Oppashulp voor erkende diensten aan de gebruiker

Parent Previous Next

Oppashulp voor erkende diensten aan de gebruiker (SC 22 / OPPAS)

Artikel 1

Met ingang van 01/04/2014 kent het OCMW Middelkerke een tussenkomst toe aan de gebruikers van alle erkende diensten voor oppashulp. Hierbij erkent het OCMW Middelkerke het belang van oppashulp.

Een dienst voor oppashulp organiseert oppashulp door vrijwilligers overdag of ‘s nachts. U kunt bij zo’n dienst terecht als u wilt dat een vrijwilliger bij u thuis komt om u gezelschap te bieden, of toezicht op u te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg. De tussenkomst wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder vermeld.

Artikel 2 Voorwaarden m.b.t de gebruiker

1° De gebruiker van de erkende dienst voor oppashulp dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

Artikel 3 Voorwaarden m.b.t de erkende dienst voor oppashulp

1° De erkende dienst voor oppashulp staat in voor het sociaal en beperkt financieel onderzoek. De dienst richt zich naar chronisch zieken, zieke kinderen en thuiszorgdiensten.

2° De erkende dienst voor oppashulp staat in voor het driemaandelijks overzicht van de gebruikers

3° De dienst voor oppashulp is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid

Artikel 4 Toekenningsmodaliteiten

De aanvraag voor een tussenkomst wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd te worden:

2° De aanvraag gebeurt door de erkende dienst voor oppashulp

3° Voor de tussenkomst in oppashulp wordt volgend tarief gehanteerd:

5° De uitbetaling gebeurt driemaandelijks aan de gebruiker

Artikel 5 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden, verhoogd met de wettelijke interesten.

© secretariaat Middelkerke