Publicitaire doeleinden

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor publicitaire doeleinden – aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein voor publicitaire doeleinden.

De belasting is in geen geval toepasselijk op aanplakbrieven of reclameborden die in bijkomstige orde zijn bevestigd op voertuigen die voor andere doeleinden op de openbare weg rijden zoals trams, autobussen, leveringsvoertuigen.

Artikel 2: belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de publiciteit maakt of doe de publiciteit aanvraagt en solidair door de persoon voor wiens rekening de publiciteit wordt gemaakt.

Artikel 3: berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting op het voeren van publiciteit door middel van onderstaande zaken wordt als volgt vastgesteld:

Voor personen of dieren, dragers van publiciteitsmateriaal:

- per persoon of per dier en per dag:

12,00 EUR

- per persoon of per dier en per week:

62,00 EUR

- per persoon of per dier en per maand:

       248,00 EUR

Voor publicitaire voertuigen, al dan niet met mechanische bewegingskracht:

Gedurende de maanden juli en augustus:

- per voertuig en per dag, uitgezonderd
 zaterdagen, zon- en feestdagen:


25,00 EUR

- per voertuig en per ondeelbare periode van
 twee maanden (juli en augustus) met
 inbegrip van zaterdagen, zon- en feestdagen:


1.240,00 EUR

Gedurende de overige maanden:

- per voertuig en per dag:

25,00 EUR

- per voertuig en per week:

124,00 EUR

- per voertuig en per maand:

495,00 EUR

Alle hierboven vermelde bedragen worden verdubbeld indien de reclame gepaard gaat met muzikale of gesproken uitzendingen of met het uitdelen van prospectussen.

Deze bedragen worden evenwel tot de helft verminderd indien de reclame gevoerd wordt in de perioden tussen 1 januari en 31 maart en tussen 1 oktober en 31 december.

Artikel 4:

Voor elk gebruik van het openbaar domein van het grondgebied van de gemeente voor het voeren van publiciteit voor handelsdoeleinden is een voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester vereist. Deze machtiging dient schriftelijk minsten acht dagen op voorhand aangevraagd te worden.

Artikel 5: vrijstellingen

Zijn van deze belasting vrijgesteld:

  1. De publiciteit, uitgaande van of bevolen door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of andere openbare instellingen
  2. De publiciteit gedaan door instellingen van openbaar nut of door liefdadigheidsinstellingen met het oog op hun werking die ingericht is zonder winstbejag en waarvan de opbrengst aangewend wordt voor een liefdadig doel
  3. De publiciteit gemaakt ter aankondiging van culturele, sociale of sportmanifestaties, georganiseerd op het grondgebied van de gemeente en waarvan het ontegensprekelijk gekend is dat er geen financieel doel wordt nagestreefd.

De vrijstellingen onder b. en c. hierboven worden toegestaan bij besluit van het college van burgemeester en schepenen op uitdrukkelijke vraag van de belanghebbende inrichting of vereniging.

Artikel 6: invordering

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 7: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.