Mantelzorgpremie

Parent Previous Next

Mantelzorgpremie

Mantelzorgpremie nieuw reglement (SC 19 / MZPNIE - SC 21 / MZPSPT)

Artikel 1

Met ingang van 01/04/2015 kent het OCMW Middelkerke een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers voor de hulp die zij bieden aan zorgbehoevende inwoners van de gemeente Middelkerke.

Hierbij erkent het OCMW Middelkerke het belang van mantelzorg.

Mantelzorg is de zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden uit zijn / haar directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie en buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk. De mantelzorgpremie wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder beschreven.

Artikel 2 Voorwaarden m.b.t. de zorgbehoevende

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief verblijven.

2° De zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld:

Bij meerderjarige zorgbehoevende personen kan de zorgbehoevendheid worden vastgesteld aan de hand van een attest FOD sociale zekerheid waarbij een score van 12 punten dient als basis.

Voor minderjarige zorgbehoevende kinderen tot en met 18 jaar of verlengd minderjarigen is het voldoende om het recht op verhoogde kinderbijslag of erkenning als persoon met een handicap van minstens 66% aan te tonen.

3° Personen die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming (vignet)

4° Personen die recht hebben op de zorgverzekering, kunnen niet genieten van de mantelzorgpremie.

Artikel 3 Voorwaarden m.b.t. de mantelzorger

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief verblijven.

Een uitzondering kan worden toegestaan indien de mantelzorger die niet in Middelkerke woont (enkel grensgemeenten), kan aantonen via het zorgenplan dat de verzorging intensief ter plaatse gebeurt. De aanvraag ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan het BCSD.

2° Op regelmatige basis niet-beroepsmatige zorg / hulp aanbieden in de dagdagelijkse huishoudelijke activiteiten, die bijdraagt tot het handhaven van deze persoon in zijn natuurlijke thuismilieu op basis van een concreet uitgewerkt zorgenplan

3° In een feitelijke gezinssituatie kan er maar 1 mantelzorgpremie worden toegekend.

4° De mantelzorger verbindt zich er toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden, binnen een termijn van één maand, schriftelijk te melden aan het OCMW.

Artikel 4 Toekenningsmodaliteiten

1° De aanvraag voor een mantelzorgpremie wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd te worden:

2° De aanvraag gebeurt door de mantelzorger(s) en wordt medeondertekend door de zorgbehoevende of gevolmachtigde (ouder/voogd)

3° Voor de mantelzorgpremie worden volgende tarieven gehanteerd:

De premie wordt eenmaal per jaar uitbetaald.

4° De uitbetaling gebeurt driemaandelijks aan de persoon die de verzorging verstrekt en gaat in de maand volgend op de datum van de ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

5° Het recht op de toelage blijft behouden voor de geldigheidsduur van het attest FOD sociale zekerheid of verhoogde kinderbijslag/66% personen met een beperking en zolang de mantelzorger en de zorgbehoevende aan de voorwaarden voldoen. Om het recht ononderbroken te behouden moet binnen de maand na het vervallen van dit attest een nieuw attest overgemaakt worden aan het OCMW.

Artikel 5 Overige bepalingen

1° De zorgbehoevende en de mantelzorger(s) aanvaarden dat er op elk moment een controle kan worden uitgevoerd.

2° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden. Terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.


© secretariaat Middelkerke