Parkeer en zorg

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Reglement Parkeer & Zorg

Artikel 1: doel

De gemeente Middelkerke wil via het project Parkeer & Zorg dat eigenaars en huurders van een garagepoort aan de hand van een P&Z sticker hun inrit ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers.

Artikel 2: definities

Parkeer & Zorg, een gemeentelijk initiatief waarbij een bewoner zijn inrit als parkeerplaats aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit.

Eigenaar of huurder van een garagepoort op het grondgebied van de gemeente Middelkerke, die zijn inrit ter beschikking stelt van zorgverstrekkers in functie van het P&Z project.

De door het RIZIV (in het bezit van een RIZIV nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende) of de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverleners en organisaties die professionele geneeskundige prestaties leveren in de gezondheidszorg, die beschikken over een parkeerkaart P&Z.

Plaats voor een garagepoort die als parkeerplaats ter beschikking gesteld wordt door de aanbieder aan de gebruiker voor de duur van de zorg.

Speciale parkeerkaart met daarop het mobiele nummer van de zorgverstrekker in functie van P&Z.

Sticker, bevestigd op de garagepoort van de inrit, waarmee de aanbieder aan de zorgverstrekker aangeeft dat hij zijn inrit ter beschikking stelt.

Artikel 3: doelgroep en toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrit in functie van P&Z. Dit reglement is van toepassing op het volledige grondgebied van de gemeente Middelkerke.

Artikel 4: bepalingen m.b.t. de aanbieder

§1. De aanbieder verbindt er zich toe de inrit ter beschikking te stellen aan de gebruiker en dit 24/24u. en 7/7. Het ter beschikking stellen van de inrit gebeurt kosteloos.

§2. De aanbieder is ten allen tijde verplicht de sticker zichtbaar aan te brengen op de garagepoort van de inrit.

§3. Indien men de inrit niet langer ter beschikking wenst te stellen dient de aanbieder de P&Z sticker te verwijderen.

§4. De aanbieder kan een inrit ter beschikking stellen die gemeenschappelijk in eigendom is of wordt gehuurd voor zover hij of zij de toestemming heeft van alle gemeenschappelijke eigenaars of huurders ervan.

Artikel 5: bepalingen gebruiker

§1. Voor de gebruiker geldt dat hij door het louter voorleggen van de P&Z kaart in de wagen en/of het aanmelden als gebruiker bij het gemeentebestuur zonder enig voorbehoud de bepalingen van het reglement aanvaardt.

§2. De gebruiker is verplicht:

- de P&Z kaart met daarop een mobiel telefoonnummer waarop de zorgverstrekker bereikbaar is duidelijk zichtbaar te plaatsen achter de voorruit van het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig.

- de parkeerschijf (blauwe schijf) in te stellen op het uur van aankomst, ter controle op het gebruik van de inrit.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

§2. De gebruiker is verplicht om bij wijziging van het mobiel telefoonnummer op de P&Z kaart dit onmiddellijk door te geven aan het gemeentebestuur en bijgevolg een nieuwe P&Z kaart aan te vragen. De oude ongeldig geworden P&Z kaart dient onverwijld te worden terugbezorgd aan het gemeentebestuur.

§3. De P&Z kaart biedt een parkeerfaciliteit, geen parkeerzekerheid.

De P&Z kaart verleent de gebruiker geen toegang tot het voetgangersgebied.

De P&Z kaart is enkel geldig voor een deelnemende inrit. Een deelnemende inrit wordt kenbaar gemaakt met een P&Z sticker.

De P&Z kaart is aanvullend en dient niet als alternatief voor de gemeentelijke parkeerkaart zorgverstrekkers. Bij gebrek aan geldig gebruik van de P&Z kaart blijft het vigerende parkeerregime van kracht.

De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan P&Z stopzetten. Hiertoe dient hij zich af te melden bij het gemeentebestuur en de P&Z kaart terug te bezorgen aan de gemeente Middelkerke.

§4. Op straffe van uitsluiting van dit reglement is het de gebruiker verboden:

- Misbruik te maken van de P&Z kaart door deze te gebruiken indien men geen zorg verleent.

- De inrit te gebruiken indien er geen geldige P&Z kaart (vb. geen geldig mobiel telefoonnummer) voorligt.    

- De P&Z kaart door  te geven aan derden.

- Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een inrit om deze inrit exclusief voor te behouden.

- Langer dan 2 uur voor de inrit te parkeren.

Artikel 6: overige bepalingen

§1. De gemeente Middelkerke fungeert als facilitator tussen de aanbieder en de gebruiker. De gemeente Middelkerke is, in de uitvoering van het P&Z project, op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade aan de garagepoort of de inrit van welke aard of oorzaak ook, zoals bvb. ongevallen, beschadiging, braak, vandalisme, enz. (niet limitatief).

§2. De gemeente Middelkerke zorgt voor de aanmaak en aflevering van de P&Z sticker en de P&Z kaart aan respectievelijk de aanbieder en de gebruiker.

§3. Dit reglement kan ten allen tijde door de gemeente Middelkerke worden aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het P&Z project.

§4. De daartoe aangeduide instanties blijven bevoegd en de vigerende regelgeving blijft van kracht bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrit.

Artikel 7: non-discriminatie

De aanbieder verbindt er zich toe:

  1. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit , zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.
  2. toegankelijk te zijn voor iedereen.