Overlijden

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Overlijden

Artikel 1

Met ingang van 01/05/2015 geeft het OCMW Middelkerke een tussenkomst in de uitvaartkosten bij het overlijden van een cliënt.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn of te worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

EN

2° Gekend zijn als cliënt bij het OCMW Middelkerke

3° De toekenning geschiedt door het BCSD. In geval van hoogdringendheid wordt de hoofd maatschappelijk werker gemachtigd een beslissing te nemen, die voorgelegd wordt ter kennisname op het eerstvolgend BCSD.

Artikel 3 Bijkomende voorwaarden m.b.t. tussenkomst begrafeniskosten

1° Overwegende volgende werkwijze wordt gehanteerd:

Situatie bij overlijden

Wie betaalt

Regeling door cliënt

Cliënt heeft de begrafeniskosten reeds zelf bekostigd.

Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, wordt hiermee rekening gehouden.

Indien afwezigheid van erfgenamen aanstellen notaris voor beheer nalatenschap

Aanwezigheid erfgenamen

Alle kosten worden gedragen door erfgenamen

Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, wordt hiermee rekening gehouden.

Indien geen erfgenamen – geen cliënt OCMW Middelkerke

Alle kosten worden gedragen door gemeente plaats van overlijden

Indien geen erfgenamen – cliënt OCMW Middelkerke

Alle kosten worden gedragen door het OCMW Middelkerke Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, kan hiermee geen rekening worden gehouden en wordt de minimumregeling getroffen.

Indien aanwezigheid erfgenamen, maar financiële situatie laat het niet toe om de begrafeniskosten te dragen- cliënt OCMW Middelkerke

Alle kosten worden gedragen door het OCMW Middelkerke

Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, kan hiermee geen rekening worden gehouden en wordt de minimumregeling getroffen.

Het al dan niet terugvorderen behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD

Indien borgstelling OCMW opname eigen WZC De Ril – cliënt OCMW Middelkerke

Alle kosten worden gedragen door het OCMW Middelkerke.

Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, kan hiermee geen rekening worden gehouden en wordt de minimumregeling getroffen.

Indien borgstelling in vreemd WZC        - cliënt OCMW Middelkerke

Alle kosten worden gedragen door het OCMW Middelkerke.

Indien uitdrukkelijke wilsbeschikking, kan hiermee geen rekening worden gehouden en wordt de minimumregeling getroffen.

Betalingsverbintenis opgemaakt bij aanvang tussenkomst


2° Uitzonderingen behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

3° Het OCMW betaalt geen tussenkomst indien de erfgenamen een deel van de kosten zouden betalen.

4° De maatschappelijk werker dient steeds na te gaan of er een bijdrage is voorzien door de werkgever en/of vakbond. (Sinds 2013 is er geen bijdrage meer voorzien door de mutualiteit.)

5° Indien het domicilie van de overledene in Middelkerke stond, gaat firma Dezutter het lichaam gratis halen en vervoeren naar de begraafplaats.

6° Er wordt in de mogelijkheid voorzien om te kiezen tussen een begrafenis of een crematie. Dit zijn de tarieven gehanteerd door firma Dezutter, werkzaam in de regio Middelkerke.

Begrafenis                € 1000

Crematie                € 1200  indien attest behoeftigheid zonder ceremonie

€ 1350  indien attest behoeftigheid met ceremonie

Inhoud:

Inzake crematie kan er gekozen worden tussen verschillende mogelijkheden nl.

Indien de nabestaanden beslissen de as thuis te bewaren, kunnen zij na verloop van tijd de as onderbrengen in een columbarium mits aanvraag bij de gemeente.

7° Er wordt in de mogelijkheid voorzien om ofwel een kerkdienst (9 u. of 9.30 u.) of een ceremonie (kerkelijk of burgerlijk in de aula bij Dezutter) te laten plaatshebben. Firma Dezutter zorgt zelf voor een priester bij een kerkelijke plechtigheid in de aula.

Artikel 4 Toekenningsmodaliteiten

De aanvraag voor een tussenkomst voor begrafeniskosten wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd te worden:

2° Het OCMW Middelkerke kent volgende tussenkomst toe, ongeacht de begrafenisondernemer

Begrafenis                € 1000

Crematie                € 1200  indien attest behoeftigheid zonder ceremonie

€ 1350  indien attest behoeftigheid met ceremonie

Artikel 5 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden. De terugvorderingsdocumenten dienen ondertekend te zijn. Terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

Artikel 6 Bijkomend reglement inzake burgerlijke plechtigheden in de polyvalente zaal De Stille Meers

1° De gebruiker moet i.v.m. de beschikbare datum en de algemene voorwaarden voorafgaandelijk informeren bij de centrumleider van het lokaal dienstencentrum, dit kan telefonisch of per mail

2° De burgerlijke plechtigheden kunnen enkel plaatsvinden in de weekendperiodes. Tijdens de week vindt de dagelijkse werking van het lokaal dienstencentrum plaats.

3° Een aanvraagformulier wordt opgemaakt met de volgende elementen: datum aanvraag, naam en adres aanvrager, datum gebruik zaal, beslissing (gunstig/ongunstig), motivatie.

4° De beslissing om het gebruik van de ontmoetingsruimte en/of de polyvalente zaal toe te kennen of te weigeren wordt genomen door directeur sociale zaken, bij afwezigheid door hoofdmaatschappelijk werker, bij afwezigheid door centrumleider. Een kennisgeving wordt aan het BCZV bezorgd. De aanvrager bekomt een gemotiveerd antwoord per mail.

De gebruiker zal binnen de 10 dagen na ontvangst van de toelating het verschuldigde huurbedrag en de waarborg betalen aan het dienstencentrum door storting op het rekeningnummer 068-2491833-27 met vermelding van :

De prijs hangt af van de mogelijkheden die men benut.

De huurprijs per dag wordt als volgt berekend :

De waarborg wordt als volgt berekend :

De huurwaarborg wordt beperkt tot max. € 250

De prijs van de opkuis wordt als volgt berekend :

De prijs van gleiswerk en bestek bij schade/breuk/verlies wordt als volgt berekend :

De gebruiker zal de dag volgende op het gebruik van de zaal, de sleutel persoonlijk  afgeven aan de cafetariaverantwoordelijke of aan iemand door haar aangesteld. Dit kan tussen 10u en 17u. Controle op schade aan de gebouwen, meubilair, materiaal,… gebeurt op dat ogenblik.

5° Voor de burgerlijke plechtigheden zal gebruik worden gemaakt van de polyvalente zaal (en sanitair) en er zal dus bijgevolg een huurprijs van € 70 en een huurwaarborg van € euro zal worden aangerekend.


© secretariaat Middelkerke