Participatie en sociale activering

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Participatie en sociale activering

Artikel 1

De maatregel is onderwerp van een Koninklijk Besluit (KB): Koninklijk Besluit houdende de maatregel ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Artikel 2 Algemene voorwaarden

1° De maatregel is bestemd voor de personen die gebruik maken van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van een OCMW (art. 1 van het KB). Dit betreft zowel -18 jarigen als +18 jarigen.

2° De gebruiker dient te behoren tot de volgende categorieën

Volgende categorieën zijn hier wettelijk in opgenomen:

(integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming;of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

OF

EN

(NORM: alleenstaande: € 80 per week; koppel: € 135 per week; per kind ten laste wordt er € 35 bijgeteld)

3° De gebruiker dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

4° De maatregel participatie en sociale activering begrenst 2 luiken.

Artikel 3 Bijzondere voorwaarden m.b.t het resterend aanbod inzake participatie en sociale activering

1° Voor gebruikers jonger dan 18 jaar in kader van de maatregel socio-culturele participatie wordt een grensbedrag van € 125/ jaar gehanteerd en wordt de kost van activiteit 100% betoelaagd.

2° Voor gebruikers vanaf 18 jaar in kader van de maatregel socio-culturele participatie wordt een grensbedrag van € 125/ jaar gehanteerd en wordt de kost van de activiteit 80% betoelaagd. De gebruiker dient dus 20% van de activiteit te betalen, hetzij rechtstreeks, hetzij door een terugvordering.

3° Voor gebruikers in kader van de specifieke maatregel kinderarmoede (-18) wordt de kost van de activiteit 100% betoelaagd.

4° De eventuele tussenkomst van de mutualiteit primeert en wordt ingehouden op de totale kostprijs.

5° Om dubbele subsidiëring te vermijden, kunnen de personen die materiële steun genieten in een opvangstructuur geen aanspraak maken op steun van de subsidie participatie en sociale activering. (Materiële steun bestaat immers uit huisvesting, maaltijden, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagelijkse uitkering. Deze steun omvat eveneens de toegang tot juridische hulp, de toegang tot diensten, zoals tolken en opleidingen en de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.)

6° De activiteiten die worden betoelaagd zijn opgenomen als bijlage en maken integraal deel uit van dit reglement.

Bijlage 1 : Activiteiten socio-culturele participatie en kinderarmoede

1.1° De maatregel participatie en sociale activering begrenst:

1.2° Activiteiten gesubsidieerd door de maatregel sociale en culturele participatie (-18 en +18)

1.2.1.Deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties

1.2.2 Deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen (met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen)

Hier ligt de klemtoon op lidgelden en benodigdheden voor deelname aan verenigingen ( verzekering, materiaal, vervoerskosten, …)

Onder “verenigingen” wordt hier verstaan het traditionele verenigingsleven: jeugdbeweging, cultuurkringen, vrouwenverenigingen, sportclubs, … maar ook minder formeel omschreven groepen zoals een leesclub.

1.2.3 Activiteiten gesubsidieerd door de specifieke maatregel kinderarmoede (-18)

In 2010 werd een nieuwe paragraaf toegevoegd aan het Koninklijk Besluit houdende

de maatregel ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het betreft een paragraaf ter ondersteuning van OCMW activiteiten gelieerd aan de bestrijding van armoede bij kinderen van gebruikers van de centra. De nieuwe maatregel heeft tot doel om de maatschappelijke integratie van kinderen van OCMW-cliënten te bevorderen. De steun moet terechtkomen bij minderjarigen en voornamelijk gaan naar kinderen en kleine kinderen.

1.2.3.1. Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning:

       Het kan bijvoorbeeld gaan om:

1.2.3.2. Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning

Ofwel in het kader van de raadpleging of de tussenkomst van een specialist

       Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Ofwel in de steun bij het aankopen van de noodzakelijke uitrusting

       Het kan bijvoorbeeld gaan om:

In dit kader dient er altijd eerst gecontroleerd worden of er een dergelijk aanbod bestaat in de kringloopwinkel.

© secretariaat Middelkerke