Renovatiepremie

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Dit reglement werd opgeheven met ingang van 01/01/2014.
In het opheffingsbesluit dd. 19/12/2013 (23) werd volgende overgangsbepaling opgenomen:

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke renovatiepremie die ingediend werden vóór 01/01/2014 overeenkomstig artikel 9 van het reglement gemeentelijke renovatiepremie worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het opgeheven reglement.

Voor de toepassing van hetgeen voorzien in artikel 10 van het reglement gemeentelijke renovatiepremie geldt de opheffing slechts vanaf het verstrijken van de daarin voorziene periode van drie jaar na datum van toekenning van de premie.

Reglement gemeentelijke renovatiepremie

Het gemeentelijk reglement renovatiepremie.

Hoofdstuk 1: Doel van de premie.

Artikel 1

§ 1 Om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden in de gemeente Middelkerke, wordt binnen de perken van het daartoe op het budget voorziene krediet een premie toegekend aan de eigenaar-verhuurders die op het grondgebied van de gemeente een bestaande woning renoveren met de bedoeling deze te verhuren als hoofdverblijfplaats voor huurders.

§ 2 Worden specifiek van deze premie uitgesloten:

§ 3 De premie kan niet aangevraagd worden voor woningen die opgenomen zijn als verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar op de gemeentelijke en/of gewestelijke inventaris, met uitzondering van woningen die aan twee, cumulatieve voorwaarden voldoen:

§ 4 De premie kan maar 1 keer aangevraagd worden per woning. Eenzelfde eigenaar kan de premie aanvragen voor maximaal 3 woningen.

§ 5 De premie kan niet aangevraagd worden voor:


Hoofdstuk 2: definities.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Eigenaar-verhuurder: de natuurlijke persoon die de woning na de voltooiing van de renovatiewerken voor een periode van minstens drie jaar verhuurt aan een andere natuurlijke persoon, die er zijn hoofdverblijfplaats vestigt.

Huurder: de natuurlijke persoon, die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

Premie-aanvrager: de eigenaar-verhuurder;

Woning: een huis of appartement, bestemd voor het huisvesten van één gezin, gelegen op het grondgebied van Middelkerke. De woning moet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden. Voor kamers, zoals gedefinieerd in het Vlaams Kamerreglement, kan geen renovatiepremie aangevraagd worden, ook studio’s worden van de premie uitgesloten.

Bevoegde gemeentelijke dienst: dienst van het gemeentebestuur tot wiens takenpakket de functie huisvesting behoort. Nominatieve aanwijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen bij wijze van uitvoeringsmaatregel.


Hoofdstuk 3: voorwaarden.

Artikel 3: ouderdom van de woning

De premie kan aangevraagd worden voor woningen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke, die op het ogenblik van de aanvraag minstens 25 jaar oud zijn. De ouderdom van de woning wordt bepaald aan de hand van de kadastrale fiche, namelijk eindjaar woning, zoals vermeld in het kadaster.

Artikel 4: facturen.

Het geheel van de uit te voeren werken die voor de premie in aanmerking komen, moet ten minste 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) euro bedragen, BTW niet inbegrepen. Deze kosten moeten door middel van facturen bewezen worden. De werken dienen uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer.
Op het ogenblik van de definitieve indiening van het premiedossier mag de factuur niet ouder zijn dan 1 jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 5: kwaliteit van de woning bij het opnieuw verhuren van de woning.

Na het uitvoeren van renovatiewerken dient de woning te voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de Vlaamse Wooncode en dienen alle opmerkingen van de bevoegde gemeentelijke dienst naar aanleiding van het initiële onderzoek opgelost te zijn. Noodzakelijke voorwaarde voor het bekomen van de premie is de toekenning van een conformiteitsattest voor de woning.

Artikel 6: huurprijs van de woning.

Na de renovatiewerken moet de woning met een geregistreerde overeenkomst tussen de eigenaar en de huurder voor minstens 3 jaar verhuurd worden aan volgende maximum huurprijzen:

De maximale huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De huurprijzen gelden bij de eerste verhuring na het uitvoeren van de renovatiewerken. Een huurprijsstijging tijdens de duur van de driejarige huurperiode wordt niet toegestaan. Een jaarlijkse indexering is wel toegestaan.

Onder huurprijs wordt verstaan de door de huurder betaalde prijs voor het gebruik van de woning en de gemeenschappelijke delen, met uitzondering van alle bedragen, verschuldigd voor beroepslokalen of garages of voor eender welke levering van goederen of diensten. Indien er binnen de beschouwde driejarige periode een nieuwe huurder in de woning komt, dient de eigenaar het nieuwe contract voor te leggen aan de bevoegde gemeentelijke dienst.

Artikel 7: bewijs van verhuring

Het bewijs van verhuring en van de gevraagde huurprijs moet gebeuren door middel van een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst. Door de bevoegde gemeentelijke dienst wordt nagegaan of de woning door de vermelde huurders als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.

Artikel 8: betoelaagde werken

Voor de toepassing van dit reglement worden uitsluitend volgende werken in aanmerking genomen:


Categorie 1: dakwerken

Het vernieuwen van daken en bijhorende goten en schoorstenen, het plaatsen van onderdakplaten teneinde aan vochtproblemen te verhelpen.
Het vernieuwen van daken boven bergingen, het vervangen of herstel van goten en schoorstenen zonder dakwerken komen niet in aanmerking.
Het moet gaan over een volwaardig dak.

Als dusdanige dakbedekking wordt aanzien:


Categorie 2: grondvocht

Alle muren, onderhevig aan grondvocht, dienen onderkapt te worden. Indien onderkappen niet mogelijk is, mag het aanbrengen van een vochtwerend scherm onder de vorm van inspuiten van de muren toegepast worden. Het vochtwerend product dient onder druk ingespoten te worden in de haarvaten. Een tienjarig garantiebewijs dient voorgelegd te worden.
Ingieten van een vochtwerend product zonder druk wordt niet aanvaard.

Categorie 3: Vernieuwen buitenschrijnwerk

Het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas bij het vervangen van bestaande ramen. Alle kosten om een afgewerkt geheel te bekomen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde komen in aanmerking.

Het aanbrengen van nieuwe rolluiken of buitendeuren wordt niet betoelaagd. Het vervangen of plaatsen van veranda’s wordt niet beschouwd als buitenschrijnwerk.Categorie 4: elektriciteitswerken

Het vervangen van verouderde en onveilige installaties. De installatie moet voldoen aan de voorwaarden van de stroomleverancier en conform zijn met het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties, KB 10 maart 1981 en wijzigingen).
De werken omvatten het aansluiten op het openbaar net en het dusdanig aanbrengen van de elektrische installatie dat zij in de gehele woning na de werken aan de bovenvermelde criteria voldoet.


Categorie 5: sanitaire installaties

Het installeren of vernieuwen van een minimale badkamer: het installeren van een bad of douche, het voorzien van een systeem voor warmwatervoorziening, alle noodzakelijke leidingen voor aansluiting op het waterleidingsnet en riolering, het bijhorend kraanwerk en de nodige hulpstukken. Het installeren van of vernieuwen van een toilet met spoeling en een efficiënt verluchtingssysteem in de woning.

Komen niet in aanmerking voor betoelaging: het vervangen van een versleten warmwatervoorziening indien dit het enige werk is in de badkamer en het plaatsen van badkamermeubels.


Hoofdstuk 4: procedure

Artikel 9

De procedure omvat de volgende stappen:


Hoofdstuk 5: premiebedrag

Artikel 10

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de facturen van de uitvoerende aannemers en op voorlegging van de geregistreerde huurovereenkomst.

De premie van de renovatiewerken bedraagt 20% van de kostprijs van de uitgevoerde werken met een maximum van 3.000 euro (drieduizend), BTW niet inbegrepen.


Hoofdstuk 6: overige bepalingen

Artikel 10

Indien aan de bepalingen van dit reglement niet voldaan wordt, of in geval van verkoop van de woning binnen een periode van drie jaar na datum van toekenning van de premie, is de premie integraal terug te betalen door de eigenaar-verhuurder of zijn rechtsopvolgers. Daarbovenop is een schadevergoeding van toepassing ten belope van het bedrag van de toegekende premie.

Artikel 11

Alle door de gemeente Middelkerke aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij onteigening of volledige vernieling van de woning.

Artikel 12

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Alle betwistingen inzake het reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om alle onderzoeken te laten verrichten om de verstrekte gegevens te controleren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de ambtenaren van de bevoegde dienst van de gemeente Middelkerke. Weigering van medewerking aan het onderzoek zal het verval van het recht op de premie met zich brengen.