Ondergronds parkeren Marktplein

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

RETRIBUTIEVERORDENING ONDERGRONDSE PARKING MIDDELKERKE-CENTRUM (MARKTPLEIN)

Dit reglement werd impliciet opgeheven met uitzondering van artikel 3bis door de inwerking treding van de retributieverordening ondergrondse parking Middelkerke-centrum (Marktplein), zoals goedgekeurd door het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) op 20/01/2014. Klik hier voor dit reglement.


Artikel 1: algemeen

§1. Deze verordening is van toepassing op de ondergrondse parking, marktplein Middelkerke

§2. de ondergrondse parking is toegankelijk voor motorvoertuigen gedurende 24/24u.

§3. omschrijving periodes

§4. Onder motorvoertuig wordt verstaan: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (art. 2.16 van de Wegcode)

Artikel 2: occasioneel gebruik ondergrondse parking

Het occasioneel gebruik van de openbare parking betreft het niet vooraf overeengekomen gebruik van een standplaats in de rotatieparking tegen een uur-, dag-, of nachttarief.

§1. binnen het occasioneel gebruik zijn er twee periodes:

§2. binnen het occasioneel gebruik gelden er twee tarieven:

§3. de tarieven zijn de volgende:

Piekperiode

Dalperiode

§4. de tarieven worden betaald aan de daarvoor in de ondergrondse parking voorziene betaalautomaten, op de wijze voorzien op deze automaten. Indien de mogelijkheid daarvoor wordt voorzien is er ook betaling mogelijk aan een validator met handkassa.

Artikel 3: abonnementen rotatieplaatsen

Een abonnement op een rotatieplaats in de ondergrondse parking heeft betrekking op het vooraf overeengekomen gebruik tijdens een bepaalde periode van een niet-vaste rotatieplaats tegen een maand-, jaar-, of ‘weekendje weg’- tarief.

§1. Binnen de maandabonnementen zijn er twee periodes:

§2. Binnen de maandabonnementen zijn er twee formules:

§3. Binnen de jaarabonnementen zijn er twee formules:

§ 4. Formule ‘weekendje weg’: laat toe om van vrijdagmiddag 12u tot maandagmiddag 12u onbeperkt te parkeren.

§ 5. De abonnementstarieven zijn de volgende:

Maandabonnementen:

Indien het abonnement strekt over twee verschillende tariefperiodes wordt een prijsverrekening van de abonnementsprijs gemaakt naar evenredigheid.

§ 6. Alle abonnementen dienen contant te worden betaald hetzij aan de betaalautomaat (weekendje weg), hetzij bij afhaling in de parkeershop of in de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide dienst (maand- of jaarabonnementen). Op verzoek kan de abonnee na betaling van een maand- of jaarabonnement een factuur bekomen .

[§ 7. ...geschrapt(GR13/06/2013(27))]

§8. De gemeenteraad machtigt het college om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen voorrangsregels te bepalen die er toe strekken:

[Artikel 3 bis:

“ §1.  Ieder personeelslid van de gemeente Middelkerke, [van het OCMW Middelkerke, (ingevoegd GR dd. 13/06/2019(9))] van de politiezone Middelkerke of van het gemeentelijk onderwijs, verbonden aan gemeenteschool 1 – afdeling Middelkerke- Onderwijsstraat, heeft recht op een personeelsabonnement.

Om een abonnement te bekomen, dient het personeelslid een schriftelijke aanvraag te doen bij de parkeershop en daarbij volgende stukken over te maken:

§2. Het personeelslid heeft recht op een abonnement aan de tarieven bepaald in art.3 §5 van deze retributieverordening volgens de formule ‘7/7’;

Het personeelslid dat wenst gebruik te maken van deze abonnementsformules betaalt aan de gemeente Middelkerke (personeel gemeente Middelkerke en onderwijzend personeel) resp. de politiezone (personeel lokale politie) een bijdrage in de abonnementsprijs van € 0,50 op dagbasis of € 10 op maandbasis.

De keycard die toegang verleent tot de parking moet aangekocht worden en kost € 10 per stuk.

§3. Een personeelsabonnement is in principe geldig van maandag tot vrijdag. Personeelsleden die op zaterdag en/of zondag worden tewerkgesteld dienen een aangepast abonnement (tegen hetzelfde tarief) aan te vragen in de parkeershop.

§4. Per abonnement kunnen max. 2 nummerplaten vermeld worden.

§5. Het abonnement mag enkel worden gebruikt in het kader van de arbeidsovereenkomst/statuut en dit slechts tijdens de werkuren vermeerderd met een bufferzone van 15 minuten, zowel bij de aanvang als bij het einde van de arbeidstijd. Misbruik van het abonnement kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve intrekking ervan.” (ingevoegd GR 13/06/2013(27))]

[§6 – Ieder lid van de gemeente/OCMW-raad van de gemeente Middelkerke en het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) van de gemeente Middelkerke heeft recht op een personeelsabonnement overeenkomstig de regeling vervat in paragrafen 1, 2 en 4 van dit artikel. De paragrafen 3 en 5 van dit artikel zijn niet van toepassing. Om een abonnement te bekomen dient de mandataris een aanvraag te doen bij de parkeershop en daarbij een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig te voegen (ingevoegd GR dd. 13/06/2019(9))]

Artikel 4: abonnementen garageboxen

In afwachting van de verkoop van garageboxen machtigt de gemeenteraad het college om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen abonnementen voor garageboxen af te sluiten overeenkomstig volgende principes:

m² ( ( 50 x 10) + (80 x 2))

               12

(Ter info: een abonnement op een garagebox van 20m² gans het jaar kost € 1.100 en een abonnement op een garagebox van 22 m²  kost € 1.210.)

Artikel 5: commerciële acties

De gemeenteraad machtigt het college om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen voor commerciële acties (volumekaarten, parkingcheques, congreskaarten, uitrijcheques, bulkverhuur, …) kortingen toe te staan ten bedrage van maximum 50%.

[‘Art. 5bis

Omschrijving

Tarief dalperiode per eenheid

Tarief piekperiode per eenheid

Modaliteit

Voorstellingsticket


€ 1

€ 1

Uitrijticket voor bezoekers voorstelling in De Branding. Geldig voor 6 uur (duur voorstelling en marge voor en na).

Marktticket

€ 1

€ 2

Uitrijticket voor bezoekers en standhouders markt en kermis. Geldig voor 6 uur.

Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 50 tickets.

Evenemententicket 6u

€ 1

€ 2

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 6u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Evenemententicket 12u

€ 2

€ 4

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 12u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Evenemententicket 24 u

€ 3

€ 5

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 24u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Shop en resto ticket

50 – 100 tickets = 25% korting

100< = 50% korting


Uitrijtickets waar een geldwaarde op gezet wordt. Geldwaarde vrij te kiezen.

Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 50 tickets.

      toegevoegd (gr 14/06/2012(14))]

Artikel 6: verloren tickets en duplicaten

Bij verlies van een ticket of een abonnement kan een duplicaat uitgereikt worden aan € 30,00 per stuk.

Artikel 7: huishoudelijk reglement

De gebruikers van de ondergrondse parking dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement dat aan de ingang(en) van de parking zal worden uitgehangen.

Artikel 8: kennisname

De volledige ‘retributieverordening ondergronds parkeren Marktplein’ is raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.middelkerke.be en ligt ter inzage op het gemeentelijk secretariaat en in de kantoren van de parkeershop of in de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide plaats, waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van nemen.

Artikel 9: Retributie voor administratieve kosten

Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de verzending van de retributies, evenmin voor de verzending van niet-aangetekende aanmaningen.

Voor het versturen van aangetekende aanmaningen wordt een retributie aangerekend van €25,00 per aangetekende zending.

Artikel 10: Intresten

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet.

Artikel 11: Klachten en geschillen

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig het eerste lid wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet.

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Het parkeren volgens de modaliteiten in dit retributiereglement gebeurt steeds op risico van de gebruiker, eigenaar of van diegene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het gemeentebestuur en/of zijn aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het geparkeerde motorvoertuig voor gevolg heeft.

De retributieplichtige of de houder van de bewonerskaart, zal geen ontvankelijk bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van motorvoertuigen.

Artikel 13: toezicht

Afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 toegestuurd worden aan de provinciegouverneur.

Artikel 14: Uitsluiting van het toepassingsgebied

Dit retributiereglement is niet van toepassing op het bovengronds parkeren te Middelkerke.