Leegstand en verwaarlozing

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op leegstand en verwaarlozing

Hoofdstuk 1: algemene begrippen

Artikel 1:

De volgende begrippen worden gebruikt:

1. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de inventarissen, bedoeld in artikel 4. De personeelsleden die door het gemeentebestuur belast worden met het opsporen van leegstaande en verwaarloosde verklaarde woningen, gebouwen en/of terreinen bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

2. Gebouw: elk onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning, zoals bedoeld onder 8 en niet valt onder de toepassing van het decreet van 19/04/1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Onder gebouw wordt gerekend: handelspand, berging, niet-woongedeelte van een boerderij, hangars, …

3. Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw of de woning in de inventaris wordt opgenomen. De inventarisatiedatum wordt duidelijk vermeld in het schrijven van het gemeentebestuur.

4. Leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan het gebruik niet uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.
Een gebouw dat werd opgenomen in de Vlaamse inventaris van leegstaande bedrijfsruimten kan niet worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris leegstand;

5. Leegstaande woning: een woning die minstens 12 opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt wordt in overeenstemming met de woonfunctie, hetzij elke andere functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. Als effectief gebruik geldt zowel het effectieve gebruik als hoofdverblijfplaats als het effectieve gebruik als 2e verblijf.
Wordt niet als een leegstaande woning beschouwd: een woning boven, achter of naast een handelspand gelegen, dat dient of diende als handelswoonst, op voorwaarde dat:

Wordt niet als leegstaande woning beschouwd: een modelappartement, waarbij het 1) waterverbruik minstens 5m³ bedraagt en/of het jaarlijks elektriciteitsverbruik hoger is dan 100 kwh en 2) het pand voldoende ingericht is (=beschikken over een functionerende badkamer en keuken). Er wordt maximaal 1 modelappartement per kadastraal perceel en per houder van het zakelijk recht aanvaard.

6. Leegstand nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen de zeven jaar na de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig de functie;

7. Renovatieschema: een nota die bestaat uit:

8. Woning: een onroerend goed of een deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande;

9. Verwaarloosde woning of gebouw: een woning en/of gebouw met zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval aan de buitenzijde van de woning en/of het gebouw, namelijk buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. Verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. Van zodra een woning of gebouw op basis van het technisch verslag minstens 9 strafpunten scoort, wordt het als verwaarloosd beschouwd;

10. Gemeentelijke verkrottingscommissie: een commissie, bestaande uit drie ambtenaren, die oordeelt over:

11. Toeristische zone:

12. toeristische bouwstop: verbod om vanaf 1 juli tot en met 31 augustus bouwwerken (afbraak, oprichting, herbouw en verbouwen) uit te voeren in de toeristische zone, cfr de stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone, door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 04/04/2019.


Artikel 2:

§1. Er wordt, voor de aanslagjaren 2019-2025, een jaarlijkse gemeentelijke heffing gevestigd op woningen en/of gebouwen die voorkomen op één van de gemeentelijke inventarissen, zoals bedoeld in artikel 4. De heffing is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw opgenomen is in de betreffende inventaris.

§2. Bij wijze van overgangsmaatregel worden woningen en/of gebouwen die in 2018 en 2019 geïnventariseerd werden door het gemeentebestuur onder toepassing van het gemeentelijk reglement leegstand en verkrotting, dd. 14/09/2017 (agendapunt 5) en nog altijd aan de definitie voldoen, in 2019 in de betreffende inventarissen overgenomen.

Hoofdstuk 2: belastingplichtige

Artikel 3:

§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblik van de opname van de in artikel 4 bedoelde inventarissen:

§2. In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

§3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan, voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte, in kennis stellen dat het goed is opgenomen in één of meerdere inventarissen, zoals vermeld in artikel 4. Tevens dient hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte te bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie omvat minstens volgende gegevens:

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van het zakelijk recht, in afwijking van §1, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.

Hoofdstuk 3: Gemeentelijke inventaris

Artikel 4: inventarisatie:

§1. De administratie maakt de volgende gemeentelijke inventarissen op:

§2. Een woning en/of gebouw kan in meerdere inventarissen tegelijk opgenomen zijn.

§3. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de opname van een woning of gebouw in één of meerdere inventarissen via een genummerde administratieve akte. De administratieve akte vermeldt volgende gegevens:

§4. Aan de administratieve akte wordt toegevoegd:


Artikel 5: inventarisatiewijze leegstand

§1. Het technisch verslag tot vaststelling van leegstand woning of leegstand gebouw vermeldt volgende elementen:

Het betreft een niet-limitatieve lijst.

Alle elementen die de leegstand van de woning of het gebouw staven, worden opgenomen in het technisch verslag tot vaststelling van de leegstand.


§2. Het technisch verslag tot vaststelling van leegstand nieuwbouw vermeldt volgende elementen:

Het betreft een niet-limitatieve lijst.

§3. Onverminderd de toepassing van artikel 89bis van het Wetboek voor Strafvordering, hebben de ambtenaren van de administratie toegang tot gebouwen en/of woningen om alle voor de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten wanneer het vermoeden bestaat dat een gebouw en/of woning leegstaand is.


Artikel 6: inventarisatiewijze verwaarlozing

§1. Het technisch verslag tot vaststelling van verwaarlozing vermeldt volgende elementen:

Vermelding van de gebreken die de woning of het gebouw vertoont, met vermelding van de ernst van het gebrek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën:

§2. Onverminderd de toepassing van artikel 89bis van het Wetboek voor Strafvordering, hebben de ambtenaren van de administratie toegang tot gebouwen en/of woningen om alle voor de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten wanneer het vermoeden bestaat dat een gebouw of woning verwaarloosd is.


Hoofdstuk 4: administratief beroep en administratief verzoek tot vrijstelling

Artikel 7: administratief beroep

§1. De houder van het zakelijk recht kan administratief beroep aantekenen tegen de inventarisatie. Het administratief beroep dient binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de opname in een inventaris, beginnend vanaf de 3e werkdag na verzending van de kennisgeving, ingediend te worden. Administratief beroep houdt in dat men de opname van de woning en/of gebouw in de desbetreffende inventaris aanvecht, omdat:

Indien administratief beroep wordt ingediend tegen de opname van een woning op de gemeentelijke inventaris leegstand, omdat de woning gebruikt wordt als een 2e verblijf, kan de gemeentelijke verkrottingscommissie om een plaatsbezoek en het indienen van bijkomende bewijsstukken verzoeken voor een beslissing over het ingediende administratief beroep wordt genomen. Het verzoek wordt ongegrond geacht indien de toegang tot de woning en/of gebouw geweigerd wordt of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§2. Het administratief beroep dient volgens het vastgestelde formulier in bijlage ingediend te worden. Het administratief beroep dient de nodige bewijsstukken te bevatten. Hierbij mogen alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van eed, gebruikt worden. Het administratief beroep dient op één van volgende manieren ingediend te worden:

§3. De gemeentelijke verkrottingscommissie brengt de indiener schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van het administratief beroep en toetst de ontvankelijkheid van het administratief beroep. Het ingediende administratief beroep is onontvankelijk, indien:

Als de gemeentelijke verkrottingscommissie vaststelt dat het ingediende administratief beroep onontvankelijk is, deelt ze dit mee aan de indiener van het administratief beroep. Bij onontvankelijkheid van het administratief beroep wordt door de gemeentelijke verkrottingscommissie geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van het administratief beroep.

§4. De gemeentelijke verkrottingscommissie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepsschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek. De gemeentelijke verkrottingscommissie kan om een plaatsbezoek en/of bijkomende bewijsstukken verzoeken vóór een beslissing over het ingediende administratief beroep genomen wordt. Het beroep wordt ongegrond geacht indien de toegang tot de woning en/of het gebouw geweigerd wordt of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§5. De gemeentelijke verkrottingscommissie spreekt zich binnen de 90 dagen na het ontvangen van het administratief beroep uit. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de commissie. De beslissing van de commissie wordt voldoende gemotiveerd. De commissie brengt de houder van het zakelijk recht op de hoogte van zijn verdere rechten in de procedure.


Artikel 8: administratief verzoek tot vrijstelling

§1. De houder van het zakelijk recht kan een administratief verzoek tot vrijstelling indienen. Een verzoek tot vrijstelling houdt in dat men de opname van een woning of een gebouw in een bepaalde inventaris niet aanvecht, maar dat men een vrijstelling van heffing aanvraagt. Het administratief verzoek tot vrijstelling dient binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de inventarisatie, startend op de 3e werkdag na verzending, ingediend te worden. De woning of het gebouw blijft bij toekenning van een vrijstelling in de inventaris opgenomen.

§2. Het verzoek tot vrijstelling dient op basis van het vastgestelde formulier in bijlage ingediend te worden. Het dient de nodige bewijsstukken te bevatten. Hierbij mogen alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van eed, gebruikt worden. Het verzoek tot vrijstelling omvat minstens volgende gegevens:

Het administratief verzoek tot vrijstelling dient op één van volgende manieren ingediend te worden:

§3. De gemeentelijke verkrottingscommissie brengt de indiener van het verzoek tot vrijstelling schriftelijk op de hoogte van de ontvangst en toetst de ontvankelijkheid van het verzoek tot vrijstelling. Het verzoek tot vrijstelling is onontvankelijk, indien:

Als de gemeentelijke verkrottingscommissie vaststelt dat het ingediende verzoek tot vrijstelling onontvankelijk is, deelt ze dit schriftelijk mee aan de indiener. Bij onontvankelijkheid van het verzoek tot vrijstelling wordt door de gemeentelijke verkrottingscommissie geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van het verzoek tot vrijstelling.

§4. De gemeentelijke verkrottingscommissie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek. De gemeentelijke verkrottingscommissie kan om een plaatsbezoek en/of bijkomende stavingsstukken verzoeken vóór een beslissing over het ingediende verzoek tot vrijstelling wordt genomen. Het verzoek wordt ongegrond geacht indien de toegang tot de woning en/of gebouw geweigerd wordt of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§5. De gemeentelijke verkrottingscommissie spreekt zich binnen 90 dagen na het ontvangen van het verzoek tot vrijstelling uit. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de commissie. De beslissing van de commissie wordt voldoende gemotiveerd. De commissie brengt de houder van het zakelijk recht op de hoogte van z’n verdere rechten in de procedure.

§6. De gemeentelijke verkrottingscommissie kan, vóór het nemen van een beslissing ten gronde, de belastingplichtige verzoeken bijkomende bewijsstukken in te dienen, binnen de deadline, bepaald door de gemeentelijke verkrottingscommissie.


Artikel 9: afronding administratieve fase

§1. De woning of het gebouw wordt definitief in de desbetreffende inventaris(sen) opgenomen op de oorspronkelijke datum van de administratieve akte, wanneer:

§2. De houder van het zakelijk recht wordt door de gemeentelijke verkrottingscommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve opname in de desbetreffende inventaris enerzijds en zijn verdere rechten in de procedure anderzijds.

§3. Een woning of een gebouw wordt onmiddellijk uit de gemeentelijke inventaris(sen) geschrapt wanneer een administratief beroep ontvankelijk en gegrond verklaard wordt.

Hoofdstuk 5: vrijstellingen.

Artikel 10: vrijstellingsgronden.

§1. De houder van het zakelijk recht (bij meerdere houders van het zakelijk recht worden deze als 1 geheel beschouwd inzake vrijstellingen) wordt vrijgesteld van belasting, indien minstens 1 van volgende vrijstellingsgronden voldaan is:

1. Nieuwe eigenaar: op het ogenblik van de inventarisatie is de belastingplichtige minder dan 1 jaar houder van het zakelijk recht. De vrijstelling geldt tot de belastingplichtige 1 jaar houder is van het zakelijk recht. De houder van het zakelijk recht dient volgende in te dienen/mee te delen:

Wordt niet als ‘nieuwe eigenaar’ beschouwd: de vennootschappen waarin de vroegere eigenaars van de woning of het gebouw rechtstreeks of onrechtstreeks participeren;

Wanneer men naar aanleiding van een overlijden (mede)eigenaar wordt van een woning of een gebouw, geldt een vrijstelling voor een periode van 17 maanden, startend op datum van overlijden;

2. Verlijden akte: wanneer op het ogenblik van de inventarisatie reeds een compromis tot verkoop van de geïnventariseerde woning of het geïnventariseerde gebouw werd ondertekend, wordt een tijdelijke vrijstelling toegekend van maximaal 4 maanden, startend op de dag van het afsluiten van de compromis. Enkel een onderhandse verkoopovereenkomst wordt aanvaard. Een overeenkomst met een makelaar of een notaris met het oog op het te koop stellen van een woning of pand wordt niet aanvaard. Binnen deze periode van tijdelijke vrijstelling dient een kopie van de verleden akte of een attest van de instrumenterende notaris inzake het verlijden van deze akte overgemaakt te worden aan het gemeentebestuur. Bij ontstentenis van ontvangst van één van beide bovengenoemde documenten binnen de gestelde deadline, komt de tijdelijke vrijstelling te vervallen. Bij ontvangst van één van beide bovengenoemde documenten binnen de gestelde deadline, wordt de vrijstelling definitief;

3. Onteigening: de woning of het gebouw ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of er kan geen stedenbouwkundige vergunning en/of omgevingsvergunning meer afgeleverd worden omdat een onteigeningsplan wordt opgemaakt;

4. Beschermd goed: de woning of het gebouw is beschermd als monument, stads- of dorpsgezicht EN een door de bevoegde overheid ontvankelijk verklaard restauratiedossier werd ingediend. De vrijstelling geldt gedurende de termijn van behandeling van het restauratiedossier;

5. Ramp: de woning of het gebouw is getroffen door een plotse ramp, waarbij de ramp de woning of het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd heeft, waardoor het gebruik van de woning of het gebouw geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Onder ramp wordt begrepen iedere gebeurtenis die waarneembare schade veroorzaakt aan het gebouw of de woning. De vrijstelling geldt gedurende een periode van maximaal 2 jaar, volgend op de datum van de plotse ramp. De houder van het zakelijk recht dient documenten met betrekking tot de ramp in te dienen, zoals krantenknipsels, verzekeringsdocumenten, ….

6. Verzegeling: de woning of het gebouw waarvan het effectief gebruik onmogelijk of sterk bemoeilijkt is omwille van (een verzegeling in het kader van) een strafrechtelijke procedure of gerechtelijke procedure. De vrijstelling loopt zolang het effectief gebruik van de woning of het gebouw onmogelijk is of sterk bemoeilijkt is. De houder van het zakelijk recht dient bewijsstukken van de gerechtelijke of strafrechtelijke procedure in te dienen enerzijds en de onmogelijkheid/moeilijkheid van gebruik door deze procedure aan te tonen anderzijds;

7. Overmacht: overmacht is een vreemde oorzaak, die de houder van het zakelijk recht niet kan aangerekend worden en waarbij de houder van het zakelijk recht niet ter kwader trouw is. De vreemde oorzaak maakt het effectief gebruik of het aanpakken van het verval van de woning of het gebouw, waarbij drie cumulatieve elementen dienen vervuld te zijn:

8. Renovatie: indien men aan het renoveren is, kan men een vrijstelling renovatieschema bekomen. Volgende cumulatieve voorwaarden dienen vervuld te zijn:

De vrijstelling renovatie wordt toegekend voor een periode voor 1 jaar en kan uitzonderlijk 1x verlengd worden. De meerderheid van de opgesomde werken dient in de beschouwde periode van leegstand en/of verwaarlozing te zijn uitgevoerd. De beschouwde periode van leegstand en/of verwaarlozing is de periode van 12 maanden voorafgaand aan de opname van de woning en/of gebouw in de gemeentelijke inventaris leegstand.

De vrijstelling renovatieschema kan niet aangevraagd worden bij opname van een woning of een gebouw in de inventaris nieuwbouw, daar werken, uitgevoerd in een nieuwbouw, gericht zijn op de afwerking van de woning of het gebouw met het oog op de ingebruikname, niet het renoveren van het gebouw of de woning;

9. Sloop: indien men van plan is het gebouw of de woning te slopen, dan kan een vrijstelling sloop verkregen worden, indien een sloopvergunning werd aangevraagd vóór de inventarisatie van de woning en/of gebouw. Er wordt een vrijstelling van 9 maanden toegekend, startend op de dag van aanvraag van de vergunning. De maanden juli en augustus met toeristische bouwstop worden niet meegerekend indien de woning of het gebouw zich in de toeristische zone bevindt;

Indien bij het verstrijken van deze periode de woning en/of gebouw niet gesloopt werd, komt de vrijstelling te vervallen.

10. Sociale huisvestingsmaatschappij: vrijstelling van heffing voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), een door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappij of het OCMW voor een woning of een pand waaraan een renovatie- , herbouw- of sloopdossier is gekoppeld, via aanmelding bij VMSW. Er wordt maximaal 3 jaar vrijstelling toegekend.

§2. De verworven vrijstellingen onder de voorgaande reglementering blijven behouden voor dezelfde eigenaar en dezelfde woning of hetzelfde gebouw, met dien verstande dat het aantal reeds vrijgestelde belastbare aanslagjaren verrekend wordt met de belastbare aanslagjaren waarvoor onder het nieuwe reglement op dezelfde of gelijkaardige grond vrijstelling kan verkregen worden.

Hoofdstuk 6: inkohiering

Artikel 11: berekening van de belasting

§1. Het bedrag van de heffing wordt bepaald op 2.500 euro per opname van een woning en/of gebouw in een inventaris.

§2. Indien een woning of een gebouw op meerdere inventarissen tegelijk is opgenomen, dan is de heffing verschuldigd per afzonderlijke opname.

§3. Per bijkomend jaar op de gemeentelijke inventaris wordt 2.500 euro toegevoegd aan de heffing:

§4. De heffing is verschuldigd voor woningen of gebouwen, definitief opgenomen in de desbetreffende inventaris(sen), waarvoor geen vrijstelling werd toegekend.

§5. De maximale heffing bedraagt 12.500 euro per pand, per inventaris, per jaar.

Artikel 12: inkohiering

§1. De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen beschikt.

§2. De heffing wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

§3. De heffing dient betaald te worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.


Hoofdstuk 7: fiscale bezwaarschriften

Artikel 13: fiscaal bezwaar

§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepen tegen de belasting op basis van het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de wijzigingen ervan dd. 28/05/2008 en dd. 17/02/2012.

§2. Het bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden. De indiening kan gebeuren op volgende wijze:

§3. De indiening van het bezwaar moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning van de belasting.

§4. De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

§5. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

§6. Het college van burgemeester en schepenen kan, vóór het nemen van een beslissing ten gronde, de belastingplichtige verzoeken bijkomende bewijsstukken in te dienen.


Hoofdstuk 8: schrapping uit de inventaris

Artikel 14: ambtshalve schrapping

§1. De administratie gaat een woning en/of gebouw ambtshalve schrappen:

§2. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping van de woning en/of het gebouw uit de desbetreffende inventaris.

Artikel 15: schrapping op verzoek

§1. De houder van het zakelijk recht kan de gemeentelijke verkrottingscommissie verzoeken om een woning of een gebouw uit een inventaris te schrappen. Het verzoek dient schriftelijk en aangetekend ingediend te worden. Het verzoek dient de nodige bewijsstukken te bevatten dat een einde is gekomen aan de leegstand en/of verwaarlozing.

§2. Bij een schrapping uit de inventaris leegstand en/of verwaarlozing op verzoek van de houder van het zakelijk recht, neemt de gemeentelijke verkrottingscommissie pas een beslissing na het uitvoeren van een onderzoek ter plaatse, tenzij het een schrapping op grond van inschrijving in het bevolkings- en/of vreemdelingenregister betreft (woning) of het voorleggen van een geldig, lopend handelshuurcontract (gebouw).

§3. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping van de woning of het gebouw uit de desbetreffende inventaris.

§4. Een weigering van de gemeentelijke verkrottingscommissie tot schrapping van een woning of een gebouw uit een inventaris dient voldoende gemotiveerd te worden. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de weigering tot schrapping uit de desbetreffende inventaris.

Artikel 16: beroep bij weigering tot schrapping

§1. Indien de gemeentelijke verkrottingscommissie weigert een woning of een gebouw uit een inventaris te schrappen, dan heeft de houder van het zakelijk recht, binnen de 30 dagen na ontvangst van het schrijven van de commissie, het recht om beroep aan te tekenen bij het college van burgemeester en schepenen tegen de weigering. Als het college van burgemeester en schepenen het beroep gegrond acht, of nalaat binnen een termijn van 90 dagen kennis te geven van haar beslissing, is het beroep ingewilligd met als datum van schrapping het initiële verzoek tot schrapping.

§2. Het beroep dient schriftelijk en aangetekend ingediend te worden en dient voldoende gemotiveerd te zijn.

§3. Het beroep tegen de weigering van de gemeentelijke verkrottingscommissie om een woning of een gebouw uit een inventaris te schrappen wordt zonder verhaal door het college van burgemeester en schepenen beslecht.

§4. De houder van het zakelijk recht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.


Hoofdstuk 9: gerechtelijk beroep

Artikel 17: gerechtelijk beroep

§1. Op basis van artikels 1385 decies en 1385 undecies van het Gerechtelijk Wetboek heeft de houder van het zakelijk recht het recht om binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake het fiscaal bezwaar gerechtelijk beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3 te 8000 Brugge.


Hoofdstuk 10: Ambtshalve ontheffing

Artikel 18: ambtshalve ontheffing

Het college van burgemeester en schepenen verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld of door de belastingplichtige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd en de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.


Hoofdstuk 11: wetgeving privacy.

Artikel 19: wetgeving privacy.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.


Concreet betekent dit onder meer dat:


Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be


Technisch verslag tot vaststelling leegstand woning

Nummer van de akte:        


Identificatiegegevens vaststellende ambtenaar

Naam: ........……………………………………………………………………………………………………

........

........


Datum vaststelling: ………………………………………………………………………………………………

Foto’s bijgevoegd:        ja      /     neen

Identificatiegegevens woning

Adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………


Kadastrale gegevens:

........……………………………………………………………………………………………………


Identificatiegegevens houder zakelijk recht

Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Vaststelling leegstand

Indicaties:

ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister sinds ………

geen gemeentelijke heffing op 2e verblijven betaald;

rectificatie van de gemeentelijke heffing op de 2e verblijven aangevraagd of gegrond verklaard bezwaar gemeentelijke heffing op de 2e verblijven

vermoeden dat de woning niet effectief gebruikt wordt als tweede verblijf;

aanbieden van de woning als te koop of te huur;

vermoeden van een dermate laag verbruik van nutsvoorzieningen dat het normale gebruik van de woning kan worden uitgesloten. Een woning wordt verondersteld leegstaand te zijn indien het waterverbruik minder dan 5m³ bedraagt, de elektriciteitsmeter verzegeld is en/of het jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner is dan 100 kwh;

Het vermoeden van het misbruik van een woonentiteit als een domiciliewoning (vermoeden domiciliefraude);

Aanvraag tot vermindering van de onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of onproductiviteit;

Afwezigheid van sanitaire voorzieningen en/of keuken (uitzondering: kamerwoningen);

ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen;

getuigenis;

vermoeden niet gebruik van woning obv:........

........

ontoegankelijkheid van de woning: ........

gebrek aan meubilair

andere indicaties:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Eventuele opmerkingen

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Handtekening van de vaststellende ambtenaar

(De gemeente Middelkerke verwerkt de persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van het dossier inzake heffingsplicht op naam van de houder zakelijk recht. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)


Technisch verslag tot vaststelling leegstand gebouw

Nummer van de akte:        


Identificatiegegevens vaststellende ambtenaar

Naam: ........……………………………………………………………………………………………………

........

........


Datum vaststelling: ........

Foto’s bijgevoegd:        ja      /     neen


Identificatiegegevens gebouw

Adres: ........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Kadastrale gegevens: ........……………………………………………………………………………………………………


Identificatiegegevens houder zakelijk recht

Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………


Vaststelling leegstand

Indicaties:

aanbieden van het gebouw als te koop of te huur;

getuigenis

vermoeden niet gebruik van gebouw obv :........

........

gebrek aan meubilair in het gebouw;

vermoeden van een dermate laag verbruik van nutsvoorzieningen dat het normale gebruik kan worden uitgesloten. Een gebouw wordt verondersteld leegstaand te zijn indien het waterverbruik minder dan 5m³ bedraagt, de elektriciteitsmeter verzegeld is en/of het jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner is dan 100 kwh

ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen

ontoegankelijkheid van het gebouw

er werd een faillissement uitgesproken;

andere indicaties: ........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………Eventuele opmerkingen

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........

........

Handtekening van de vaststellende ambtenaar


(De gemeente Middelkerke verwerkt de persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van het dossier inzake heffingsplicht op naam van de houder zakelijk recht. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

Technisch verslag tot vaststelling leegstand nieuwbouw

Nummer van de akte:        


Identificatiegegevens vaststellende ambtenaar

Naam: ........……………………………………………………………………………………………………

........

........

........


Datum vaststelling: ........……………………………………………………………………………………………………

Foto’s bijgevoegd:        ja      /     neen


Identificatiegegevens woning/gebouw

Adres: ........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Kadastrale gegevens:

........……………………………………………………………………………………………………

Het betreft een: woning              / gebouw


Identificatiegegevens houder zakelijk recht

Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………


Naam en adres:

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

Vaststelling leegstand nieuwbouw

Indicaties:

datum vergunning in laatste aanleg: ........

ontbreken van een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister;

ontbreken van een betaling heffing op de 2e verblijven of gegrond verklaard fiscaal bezwaar heffing op de 2e verblijven;

er werd nog geen kadastraal inkomen toegekend voor de woning of het gebouw;

eventuele andere indicaties van leegstand

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………


Eventuele opmerkingen

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………………


Handtekening van de vaststellende ambtenaar(De gemeente Middelkerke verwerkt de persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van het dossier inzake heffingsplicht op naam van de houder zakelijk recht. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

Technisch verslag tot vaststelling verwaarlozing woning/gebouw.

Nummer van de akte:        


Algemeen.

Naam vaststeller :........Datum vaststelling:........

Foto’s bijgevoegd:               ja/neen


Identificatiegegevens woning/gebouw.

Adres:........

........

........

Kadastrale gegevens:........


Identificatiegegevens houder van het zakelijk recht.

Naam en adres: ........

........

........


Naam en adres: ........

........

........


Naam en adres: ........

........

........

Puntensysteem


Dak

Type dakvorm.

plat                                                                 hellend

gemengd                                                         niet zichtbaar

Aard van de dakbedekking.

pannen                                                         platen (al dan niet gegolfd)

banen (bitumineus, metaal, ….)                                 leien

niet zichtbaar


Staat van de dakbedekking.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

losliggende pannen, leien, platen, ….

 

 

 

ontbrekende pannen, leien, platen, …

 

 

 

dak afwezig

 

 

 

ontbrekende nokpannen

 

 

 

ontbrekend dakvenster

 

 

 

glasbreuk dakvenster

 

 

 

sterk verweerde elementen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dakgebinte

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

doorbuiging/verzakking

 

 

 


Dakranden, andere dan goten.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

vereiste aansluitingen ontbreken

 

 

 

loszittende/sterk verweerde delen

 

 

 


Goten.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

afwezig

 

 

 

afhangende/gebroken elementen

 

 

 

meerdere lekkages met zichbare schade

 

 

 


Regenafvoerbuizen.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

afwezig

 

 

 

ernstige beschadiging/lekkages

 

 

 


Schoorsteen.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

gevaarlijk overhellend/onstabiel

 

 

 

loszittende delen

 

 

 Gevels.

Zichtbare en beoordeelde gevels.

voorgevel                                                         achtergevel

zijgevel links                                                         zijgevel rechts


Metselwerk.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

niet-heterogeniteit materialen tgv onverantwoorde verbouwingen

 

 

 

uitgevallen voegwerk

 

 

 

loskomende stukken steen

 

 

 

structurele breuken/verzakkingen/barsten

 

 

 

afbladderend schilderwerk

 

 

 Gevelbepleistering.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

afvallend pleisterwerk

 

 

 

structurele breuken/barsten/verzakkingen

 

 

 

afbladderende verf

 

 

 


Gevelbekleding.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

loszittend

 

 

 

verweerd

 

 

 


Oneigenlijke gevelafwerking.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

storende betimmering

 

 

 

dichtgemaakte gevelopeningen, niet in overeenstemming met de oorspronkelijke bestemming (dichtgetimmerd/dichtgemetseld)

 

 

 
Gevelelementen en kolommen

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

corrosie van staal

 

 

 

schimmel-of insectaantasting van hout

 

 

 

betonrot

 

 

 

beschadiging

 

 

 

Andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andere gevelelementen.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

verwering balkon

 

 

 

verwering loggia

 

 

 

verwering erker

 

 

 


Buitenschrijnwerk.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

verwering kader/vleugel

 

 

 

afbladderende verf

 

 

 

glasbreuk

 

 

 

verwering ramen en deuren

 

 

 

ontbrekend glas

 

 

 


Terrein rond de woning/het gebouw.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

Overwoekering door begroeiing (gras, bomen, struiken, ….)

 

 

 

Niet-aangeplante begroeiing tussen metselwerk

 

 

 

Niet onderhouden/vervuild

 

 

 
Andere gebreken.

 

Categorie gebrek

 

I

II

III

ontbreken balustrade aan balkon

 

 

 

verwering balustrade

 

 

 

openstaande deuren/vensters

 

 

 

zichtbare vochtschade

 

 

 

veiligheid in gedrang

 

 

 

 

 

 

 

andere gebreken

 

 

 
Categorie I = 1 punt

Categorie II= 3 punten

Categorie III = 9 punten

Aantal vastgestelde gebreken
Aantal strafpunten

EINDTOTAAL =         STRAFPUNTEN

Handtekening vaststellende ambtenaar


(De gemeente Middelkerke verwerkt de persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van het dossier inzake heffingsplicht op naam van de houder zakelijk recht. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

Formulier indienen administratief beroep inzake de opname van een woning of gebouw in een inventaris

Houder van het zakelijk recht

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………........

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

Telefoonnummer kantooruren: …………………………………………………………………………………........

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………........


Ligging van het gebouw/de woning

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

Kadastrale ligging: ….…afdeling, sectie ………, perceelnummer ……........…………….

Nummer van de akte waartegen beroep wordt aangetekend:........

In welke inventaris werd het gebouw/de woning opgenomen?........


Administratief beroep

Gelieve in onderstaand formulier de elementen aan te kruisen waarop u uw administratief beroep steunt:

de opname is niet op een correcte manier gebeurd.
Som de formele en/of inhoudelijke fouten inzake inventarisatie hieronder op:

........

........

........

de definitie van leegstand of verwaarlozing is niet voldaan
Zeg waarom de definitie niet voldaan is en voeg in bijlage de nodige bewijsstukken bij:

........

........

........

........

Indien u meent dat de definitie van leegstand niet vervuld is omdat de woning en/of gebouw als een tweede verblijf gebruikt wordt, dan dient u volgende documenten in te dienen:


Indien de woning gebruikt wordt als modelwoning/appartement, dient u 1) het water- en elektriciteitsverbruik voor te leggen en 2) foto’s van het pand in te dienen. Er kan om een plaatsbezoek verzocht worden.


Opgelet! Indien de gemeentelijke verkrottingscommissie oordeelt dat de woning en/of gebouw inderdaad als een tweede verblijf gebruikt wordt of als modelwoning/appartement gebruikt wordt, leidt dit tot een schrapping uit de inventaris leegstand, maar kan dit aanleiding geven tot een gemeentelijke heffing op de tweede verblijven!

op het ogenblik van de inventarisatie van de woning of het gebouw in de desbetreffende inventaris(sen), was u geen houder van het zakelijk recht meer. U dient een kopie van de verkoopsakte in te dienen.

datum verlijden akte: ........

Naam van de notaris: ........

Adres van de notaris: ........

Telefoonnummer van de notaris: ........

Naam nieuwe eigenaar: ........

Adres nieuwe eigenaar: ........

........

........
(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van je dossier m.b.t. heffingsplicht. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)
Formulier indienen administratief verzoek tot vrijstelling

Houder van het zakelijk recht

Naam en voornaam: ........

Adres: ........

……………………………………………………………………………………………………………........

Telefoonnummer kantooruren: ........

e-mail: ........


Ligging van het gebouw/de woning

Adres: ........

........

Kadastrale ligging: ….…afdeling, sectie ………, perceelnummer ........

Nummer van de akte waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt:........

In welke inventaris werd het gebouw/de woning opgenomen?........


Vrijstellingsgronden

Gelieve in onderstaand formulier de elementen aan te kruisen die voor U van toepassing zijn. Bij elke vrijstellingsgrond staat telkens aangegeven welke bewijsstukken u in bijlage bij uw aanvraag dient te voegen.

Vrijstelling houdt in dat de woning, het gebouw en/of het terrein wel op de inventarisatie blijft staan, maar dat u momenteel niet heffingsplichtig bent (= de heffing is dit aanslagjaar niet verschuldigd).


Vrijstelling nieuwe eigenaar

Indien u op het ogenblik van de inventarisatie minder dan 1 jaar eigenaar bent (of een andere vorm van zakelijk recht) van de woning of het gebouw, dan hebt u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vrijstelling. De vrijstelling geldt tot wanneer u minstens 1 jaar eigenaar bent van het gebouw of de woning.


Datum verlijden van de notariële akte:........

Naam instrumenterende notaris: ........

Adres instrumenterende notaris: ........

........

Opgelet! Wordt niet als nieuwe eigenaar beschouwd: de vennootschappen waarin de vroegere eigenaars van de woning of het gebouw rechtstreeks of onrechtstreeks participeren;


Als bewijsstuk dient u een kopie van de notariële akte bij te voegen.

Vrijstelling nieuwe eigenaar na overlijden

Indien u na een overlijden (mede)eigenaar bent geworden van een woning of gebouw, hebt u recht op een vrijstelling gedurende een periode van 17 maanden, startend op datum van overlijden.

Datum overlijden: ........

Datum indienen nalatenschap: .........

Naam instrumenterende notaris:  ........

Adres instrumenterende notaris........

........

Telefoonnummer notaris: ........

Als bewijsstuk dient u een kopie van de akte van nalatenschap bij te voegen.

□ Tijdelijke vrijstelling verlijden akte

Indien op het ogenblik van de inventarisatie reeds een onderhandse verkoopsakte (compromis) ondertekend werd, dan hebt u recht op een tijdelijke vrijstelling, indien een kopie van de verleden akte binnen de 4 maanden na de inventarisatie van de woning of gebouw wordt overhandigd aan het gemeentebestuur. Indien geen kopie van de verleden akte binnen de gestelde periode wordt ingediend, wordt de tijdelijke vrijstelling ingetrokken.

Datum ondertekening onderhandse akte: ........

Naam instrumenterende notaris: ........

Adres instrumenterende notaris: ........

……………………………………………..……………………………………………………………..........

Telefoonnummer instrumenterende notaris: ........

Als bewijsstuk dient u een kopie van de onderhandse akte bij te voegen.


Vrijstelling onteigening

Vrijstelling beschermd goed


Vrijstelling ramp

Datum van de ramp: ........

Omschrijving van de ramp: ........

........

........

........

........

........Vrijstelling verzegeling

........

........

........

........

........

........

........


Vrijstelling overmacht

........

........

........

........

........

........

........

........

........Vrijstelling renovatie

Indien u de woning of het gebouw aan het renoveren bent, dan hebt u recht op een vrijstelling renovatie indien u een duidelijk overzicht geeft van de werken die u uitvoert of reeds uitgevoerd hebt en het tijdstip waarop ze uitgevoerd worden/ werden. U dient ook een overzicht te geven van de facturen en/of offertes met betrekking tot deze werken.Tijdstip werken

Aard van de werken

Factuur/offerteVrijstelling sloop

Indien u de woning of het gebouw sloopt, dan hebt u recht op een vrijstelling sloop indien een sloopvergunning werd aangevraagd vóór de inventarisatie van de woning en/of gebouw;


Opgelet! De vrijstelling geldt maximaal voor een periode van 9 maanden. Indien de woning of het gebouw niet gesloopt werd binnen deze termijn van 9 maanden, dan komt de vrijstelling te vervallen. De termijn van 9 maanden begint te lopen vanaf de datum van het indienen van de vergunningsaanvraag. Indien de woning of het gebouw zich in de toeristische zone bevindt, dan worden de maanden juli en augustus niet meegerekend in de berekening van 9 maanden


Vrijstelling sociale huisvesting

Indien er aan het pand een renovatie-, herbouw- of sloopdossier is gekoppeld, wordt een vrijstelling van maximaal 3 jaar toegekend. Het pand dient minstens reeds aangemeld te zijn bij VMSW.

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het belastingreglement op leegstand en verwaarlozing, dienen voor het beheer van je dossier m.b.t. heffingsplicht. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)