Privézwemlessen - retributiereglement

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Retributiereglement privézwemlessen

Artikel 1:

Er wordt een retributie geheven op de deelname aan gemeentelijk georganiseerde privézwemlessen.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

Deze tarieven zijn inclusief de toegang tot het zwembad.

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de gebruiker en moet vooraf contant betaald worden tegen afgifte van een kwijting.

Artikel 3:

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen i.v.m. de toepassing van dit retributiereglement.