Reglement onderwijscheques

Gemeente ›› Onderwijs ››
Parent Previous Next

Reglement onderwijscheques

Artikel 1: (Doel en situering)

De onderwijscheque is een cheque waarmee de houder aan de school waarin het kind is ingeschreven, betalingen kan verrichten voor bepaalde schoolkosten.

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil met deze onderwijscheques de betaalbaarheid van het onderwijs waarborgen en de gelijke schoolkansen vrijwaren.

De tussenkomst via onderwijscheques is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs of het secundair onderwijs ongeacht waar ze school lopen én wiens ouders gedomicilieerd zijn in Middelkerke én waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de schoolkosten.

Artikel 2:

De onderwijscheques kunnen gebruikt worden voor het betalen van:

In geen geval kunnen de cheques gebruikt worden voor het betalen van drankjes, snacks en foto’s die op school van de klassen of de leerlingen worden gemaakt.

Artikel 3:

De onderwijscheque kan ook gebruikt worden in scholen buiten Middelkerke.

Artikel 4:

De onderwijscheque kan enkel worden gebruikt voor de leerling op wiens naam hij werd afgeleverd.

Artikel 5:

Elke geldige onderwijscheque vermeldt de naam van de leerling, de handtekeningen van de burgemeester en de algemeen directeur (of van een door hen gemachtigde), het betrokken schooljaar, heeft een stempel van de gemeente Middelkerke en is genummerd.

Artikel 6:

Elke onderwijscheque heeft een betalingswaarde van € 40 (veertig euro).

Artikel 7:

De onderwijscheque is geldig van de datum van aflevering tot het einde van het schooljaar, zijnde 31 augustus, waarin hij werd afgeleverd.

De ongebruikte onderwijscheque wordt niet omgeruild of terugbetaald.

Artikel 8:

Voor elke leerling die voldoet aan de voorwaarden wordt per schooljaar maximaal volgend aantal cheques toegekend:

Artikel 9:

De cheques kunnen elk schooljaar aangevraagd worden tussen 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar en 31 mei van het lopend schooljaar.

Artikel 10:

Enkel diegene die de ouderlijke macht uitoefent, kan de onderwijscheques aanvragen.

Artikel 11:

De aanvraag gebeurt via het daarvoor voorziene typeformulier.

Artikel 12:

De leerling waarvoor onderwijscheques worden aangevraagd moet gedomicilieerd zijn in Middelkerke en er ook effectief verblijven.

Artikel 13:

De leerling waarvoor onderwijscheques worden aangevraagd moet regelmatig ingeschreven zijn in een school voor basisonderwijs of secundair onderwijs.

Artikel 14: (inkomensgrenzen)

Voor de aanvrager zijn volgende inkomensgrenzen van toepassing op het ogenblik van toekenning van de onderwijscheques:

Artikel 15: (bewijsstukken)

De aanvrager voegt bij de aanvraag minstens één van de volgende bewijsstukken:

Artikel 16: (terugbetaling aan scholen)

De scholen kunnen de waarde van de onderwijscheque terugvorderen van het gemeentebestuur tot 31 oktober van het jaar volgend op het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft.

Voor die afrekening maakt de school de haar overhandigde onderwijscheques over aan de financiële dienst van de gemeente, samen met een vorderingsstaat die de naam, het adres, het rekeningnummer en het ondernemingsnummer van de onderwijsinstelling vermeldt.
Bij de vorderingsstaat voegt de school stavingsstukken of een verklaring op eer waaruit blijkt dat de onderwijscheques gebruikt werden voor schooluitgaven die daarvoor in aanmerking komen.

Het gemeentebestuur stort het bedrag aan de scholen uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft.

Artikel 17: (betwistingen)

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 18: (privacy)

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de aangeboden onderwijscheques worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de aanvrager terug op www.middelkerke.be