Reglement inwendige orde

Parent Previous Next

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Waarom een reglement van inwendige orde?

Het reglement van inwendige orde is een belangrijk onderdeel van een huurovereenkomst. Het doel van het reglement is de leefbaarheid voor alle huurders te verzekeren: dit betekent het onderling respect, de orde, de rust en de netheid van de sociale huurwoningen en gemeenschappelijke delen te bewaren. Als we correct met elkaar omgaan, de woning en de gebouwen goed onderhouden zoals een goede huisvader is het goed wonen voor iedereen.

Het reglement van inwendige orde bevat de wederzijdse rechten en plichten tussen u als huurder en het Welzijnshuis Middelkerke. Het bevat ook regels hoe huurders met elkaar moeten omgaan. Op deze rubrieken kunnen zowel de huurders als het Welzijnshuis Middelkerke zich beroepen als er eventueel problemen zouden voordoen.

Het Welzijnshuis Middelkerke kan het huidig reglement wijzigen of aanvullen wanneer dit nodig is.

Het reglement van inwendige orde is goedgekeurd door de OCMW-raad van het Welzijnshuis Middelkerke dd. 06/03/2018

Rubriek 1: Leefbaarheid en veiligheid

Lawaai

Het is onvermijdelijk dat je af en toe geluiden hoort van je buren. We vragen dat iedereen begrip heeft voor elkaar. Maar dat ook iedereen rekening houdt met elkaar en de rust niet verstoort.

Hou rekening met je buren en let op volgende zaken:

Een ordelijk gebouw

Draag mee zorg aan een verzorgd en net uiterlijk van je gebouw. Dit kan je doen door volgende regels na te leven:

Veiligheid

Plaats geen voorwerpen (afval, fietsen, bromfietsen…) in de gemeenschappelijke delen (gangen, inkomhallen,…). Dit brengt de brandveiligheid in gevaar. In nood moet een vlotte evacuatie op elk moment mogelijk zijn. Fietsen en bromfietsen horen in de daartoe bestemde plaats.

Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke delen binnenin het gebouw.

Hou voor de brandveiligheid de brandvrije deuren en deuren in de gangen gesloten. Laat ook de ingangsdeuren niet openstaan. Open deuren zetten sommige mensen aan tot vandalisme of diefstal.

Het is verboden om butaan- of petroleumvuurtjes of flessen voor vloeibaar gas te gebruiken of op te slaan.

Het is verboden om de elektrische installatie in het gebouw op eigen initiatief te wijzigen.

Het is verboden om afvalbranders te installeren of uitlaatpijpen van dampkappen aan te sluiten op de verluchtingskoker van de gasboilers.

Het is verboden een houtkachel te installeren in je woning.

Het is verboden om te barbecueën op de balkons.

Het is verboden om vuurwerk af te vuren vanaf balkons of (binnen)tuinen. Dit is niet veilig voor jezelf en je buren.

Het is verboden om het dak te betreden behalve in noodsituaties als de evacuatierichtlijnen dit voorschrijven.

Koppel de rookmelders nooit af. Als huurder moet je zelf de rookmelders onderhouden. Plaats op tijd een nieuwe batterij.

Gebruik de brandbestrijdingsmiddelen (blusapparaten, haspels,…) alleen in geval van brand.

Rubriek 2: Huisdieren

Huisdieren zijn toegelaten voor zover ze geen overlast, schade of lawaai bezorgen en in zoverre de woongelegenheid door haar grootte, aard en ligging daartoe geschikt is. Uitzonderlijk en na onderzoek door de dienst huisvesting van het Welzijnshuis Middelkerke kan hiervan afgeweken worden. Ook bestaande situaties kunnen worden gedoogd, als het Welzijnshuis Middelkerke geen gegronde klachten heeft ontvangen.

Deze dieren zijn nooit toegestaan, namelijk dieren die:

Het fokken van dieren – zelfs tijdelijk – is verboden.

Je bent verantwoordelijk voor (het gedrag en de schade van) je huisdier. Bij klachten over huisdieren (lawaaihinder, geuroverlast, vermoeden van fokken, mishandeling..) zal het Welszijnshuis Middelkerke een onderzoek opstarten. Bij gegronde klachten zal het Welzijnshuis Middelkerke eisen om het dier definitief uit de woning te verwijderen. Weiger je dit te doen? Dan zal het Welzijnshuis Middelkerke een procedure ernstige en blijvende tekortkoming bij het naleven van de huurovereenkomst opstarten wat kan leiden tot opzeg van je huurcontract.

Huisdieren mogen niet voor een lange tijd alleen (achter-) gelaten worden in de woning, ook niet als iemand ze dagelijks eten komt geven. Opgesloten dieren reageren immers op het minste geluid en maken lawaai.

Rubriek 3: Schoonmaak

Hou je woning en het gebouw proper:

Rubriek 4: Huisvuilverzameling en –aanbieding

Je afval mag je niet zomaar weggooien. Je moet je afval sorteren en op de correcte manier aanbieden. In de praktijk moet de richtlijnen en afspraken over huisvuil met IVOO opvolgen. IVOO bedeelt ieder jaar in de maand december de ophaalkalenders voor het volgend jaar. Heb je er geen ontvangen, spring dan even binnen in het gemeentehuis waar je een exemplaar kan vragen.

Rubriek 5: Onderhoud van tuinen en voetpaden

Huur je een huis of een gelijkvloers appartement met een tuin, dan moet je deze tuin goed onderhouden:

Rubriek 6: Onderhoud en herstellingen

Herstellingen als gevolg van ouderdom, normale slijtage of overmacht zijn ten laste van het Welzijnshuis.

Herstellingen zoals een kapotte lamp, verloren sleutel, een verstopte spoelbak zijn ten laste van de huurder. Ook als er iets kapot gaat door slecht onderhoud , is dit voor de huurder. Er kan tegen betaling beroep gedaan worden op de karweidienst van het Welzijnshuis om deze herstellingen uit te voeren.

Onderhoud van de gasketels en waterontharders worden georganiseerd door het Welzijnshuis maar zijn ten laste van de huurder. Deze kosten worden opgenomen in de afrekening van de huurlasten.