Ontwikkelingssamenwerking subsidies

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

SSubsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking

Subsidie voor Noord-Zuid verenigingen & inwoners Middelkerke

Hoofdstuk 1:  algemene bepalingen

Artikel 1

Binnen de grenzen van de in de begroting voorziene kredieten en overeenkomstig dit reglement, worden jaarlijks subsidies verleend aan elke erkende lokale vereniging die zich zonder winstoogmerk inzet voor ontwikkelingssamenwerking en aan inwoners van Middelkerke die stage lopen of vrijwilligerswerk doen in het Zuiden of in gebieden van het voormalig Oostblok.  

Artikel 2

Deze subsidie heeft als doel de werkingsmogelijkheden te vergroten van personen en verenigingen in Middelkerke die werken rond de Noord-Zuid problematiek en steun te geven aan projecten in het Zuiden of in gebieden van het voormalig Oostblok. Op die manier wordt ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Middelkerke verstevigd.

Artikel 3

De subsidie wordt jaarlijks toegekend na indiening van de aanvraag op de daartoe voorziene formulieren, de nodige verslagen en de nodige bewijsstukken.

Artikel 4

Het jaarlijks voorziene bedrag op de begroting wordt gesplitst als volgt

Artikel 5

In geval van noodzakelijke afronding wordt steeds afgerond naar de laagste cent (bijv. € x,0486=         € x,04).

Hoofdstuk 2:  basissubsidie

Artikel 6

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een basissubsidie, moeten de verenigingen aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 7

De vereniging die een basissubsidie voor het voorbije jaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk op 1 juli aanvragen via het daartoe voorziene formulier. Het werkjaar waarop de toelage betrekking heeft, loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 8

Het voorziene budget voor basissubsidies wordt evenredig verdeeld over het aantal gunstig geadviseerde aanvragen.

Hoofdstuk 3:  werkingssubsidie

Artikel 9

De vereniging die wil aanspraak maken op een werkingssubsidie, moet minimaal aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 10

De vereniging die een werkingssubsidie voor het voorbije jaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk op 1 juli aanvragen via het daartoe voorziene formulier. Het werkjaar waarop de toelage betrekking heeft, loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 11

De verdeling van de werkingssubsidie wordt bepaald op basis van het volgende puntensysteem:

  • Minstens 3 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar - intern

1 punt

  • Aanwezigheid op vergaderingen NZC

1 punt/vergadering

  • Eigen educatieve activiteit in Middelkerke

3 punten/activiteit

  • Eigen educatieve activiteit buiten Middelkerke

2 punten/activiteit

  • Eigen fondsenwervende activiteit        

1 punt/activiteit/dag

  • Mondiale activiteit in samenwerking met het NZC, de gemeente of andere vereniging

1 punt/activiteit

  • Duurzame organisatie van eigen activiteiten: gebruik van bio- en/of fairtradeproducten, gebruik van duurzame materialen, sorteren van afval…

1 punt/activiteit

  • Volgen van een vorming ter versterking van de werking in het Noorden of het Zuiden

2 punten/vorming

  • Publicatie
   • Nieuwsbrief
   • Website
   • Informatieve folder
   • Persartikel

1 punt per categorie


  • Ter plaatse ondersteuning bieden aan het project

2 punten/bezoek

  • Mate waarin aan volgende criteria wordt voldaan:
   • Geboekte vooruitgang
   • Bijdrage tot ontwikkeling: armoedebestrijding, maatschappijopbouw? Wordt er samengewerkt met een lokale partnerorganisatie? Is het project duurzaam? In hoeverre is de doelgroep betrokkene/ eigenaar van het project?
   • Financiële transparantie

score op 10, toegekend door de bevoegde dienst


Artikel 12

Het beschikbare bedrag voor werkingssubsidies wordt gedeeld door het aantal punten die alle verenigingen die een aanvraag indienden, samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook het bedrag van de werkingssubsidie die aan elke vereniging afzonderlijk wordt toegekend.

Artikel 13

Het toekennen van de werkingssubsidies wordt voorbereid door de bevoegde dienst. De gemeentelijke financiële dienst betaalt de subsidies uit op basis van dit reglement, na beslissing van het college van burgemeester en schepenen en na afloop van een eventuele bezwaarprocedure. De toekenning wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Noord-Zuid Comité.

Hoofdstuk 4:  toelage stage of vrijwilligerswerk

Artikel 14

Inwoners van Middelkerke die stage lopen of aan vrijwilligerswerk doen in het kader van ontwikkelingssamenwerking in een ontwikkelingsland of in een gebied van het voormalig Oostblok, kunnen aanspraak maken op een toelage, indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

Artikel 15

De toelage dient vóór de uitvoering van de stage of het vrijwilligerswerk aangevraagd te worden via het daartoe voorziene formulier. De aanvrager moet in het aanvraagformulier duidelijk aangeven waarvoor de toelage bestemd is.

Artikel 16

De toelage dient terugbetaald te worden indien:

Artikel 17

De toelagen zijn als volgt vastgelegd:

Hoofdstuk 5:  slotbepalingen

Artikel 18

Basissubsidies en werkingssubsidies worden uitbetaald in het jaar volgend op het werkjaar, via overschrijving van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de betreffende vereniging.

De toelage voor stage of vrijwilligerswerk worden uitbetaald in de loop van het jaar waarin de stage of het vrijwilligerswerk plaatsvindt, via overschrijving van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de aanvrager.

Artikel 19

Controle op de naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf.

Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Artikel 20

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegene die onjuiste informatie verstrekken of bij wie tekortkomingen bij het invullen van de aanvraagformulieren worden vastgesteld. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende kalenderjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden.

Artikel 21

Behoudens andersluidende wettelijke en decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.

Een bezwaar kan binnen de 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, schriftelijk ingediend worden via een aangetekend schrijven bij het Noord-Zuid Comité. Het bezwaar wordt binnen de 60 kalenderdagen na het indienen geadviseerd door het Noord-Zuid Comité. (Indien het Noord-Zuid Comité binnen de 60 kalenderdagen geen advies verleent , neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Een uitzondering op dit reglement wordt binnen de 60 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag geadviseerd door het Noord-Zuid Comité. (indien het Noord-Zuid Comité binnen de 60 kalenderdagen geen advies verleent, neemt de bevoegde dienst deze taak op zich.)

Daarna wordt de uitzondering of het bezwaar voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Indien binnen de 180 kalenderdagen na het indienen van een uitzondering of bezwaar geen beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en de uitzondering als onaanvaard beschouwd.

Noodhulpfonds

Artikel 22

Jaarlijks wordt een fonds voor noodhulp voorzien. Het noodhulpfonds is een begrotingskrediet die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Enkel oproepen van erkende noodhulporganisaties komen in aanmerking voor betoelaging. Per door het college van burgemeester en schepenen erkende oproep wordt een bedrag voorzien van 0,08 euro x het aantal inwoners van Middelkerke. Er wordt maximum 3 maal per jaar een oproep tot noodhulp betoelaagd.

Artikel 23

Bij een noodhulpaanvraag stelt de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking een dossier op dat ter beslissing voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen. Het Noord-Zuid Comité wordt op de hoogte gesteld.