Ontwikkelingssamenwerking subsidies

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten en overeenkomstig dit reglement, worden jaarlijks subsidies verleend aan de erkende lokale verenigingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 2

De subsidie heeft als doel de werkingsmogelijkheden te vergroten van verenigingen in Middelkerke die werken rond de Noord-Zuid problematiek en steun te geven aan projecten in het Zuiden of in gebieden van het voormalig Oostblok. Op die manier wordt ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Middelkerke verstevigd.

Artikel 3

De subsidie wordt jaarlijks toegekend na indiening van de aanvraag op de daartoe voorziene formulieren, de nodige verslagen en de nodige bewijsstukken.

Artikel 4

Het jaarlijks voorziene krediet, bedoeld in artikel 1, wordt gesplitst als volgt

Artikel 5

In geval van noodzakelijke afronding wordt steeds afgerond naar de laagste cent (bijv. ….. € x,0486

=  …..€ x,04).

Artikel 6

Met  werkjaar wordt bedoeld het jaar voorafgaand aan het  jaar waarin de toelage wordt uitbetaald.  Het werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Hoofdstuk 2: Basissubsidie

Artikel 7

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een basissubsidie, moeten de verenigingen aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 8

De vereniging die een basissubsidie voor het voorbije jaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk op 15 augustus aanvragen via het daartoe voorziene formulier.

Artikel 9

Het voorziene krediet voor basissubsidies wordt evenredig verdeeld over het aantal gunstig geadviseerde aanvragen.

Hoofdstuk 3: Werkingssubsidie

Artikel 10

De vereniging die wil aanspraak maken op een werkingssubsidie, moet minimaal aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 11

De vereniging die een werkingssubsidie voor het voorbije jaar wenst te ontvangen, moet dit uiterlijk op 15 augustus aanvragen via het daartoe voorziene formulier.

Artikel 12

De verdeling van de werkingssubsidie wordt bepaald op basis van het volgende puntensysteem:

Minstens 3 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar - intern

1 punt

Aanwezigheid op vergaderingen NZC

1 punt/vergadering

Eigen educatieve activiteit in Middelkerke

3 punten/activiteit

Eigen educatieve activiteit buiten Middelkerke

2 punten/activiteit

Eigen fondsenwervende activiteit

1 punt/activiteit/dag

Mondiale activiteit in samenwerking met het NZC, de gemeente of andere vereniging

1 punt/activiteit

Duurzame organisatie van eigen activiteiten: gebruik van bio- en/of fairtradeproducten, gebruik van duurzame materialen, sorteren van afval…

1 punt/activiteit

Volgen van een vorming ter versterking van de werking in het Noorden of het Zuiden

2 punten/vorming

Publicatie

Nieuwsbrief

Website

Informatieve folder

Persartikel

1 punt per categorie


Ter plaatse ondersteuning bieden aan het project

2 punten/bezoek

  • Mate waarin aan volgende criteria wordt voldaan:
  • Geboekte vooruitgang
  • Bijdrage tot ontwikkeling: armoedebestrijding, maatschappijopbouw? Wordt er samengewerkt met een lokale partnerorganisatie? Is het project duurzaam? In hoeverre is de doelgroep betrokkene/ eigenaar van het project?

Waardbeoordeling van 1 tot 3

Waarde = punten

Financiële transparantie

1 punt


Artikel 13

Het beschikbare bedrag voor werkingssubsidies wordt gedeeld door het aantal punten die alle verenigingen die een aanvraag indienden, samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook het bedrag van de werkingssubsidie die aan elke vereniging afzonderlijk wordt toegekend.

Artikel 14

Het toekennen van de werkingssubsidies wordt voorbereid door de bevoegde dienst. De gemeentelijke financiële dienst betaalt de subsidies uit op basis van dit reglement, na beslissing van het college van burgemeester en schepenen en na afloop van een eventuele bezwaarprocedure. De toekenning wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Noord-Zuid Comité.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 15

Basissubsidies en werkingssubsidies worden uitbetaald in het jaar volgend op het werkjaar, via overschrijving van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de betreffende vereniging.

Artikel 16

Controle op de naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf.

Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Artikel 17

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegene die onjuiste informatie verstrekken of bij wie tekortkomingen bij het invullen van de aanvraagformulieren worden vastgesteld. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende werkjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden.

Artikel 18

Behoudens andersluidende wettelijke en decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.

Een bezwaar kan binnen de 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, schriftelijk ingediend worden via een aangetekend schrijven bij het Noord-Zuid Comité. Het bezwaar wordt binnen de 30 kalenderdagen na het indienen geadviseerd door het Noord-Zuid Comité. (Indien het Noord-Zuid Comité binnen de 30 kalenderdagen geen advies verleent , neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Een uitzondering op dit reglement wordt binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag geadviseerd door het Noord-Zuid Comité. (Indien het Noord-Zuid Comité binnen de 30 kalenderdagen geen advies verleent, neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Daarna wordt de uitzondering of het bezwaar voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Indien binnen de 90 kalenderdagen na het indienen van een uitzondering of bezwaar geen beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en de uitzondering als onaanvaard beschouwd.

Hoofdstuk 5: Noodhulpfonds

Artikel 19

Jaarlijks wordt een noodhulpfonds voorzien. Dit  is een krediet dat  jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Enkel oproepen van erkende noodhulporganisaties komen in aanmerking voor betoelaging.  Door het college van burgemeester en schepenen wordt per erkende oproep, een bedrag voorzien van 0,08 euro x het aantal inwoners van Middelkerke op datum van 1 januari van het betrokken jaar. Er wordt maximum 3 maal per jaar een oproep tot noodhulp betoelaagd.

Artikel 20

Bij een noodhulpaanvraag stelt de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking een dossier op dat ter beslissing voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen. Het Noord-Zuid Comité wordt op de hoogte gesteld.

Artikel 21

Een afwijking op artikel 19 kan genomen worden door het schepencollege bij gemotiveerde beslissing.