Middelbon

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Reglement Middelbon

Artikel 1: Definitie Middelbon

Middelbon: de door het lokaal bestuur Middelkerke in omloop gebrachte Middelbon die als geldig betaalmiddel dient bij het betalen van een aankoop bij één van de deelnemende handelszaken.

Artikel 2: Verkoop

De Middelbonnen kunnen online worden gekocht via het digitaal platform aangeboden door het lokaal bestuur Middelkerke.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, binnen de perken van dit reglement en bij wijze van uitvoeringsmaatregel, te beslissen inzake de modaliteiten, de ontwikkeling en het gebruik van dit platform.

[Artikel 3: Geldigheid

De Middelbonnen mogen omgeruild worden tegen goederen en diensten bij de deelnemende handelszaken vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. (geschrapt en vervangen GR 25/11/2020(13))]

Artikel 4: Kostprijs

Artikel 5: Activiteiten

De Middelbon kan enkel gebruikt worden in de handelszaak die bij aankoop van de Middelbon werd aangeduid door de klant.

Artikel 6: Deelnemende handelszaak

Iedere lokale handelszaak behorend tot de non food sector die niet in staat van faillissement is gesteld en die geheel of gedeeltelijk getroffen is door de maatregelen genomen door een overheid kan deelnemen.

De handelszaak die wil deelnemen dient zich te registreren via het daarvoor voorziene digitaal platform. Minstens volgende gegevens zijn vereist: KBO nummer, vestigingseenheid op het grondgebied van Middelkerke, de handelsactiviteit en het rekeningnummer.

Aan de deelnemende handelszaken wordt gevraagd een foto van de zaak ter beschikking te stellen voor het platform.

De deelnemende handelszaak verbindt zich ertoe de goederen of diensten die hij gebruikelijk aanbiedt zonder uitzondering aan te bieden in de periode vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Worden uitgesloten als deelnemende handelszaak: de zelfstandige ondernemers of ondernemingen die actief zijn in de banken- of financiële sector, de zakenkantoren, de verzekeringskantoren, de vastgoedkantoren, de wedkantoren en de sector van de vrije beroepen, (zoals boekhouden, accountancy en fiscaliteit, advocaten, notarissen, artsen- en tandartsenpraktijken, kinesistenpraktijken, apotheken, landmeters en alle andere beroepen die onder de regelgeving van de beschermde zelfstandige beroepen vallen).

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel houdt het college van burgemeester en schepenen een lijst bij van deelnemende handelszaken.

Artikel 7: Klant

Middelbonnen kunnen aangekocht worden door eenieder, natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, ongeacht de woon- of verblijfplaats.

Middelbonnen kunnen niet aangekocht worden door de eigenaar, uitbater, zaakvoerder, personeelslid  voor gebruik in de handelszaak waar betrokkene eigenaar, uitbater, zaakvoerder, personeelslid van is. Dit verbod is tevens van toepassing op hun respectievelijke partners en gezinsleden (samenwonend onder hetzelfde dak).

Het lokaal bestuur Middelkerke behoudt zich het recht voor om aankopen van Middelbonnen te weigeren, bijvoorbeeld in geval van vermoeden van fraude.

Artikel 8: privacy

De gegevens verwerkt in het kader van de toepassing van dit reglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het gemeentelijk beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be.

Artikel 9: Uitbetaling

Het lokaal bestuur Middelkerke verbindt zich er toe de aankoopbedragen door te storten aan de deelnemende handelszaken verhoogd met de bijdrage van het lokaal bestuur van 20%.

Het lokaal bestuur Middelkerke zorgt voor de wekelijkse doorstorting aan de deelnemende handelszaken van het verschuldigd bedrag op de rekening van de handelszaken.

Het beschikbaar krediet wordt vastgelegd op 100.000 euro. (D.w.z. dat er voor 500.000 euro kan worden aangekocht door de klanten en er voor 600.000 euro kan worden doorgestort aan de aanbieders.)

Artikel 10: Inruilen en overdragen

De Middelbon kan niet ingeruild worden voor geld. De Middelbon kan evenwel ingeruild worden voor een Middelbon bij een andere lokale deelnemende handelszaak indien de op de Middelbon vermelde handelszaak in staat van faillissement is gesteld.

Ongebruikte en vervallen Middelbonnen worden niet terugbetaald (met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11).

De Middelbon is overdraagbaar.

Artikel 11: Waarborgstelling

Het lokaal bestuur Middelkerke verleent aan de koper van de Middelbon waarborg tegen faillissement of kennelijk onvermogen, met inbegrip van WCO (wet op de continuïteit van de onderneming), van de handelszaak bij wie de bon besteed moet worden ten bedrage van het door de consument betaalde bedrag zonder de bijdrage vanwege het gemeentebestuur van 20% (zijnde 5 euro per Middelbon van 25 euro).

Artikel 12: Verlies of diefstal

De Middelbon wordt niet vervangen, noch geheel of gedeeltelijk terugbetaald, in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan niet worden aansprakelijk gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Middelbon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Betwistingen

Alle betwistingen inzake toepassing en interpretaties van dit reglement worden voorgelegd aan en beslecht door het college van burgemeester en schepenen binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van een schriftelijk bezwaar via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.