Permanentieregeling

Gemeente ›› Personeel ››
Parent Previous Next

Regeling permanentie

Artikel 1

Onder Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel wordt verstaan het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Onder lokale rechtspositieregeling wordt verstaan de Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Middelkerke, zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad dd. 12/02/2009 .

Artikel 2

Aan de personeelsleden die thuis een permanentiedienst verzekeren of bereikbaar moeten blijven om gevolg te kunnen geven aan alle interventieverzoeken buiten de openingsregeling van de burelen of hun normale arbeidsregeling wordt een permanentietoelage toegekend overeenkomstig en binnen de perken voorzien in artikel 148 en volgende van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel en artikel 8.4.3. en volgende van de lokale rechtspositieregeling en overeenkomstig hierna volgende regeling.

Artikel 3 - Technische afdeling – openbaar domein

 1. Voor dringende interventies buiten de gewone arbeidstijden ten behoeve van de veiligheid van het openbaar domein wordt een permanentiedienst georganiseerd binnen de technische afdeling.
 2. De permanentiedienst wordt waargenomen door één ploegverantwoordelijke.
 3. Aan de ploegverantwoordelijken behorende tot de technische afdeling wordt in eerste instantie gevraagd om zich op vrijwillige basis kandidaat te stellen om deel te nemen aan deze permanentiedienst.
 4. Indien er niet voldoende vrijwillige kandidaten zijn om tot een aanvaardbare spreiding van de permanentiedienst te komen dan kan het college van burgemeester en schepenen de ploegverantwoordelijken of –in tweede instantie- leden van het werkliedenpersoneel behorend tot de technische afdeling (verder in deze regeling en enkel voor deze regeling tevens ploegverantwoordelijke genoemd)  verplichten tot deelname aan de permanentiedienst. Niemand kan verplicht worden tot het verrichten van meer dan één permanentiedienst per twee maanden, tenzij in uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden.
 5. De ploegverantwoordelijke kan worden opgeroepen door externe instanties (zijnde politie of brandweer) en door zijn directe chefs.
 6. De ploegverantwoordelijke roept -indien nodig- bijkomende personeelsleden op.
 7. Jaarlijks wordt een beurtrol opgemaakt die door de secretaris vastgesteld wordt. In functie van de omstandigheden kan de beurtrol gewijzigd worden. Ter zake wordt rekening gehouden met een billijke spreiding van de permanentiediensten en met de opmerkingen van de betrokken personeelsleden.
 8. Onderling wisselen van permanentiedienst kan enkel gebeuren mits voorafgaandelijke toelating van de afdelingsverantwoordelijke van de technische sector, of een door hem aangeduide ambtenaar.
 9. Een permanentiedienst start op vrijdag om 12u00 en loopt tot de vrijdag van de hierop volgende week. Zij omvat de weekend- en feestdagen die in deze periode zijn begrepen.
 10. De permanentiedienst omvat volgende perioden :
  Vanaf 1 oktober tot vrijdag voor paasvakantie (en excl. Kerstvakantie)
  - op vrijdagen (gewone werkdagen): vanaf 12u tot 22u
  - op werkdagen (andere dan vrijdagen): vanaf 17u tot 22u
  - op zaterdagen, zondagen en feestdagen: vanaf 8u tot 22u
  Vanaf de vrijdag van de paasvakantie tot 1 oktober en kerstvakantie (= incl.vrijdag), maar exclusief juli en augustus
  - op vrijdagen (gewone werkdagen): vanaf 12u tot 23u
  - op werkdagen (andere dan vrijdagen): vanaf 17u tot 23u
  - op zaterdagen, zondagen en feestdagen: vanaf 8u tot 23u
  Tijdens de maanden juli en augustus en tijdens de sneeuw- en ijzelbestrijding
  - op vrijdagen (gewone werkdagen): vanaf 12u tot 24u
  - op werkdagen (andere dan vrijdagen): vanaf 17u tot 8u
  - op zaterdagen, zondagen en feestdagen: vanaf 0u tot 24u

 11. Het personeelslid van wacht moet binnen een tijdspanne van 15 minuten op de gemeentelijke werf aanwezig kunnen zijn.
 12. Het personeelslid van wacht krijgt tijdens zijn permanentiedienst een gemeentelijke GSM ter beschikking. Hij krijgt tijdens de permanentiedienst tevens een gemeentelijk voertuig ter beschikking dat hij meeneemt naar huis. De GSM en het voertuig mogen niet gebruikt worden voor privé-doeleinden.
 13. Na elke oproep dient een werkopdracht te worden opgemaakt met de vermelding van de identiteit van de oproeper, tijdstip van oproep, duur en beschrijving van de werkzaamheden.
  Deze werkopdrachten worden de eerstvolgende werkdag aan de verantwoordelijke van de werfadministratie afgegeven.

Artikel 4 – Sneeuw en ijzelbestrijding:

 1. Telkens wanneer de secretaris het nodig acht wordt er een permanentiedienst voor sneeuw- en ijzelbestrijding binnen de technische afdeling voorzien.
 2. Aan de ploegverantwoordelijken en aan het werkliedenpersoneel behorende tot de technische afdeling wordt in eerste instantie gevraagd om zich op vrijwillige basis kandidaat te stellen om deel te nemen aan deze permanentiedienst.
 3. De afdelingsverantwoordelijke van de technische afdeling, of een door hem aangeduide ambtenaar, maakt op basis van de ingediende kandidaturen een lijst met de namen van de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen (o.a. ivm rijbewijs en nodige deskundigheid).
 4. Indien er niet voldoende vrijwillige kandidaten zijn om tot een aanvaardbare spreiding van de permanentiedienst te komen dan kan de gemeentesecretaris de ploegverantwoordelijken en de leden van het werkliedenpersoneel behorend tot de technische afdeling verplichten tot deelname aan de permanentiedienst. Niemand kan verplicht worden tot het verrichten van meer dan één permanentiedienst per maand, tenzij in uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden.
 5. De permanentiedienst wordt waargenomen door één personeelslid.
  Wanneer een permanentiedienst voor sneeuw- en ijzelbestrijding van toepassing is, is de ploegverantwoordelijke bedoeld in artikel 3 gedurende de periode bedoeld in artikel 4-9 tevens van permanentie voor sneeuw- en ijzelbestrijding.
 6. De permanentiedienst wordt opgeroepen door de lokale politie of door gemachtigde derden (zoals “Dienst der Wegen”).
 7. Onderling wisselen van permanentiedienst kan enkel gebeuren mits voorafgaandelijke toelating van de afdelingsverantwoordelijke van de technische sector, of een door hem aangeduide ambtenaar.
 8. Een permanentiedienst start op vrijdag om 12u00 en loopt tot de vrijdag van de hierop volgende week. Zij omvat de weekend- en feestdagen die in deze periode zijn begrepen.
 9. Een permanentiedienst omvat de periode vastgesteld door de secretaris in toepassing van punt 1 van dit artikel, met dien verstande dat een permanentiedienst minstens vier geplande permanentie-uren per volle dag omvat.
 10. Het personeelslid van wacht moet binnen een tijdspanne van 15 minuten op de gemeentelijke werf aanwezig kunnen zijn.
 11. Het personeelslid van wacht krijgt tijdens zijn permanentiedienst een gemeentelijke GSM ter beschikking. De GSM mag niet gebruikt worden voor privé-doeleinden.
 12. Na elke oproep dient een werkopdracht te worden opgemaakt met de vermelding van de identiteit van de oproeper, tijdstip van oproep, duur en beschrijving van de werkzaamheden.
  Deze werkopdrachten worden de eerstvolgende werkdag aan de verantwoordelijke van de werfadministratie afgegeven.

Artikel 5 - Informaticadienst:

 1. De medewerkers van de informaticadienst zijn gehouden zich volgens beurtrol gedurende een volle week ter beschikking van de dienst te houden voor het uitvoeren van eventueel dringende en onvoorziene opdrachten in verband met het ondersteunen van het gemeentelijk informaticanetwerk of informatica-apparatuur.
 2. Een permanentiedienst start op vrijdag om 12u00 en loopt tot de vrijdag van de hierop volgende week. Zij omvat de weekend- en feestdagen die in deze periode zijn begrepen.
 3. De permanentiedienst omvat volgende perioden:
  - op vrijdagen (gewone werkdagen): vanaf 12u tot 22u
  - op werkdagen (andere dan vrijdagen): vanaf 18u tot 22u
  - op zaterdagen, zondagen en feestdagen: vanaf 9u- 12u
 4. Jaarlijks wordt een beurtrol opgemaakt. In functie van de omstandigheden kan de beurtrol gewijzigd worden. Ter zake wordt rekening gehouden met een billijke spreiding van de permanentiediensten en met de opmerkingen van de betrokken personeelsleden.
 5. Onderling wisselen van permanentiedienst kan enkel gebeuren mits voorafgaandelijke toelating van de verantwoordelijke van afdeling waartoe de informaticadienst behoort of een door hem aangeduide ambtenaar.
 6. Het personeelslid met permanentiedienst moet binnen een tijdspanne van 15 minuten op de betrokken locatie aanwezig kunnen zijn.
 7. Na elke oproep dient een werkopdracht te worden opgemaakt met de vermelding van de identiteit van de oproeper, tijdstip van oproep, duur en beschrijving van de werkzaamheden. Deze werkopdrachten worden de eerstvolgende werkdag aan de verantwoordelijke van de afdeling waartoe de informaticadienst behoort of een door hem aangeduide ambtenaar afgegeven.

Artikel 6 – IBO:

Gedurende de dagen waarop het IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang) dienstverlening aanbiedt dient de betrokken dienstverantwoordelijke of zijn vervanger zich ter beschikking van de dienst te houden voor het uitvoeren van eventueel dringende en onvoorziene opdrachten verbonden aan het IBO (o.a. dringende vervangingen ziekte medewerkers, …).

Deze permanentiedienst vangt aan één uur vóór het aanvangsuur van de IBO-dienstverlening en eindigt één uur na het einduur van de IBO-dienstverlening.

Betrokken dienstverantwoordelijke dient het nodige te doen om deze permanentieregeling bekend te maken en te doen naleven.

Betrokken dienstverantwoordelijke rapporteert via de afdelingsverantwoordelijke aan de secretaris in een door hem vastgelegde vorm over de toepassing van dit artikel.

Artikel 7 – DVO:

Gedurende de dagen waarop het DVO (Dienst voor Onthaalgezinnen) dienstverlening aanbiedt dient de betrokken dienstverantwoordelijke of zijn vervanger zich ter beschikking van de dienst te houden voor het uitvoeren van eventueel dringende en onvoorziene opdrachten verbonden aan het DVO (o.a. dringende meldingen ziekte, …).

Ongeacht de gebeurlijke verplichtingen opgelegd door andere regelgeving, vangt de permanentiedienst bedoeld in deze regeling aan één uur vóór het aanvangsuur van de DVO-dienstverlening en eindigt één uur na het einduur van de DVO-dienstverlening.

Betrokken dienstverantwoordelijke dient het nodige te doen om deze permanentieregeling bekend te maken en te doen naleven.

Betrokken dienstverantwoordelijke rapporteert via de afdelingsverantwoordelijke aan de secretaris in een door hem vastgelegde vorm over de toepassing van dit artikel.

Artikel 8 – Beheer betalend parkeren:

 1. De door de ontvanger/financieel beheerder aangewezen medewerkers belast met de opvolging van het betalend parkeren zijn gehouden zich volgens beurtrol gedurende een volle week ter beschikking van de dienst te houden voor o.a.:
 1. Een permanentiedienst start op vrijdag om 12u00 en loopt tot de vrijdag van de hierop volgende week. Zij omvat de weekend- en feestdagen die in deze periode zijn begrepen.
 2. De permanentiedienst omvat volgende perioden:
  - op weekdagen (gewone werkdagen): vanaf 8u tot 9u
  - op zaterdagen, zondagen en feestdagen: vanaf 8u- 19u
 3. Zesmaandelijks wordt een beurtrol opgemaakt. In functie van de omstandigheden kan de beurtrol gewijzigd worden. Ter zake wordt rekening gehouden met een billijke spreiding van de permanentiediensten en met de opmerkingen van de betrokken personeelsleden.
 4. Onderling wisselen van permanentiedienst kan enkel gebeuren mits voorafgaandelijke toelating van de verantwoordelijke van afdeling waartoe het parkeerbeheer behoort of een door hem aangeduide ambtenaar.
 5. Het personeelslid met permanentiedienst moet binnen een tijdspanne van 15 minuten op de betrokken locatie aanwezig kunnen zijn.
 6. Betrokken dienstverantwoordelijke dient het nodige te doen om deze permanentieregeling bekend te maken en te doen naleven.
 7. Betrokken dienstverantwoordelijke rapporteert via de afdelingsverantwoordelijke aan de secretaris in een door hem vastgelegde vorm over de toepassing van dit artikel.

Artikel 9 – Informatie:

De gemeentesecretaris krijgt de opdracht om de permanentieregeling te verwerken in een interne nota ten behoeve van het personeel.

In deze nota wordt de inhoud van deze regeling gebundeld en verwerkt met de regeling vervat in het rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel en de lokale rechtspositieregeling. De samenhang tussen de arbeidsroosters, de normale arbeidsregeling, de verstoringtoelage en de permanentieregeling komt daarin tevens aan bod.

Deze nota wordt vóór de verspreiding ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10– Rapportage en evaluatie:

De gemeentesecretaris krijgt de opdracht om aan het college van burgemeester en schepenen driemaandelijks een samenvattend overzicht te bezorgen van de toepassing van de permanentieregeling en de verstoringtoelage.

Bedoeld overzicht mag vergezeld zijn van commentaar, mede met het oog op een eventuele bijsturing van deze regeling.

Vanaf  2012 volstaat een halfjaarlijkse rapportering.

Artikel 11– Inwerkingtreding:

De regeling permanentie treedt in werking op een later door het college van burgemeester en schepenen te bepalen datum, nadat alle noodzakelijke interne voorbereidingen gebeurd zijn en ten laatste op 1 juni 2010.
Basisversie principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 14/07/2009.

Na bespreking in het sectoroverleg 02/09/2009 deze versie principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 01/12/2009.

Na overleg met de syndicaten op 18/12/2009 en advies van de preventieadviseur op 25/02/20010 werd deze versie goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 02/03/2010.

Na bespreking in het MAT dd. 06/12/2010 werd deze versie principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 14/12/2010.

Na overleg met de syndicaten op 22/12/2010 werd deze versie goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 04/01/2011.


Ter info:

Rechtspositiebesluit

Afdeling III. De permanentietoelage


Art. 148. De raad kan een permanentietoelage instellen voor het personeelslid dat door het hoofd van het personeel wordt aangewezen om zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar te houden voor interventies.


De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder van de gemeente, de provinciegriffier en de financieel beheerder van de provincie komen niet in aanmerking voor een permanentietoelage.


Art. 149. Het bedrag van de toelage, vermeld in artikel 148, bedraagt 2,01 euro tegen 100% voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex.Lokale rechtspositieregeling:

Afdeling 3. De permanentietoelage

Artikel 8.4.3

In toepassing van artikel 148, Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 is deze afdeling niet van toepassing op de gemeentesecretaris en de financieel beheerder.

Aan de personeelsleden die zich buiten de normale diensturen beschikbaar moeten houden voor interventies wordt een permanentietoelage toegekend.

In toepassing van artikel 43 §1, Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om de verdere uitvoering en de concrete modaliteiten te regelen.

Artikel 8.4.4

De permanentietoelage bedraagt 2,01 euro voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. Gedeelten van uren worden afgerond tot het eerstvolgende kwartuur.

Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Artikel  8.4.5

De permanentietoelage geeft geen aanleiding tot toekenning van inhaalrust of compenserend verlof.

Wanneer het personeelslid tijdens de permanentieperiode opgeroepen wordt, worden de prestaties die op dat moment effectief geleverd worden verrekend op basis van de regeling voorzien in Titel VIII, Hoofdstuk III. de onregelmatige prestaties, artikel 8.3.1 en volgende van deze rechtspositieregeling.

De uren werkelijk gepresteerde arbeid komen in dat geval niet in aanmerking voor de toekenning voor de permanentietoelage.