Personenbelasting

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op onderstaande percentages van de overeenkomstig artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.

Aanslagjaar

Percentage

2020

4%

2021

3%

2022

2%

2023

1%

2024

0%

2025

0%

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3:

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het wetboek van de inkomstenbelastingen.