Niet hebben geldig CA

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest

Artikel 1.

Er wordt voor de jaren 2021 tot 2026 een gemeentelijke belasting geheven op huurwoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest, overeenkomstig de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten, met uitzondering van de huurwoningen, opgenomen in VIVOO, de Vlaamse inventaris Ongeschiktheid en/of Onbewoonbaarheid.

Artikel 2: belastingplichtige.

§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten:

§2. In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Artikel 3: procedure.

§1. De houder van het zakelijk recht wordt door het gemeentebestuur via aangetekend schrijven op de hoogte gebracht dat hij een pand verhuurt zonder over een geldig conformiteitsattest te beschikken. Hij krijgt een periode van 3 maanden tijd om zich in regel te stellen.

§2. Indien de houder van het zakelijk recht bij het verstrijken van deze periode niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, wordt het pand opgenomen in een gemeentelijke inventaris ‘non-conformiteit’.

§3. Van zodra een pand opgenomen is in de gemeentelijke inventaris ‘non-conformiteit’, is de houder van het zakelijk recht een jaarlijkse heffing verschuldigd.

§4. Van zodra het pand over een geldig conformiteitsattest beschikt, wordt het pand uit de gemeentelijke inventaris ‘non-conformiteit’ geschrapt.

Artikel 4: heffingsbedrag.

De heffing bedraagt 500 euro per woonentiteit. Per bijkomend jaar, wordt de heffing met 500 euro verhoogd. Het heffingsbedrag per pand is dus als volgt:

Artikel 5: vrijstelling.

Er is een vrijstelling van heffing voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), een door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappij of het OCMW op voorwaarde dat er aan het heffingsplichtige pand een renovatie- , herbouw- of sloopdossier is gekoppeld, via aanmelding bij VMSW. Er wordt maximaal 3 jaar vrijstelling toegekend.

Artikel 6: inkohiering

§1. De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen beschikt.

§2. De heffing wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

§3. De heffing dient betaald te worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7: fiscaal bezwaar

§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepen tegen de belasting op basis van het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de wijzigingen ervan dd. 28/05/2008 en dd. 17/02/2012.

§2. Het bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden. De indiening kan gebeuren op volgende wijze:

§3. De indiening van het bezwaar moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning van de belasting.

§4. De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

§5. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

§6. Het college van burgemeester en schepenen kan, vóór het nemen van een beslissing ten gronde, de belastingplichtige verzoeken bijkomende bewijsstukken in te dienen.

§7. Er wordt een vrijstelling van heffing voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), een door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappij of het OCMW voor een woning of een pand waaraan een renovatie-, herbouw- of sloopdossier is gekoppeld, via aanmelding bij VMSW. Er wordt maximaal 3 jaar vrijstelling toegekend.

Artikel 8: gerechtelijk beroep

§1. Op basis van artikels 1385 decies en 1385 undecies van het Gerechtelijk Wetboek heeft de houder van het zakelijk recht het recht om binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing inzake het fiscaal bezwaar gerechtelijk beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3 te 8000 Brugge.

Artikel 9: ambtshalve ontheffing

Het college van burgemeester en schepenen verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld of door de belastingplichtige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen de 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd en de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.

Artikel 10: privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de Vlaamse Wooncode, de gemeentelijke verordening conformiteitsattest en belasting op het niet hebben van conformiteitsattest, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Concreet betekent dit onder meer dat:


Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be
Aanvraagformulier conformiteitsattest

Identificatiegegevens woning

Adres:........

Kadastrale gegevens:........

De woning is een:

eengezinswoning

appartement

studio

kamer


Identificatiegegevens aanvrager

Naam:........

Voornaam:........

Rijksregisternummer (indien natuurlijke persoon):........

Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon):........

Adres:........

Telefoonnummer:........

E-mail:........

Is de woning momenteel bewoond?........


Jij bent

volle eigenaar

gedeelde eigenaar (identificatie overige eigenaars dient in bijlage bijgevoegd te worden)

vruchtgebruiker

opstalhouder/erfpachter

andere:........


Identificatiegegevens bewoner

Naam:........

Voornaam:........

Aantal gezinsleden:........

Telefoonnummer:........

Gebruikt als hoofdverblijfplaats:........


Bijlagen

Wordt aan de aanvraag toegevoegd:

brandweerverslag

positieve keuring elektrische installatie

positieve keuring verwarmingsinstallatie

EPC

Vergoeding

De vergoeding dient ofwel cash betaald te worden via de financiële afdeling, Kas (rode zone MAC) of via overschrijving op BE95 0910 1753 0858. De vergoeding dient binnen de week na de aanvraag betaald te worden, zo niet wordt de aanvraag, conform de gemeentelijke verordening, onontvankelijk beschouwd.


Handtekening aanvrager

Datum        Handtekening

........................


Opmerking

De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren van de gemeente en de gewestelijke ambtenaren hebben het recht om tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode te controleren. De verhuurder en de huurder zijn verplicht om alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te laten verlopen op basis van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.


Wetgeving privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de Vlaamse Wooncode, de gemeentelijke verordening conformiteitsattest en belasting op het niet hebben van conformiteitsattest, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.


Vragen? Contacteer me!

Dienst huisvesting en wonen - Gemeentebestuur Middelkerke -   Spermaliestraat 1 -   8430 Middelkerke - huisvesting@middelkerke.be -  059 31 30 16