

€ 100 per perceel

Concessies bestemd voor nis in het columbarium 1 of 2 personen

€ 100 per perceel

       Artikel 11: Omvorming niet-geconcedeerde begraving naar concessie

Bij de omvorming van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie moet het stoffelijk overschot ontgraven worden en verplaatst worden naar een perceel aangeduid door de gemeente dat voorzien is voor geconcedeerde begravingen. De retributie van de concessie, de kosten van de ontgraving en de verplaatsing van het grafmonument zijn volledig ten laste van de aanvrager.

Artikel 12: Tarieven grafkelders en materiaal voor grafmonumenten

Grafkelder 1 persoon

€ 605

Grafkelder 2 personen

€ 740

Nis in het urnenveld

€ 150

Nis in het columbarium

€ 305

Afdekplaat urnenveld

€ 75

Afdekplaat columbarium

€ 75

Naamplaatje herdenkingszuil strooiweide

€ 10

Naamplaatje columbarium of urnenveld

€ 10

Vaasje voor columbarium

€ 25


Artikel 13: Tarief asverstrooiing niet-inwoners

Voor de asverstrooiing van niet-inwoners wordt een tarief aangerekend als volgt:  

Asverstrooiing op de strooiweide

€ 250


Artikel 14: Tarief bijzetten boventallige urne of kist

Voor de aanvraag voor het bijplaatsen van een boventallige kist of urne zoals bepaald in het huishoudelijk reglement wordt het tarief als volgt vastgelegd:

Bijplaatsen boventallige kist/urne inwoner

€ 85

Bijplaatsen boventallige kist/urne niet-inwoner

€ 250


Artikel 15: Tarief ontgraving (uitvoeren werken door gemeentepersoneel)

Voor ontgravingen van stoffelijke resten of urnen met het oog op een andere bestemming van de stoffelijke overschotten of van de urne of as, wordt het tarief als volgt vastgelegd:

Ontgraving kist

€ 650

Ontgraving urne

€ 150


Deze retributie is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraving aanvraagt.

Als voor het opgraven van stoffelijke resten of verplaatsen van urnen de tussenkomst van een gespecialiseerde of particuliere onderneming vereist is, zal de aan de gemeente gefactureerde kostprijs aan de aanvrager doorgerekend worden.

De retributie op ontgraving is niet verschuldigd indien:

- de ontgraving werd bevolen door de gerechtelijke overheid;

- het de ontgraving betreft van het stoffelijk overschot van voor het vaderland gesneuvelde militairen en burgers;

- de ontgraving het gevolg is van een bestemmingsverandering van de begraafplaats.

Artikel 16: Altijddurende concessies

Telkens na vijftig jaar, en zonder vergoeding, kan de altijddurende concessie die krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, op aanvraag hernieuwd worden.

Artikel 17: Betaling

De retributie en de kostprijs worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Middelkerke, zoals vermeld op de factuur.

Artikel 18: Invordering

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, eventueel in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 19: Klachten m.b.t. factuur

Indien de retributieplichtige meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neemt de retributieplichtige contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de betreffende dienst kan de retributieplichtige schriftelijk en gemotiveerd klacht/protest indienen bij het college van burgemeester en schepenen die hierover zal beslissen. Deze klacht of protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 20: Betwistingen

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

Artikel 21: Privacywetgeving

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 22: Bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.