Opgraven lijken

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het opgraven van lijken en verplaatsen van urnen op de gemeentelijke begraafplaatsen – aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op het opgraven van lijken en verplaatsen van urnen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 2: belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 3: tarief

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:

Opgraven van een lijk

650,00 EUR

Verplaatsen van een urne

150,00 EUR


Als voor het opgraven van lijken of verplaatsen van urnen op de gemeentelijke begraafplaatsen de tussenkomst vereist is van een gespecialiseerde of particuliere onderneming zal de aan de gemeente gefactureerde kostprijs aan de belastingplichtige doorgerekend worden.

Artikel 4: vrijstellingen

Zijn vrijgesteld van deze belasting:

Artikel 5: betaling

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, wordt ze een kohierbelasting.

Artikel 6: invordering

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 7: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.