Ontbreken van parkeerplaatsen 2021-2025 (vanaf 01/03/2021)

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen – aanslagjaren 2021-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn die ingaat op 01/03/2021 en eindigt op 31/12/2025 wordt een belasting gevestigd op het ontbreken van parkeerplaatsen bij bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning parkeerplaatsen voorziet zoals bepaald in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dd. 25/11/2020 inzake parkeerplaatsen bij bouwen.

Artikel 2: belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door:

  1. de houder van een omgevingsvergunning die, op grond van deze vergunning, ontheven wordt van de verplichting of in de onmogelijkheid verkeert één of meer van de in de omgevingsvergunning voorgeschreven parkeerplaatsen aan te leggen, mits het betalen van deze belasting;
  2. de houder van een omgevingsvergunning die één of meer van de in de omgevingsvergunning verplicht aan te leggen parkeerplaatsen niet heeft aangelegd;
  3. de eigenaar die een andere bestemming geeft aan parkeerplaats(en), welke voor een omgevingsvergunning in aanmerking genomen werden voor de berekening van het aantal nodige parkeerplaatsen en in zoverre de inrichting blijft bestaan waaraan deze parkeerplaatsen verbonden zijn;
  4. de eigenaar die een al dan niet vergunningsplichtige functiewijziging doorvoert en één of meerdere parkeerplaatsen die volgens de omgevingsvergunning moesten aangelegd worden, niet aanlegt of wijzigt van bestemming.

Artikel 3:

Wordt de omgevingsvergunning overgenomen voor de aanvang van de bouwwerken of tijdens de bouwwerken, dan zijn de vergunninghouder en de overnemer van de omgevingsvergunning solidair gehouden tot de betaling van de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.

Artikel 4: tarief

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 10.000 EUR per ontbrekende parkeerplaats.

Voor de niet vervallen omgevingsvergunningaanvragen ingediend tot en met 28/02/2021 en waarvoor nog geen definitief proces-verbaal van vaststelling van ontbrekende parkeerplaatsen werd opgemaakt, blijft het belastingtarief behouden zoals bepaald in het belastingreglement van toepassing op datum van de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag.

Artikel 5: vermoedelijk bedrag in consignatie

Na afgifte door het college van burgemeester en schepenen van de omgevingsvergunning moet de belastingplichtige, op het eerste verzoek van het gemeentebestuur, het vermoedelijk bedrag van de belasting bij de financieel directeur in consignatie te geven. De consignatie brengt geen intresten op voor diegene die ze stelt.

Het vermoedelijk bedrag van de belasting wordt vastgesteld op basis van het aantal ontbrekende parkeerplaatsen volgens de bepalingen opgenomen in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwen dd. 25/11/2020 en latere wijzigingen.

Artikel 6:

De belasting is verschuldigd één jaar nadat het hoofdgebouw onder dak staat, de ruwbouw van de verbouwingswerken beëindigd werd of het gebouw, eventueel gedeeltelijk, bewoond of gebruikt wordt.

In het geval van bestemmingswijziging van een parkeerplaats is de belasting verschuldigd één jaar na de ingediende omgevingsvergunningaanvraag / meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning of na de betekening door de gemeente van de ambtshalve vastgestelde bestemmingswijziging.

Artikel 7:

De vaststelling dat het gebouw onder dak staat, dat de ruwbouw van de verbouwingswerken beëindigd is, of dat het gebouw, eventueel gedeeltelijk, bewoond of gebruikt wordt, gebeurt door de daartoe aangestelde beambte van het gemeentebestuur door middel van een proces-verbaal, waarin tevens het definitief aantal ontbrekende parkeerplaatsen en de verschuldigde belasting wordt vastgesteld.

Dit proces-verbaal wordt aan de belastingplichtige overgemaakt, die vanaf de datum van ontvangst over een termijn van dertig dagen beschikt om bij aangetekend schrijven zijn bemerkingen kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.

De belastingplichtige wordt minimum acht kalenderdagen vooraf per aangetekend schrijven uitgenodigd om bij de vaststelling aanwezig te zijn.

In geval het geconsigneerd bedrag dit van de belasting zou overtreffen, wordt het teveel betaalde bedrag aan de belastingplichtige teruggegeven. Dit teveel geconsigneerde bedrag brengt geen intresten op.

Artikel 8: invordering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 9: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 10: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 11: inwerkingtreding en bekenmaking

Dit reglement treedt in werking op 1/03/2021.

Het reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.