Land- en tuinbouwraad - statuten

Parent Previous Next

Statuten gemeentelijke Land- en tuinbouwraad Middelkerke

Art. 1.

De gemeentelijke Land- en tuinbouwraad is een erkende adviesraad van de gemeente Middelkerke.

Art. 2 - Doel

De Land – en tuinbouwraad heeft volgende doelstellingen:

Art.3. - Samenstelling

De Land- en tuinbouwraad is samengesteld als volgt:

De Land- en tuinbouwraad wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe legislatuur.

3.1. Stemgerechtigde leden

[Er zijn maximum 14 stemgerechtigde leden:

De stemgerechtigde leden zijn aangesteld voor 6 jaar.

Stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn of lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Land- en tuinbouwraad is van hetzelfde geslacht.

Aan het lidmaatschap van de Land- en tuinbouwraad komt een einde door:

Binnen de vier maanden wordt in de vervanging voorzien.

3.2.Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

[Art. 4. - Voorzitter

Onder de stemgerechtigde leden wordt er een voorzitter gekozen. De aanduiding gebeurt bij de voordracht van de stemgerechtigde leden (geschrapt en vervangen (GR18/12/2019(9))]

[Art. 5. - Ondervoorzitters

Onder de stemgerechtigde leden worden twee ondervoorzitters aangeduid. De aanduiding gebeurt bij de voordracht van de stemgerechtigde leden.

De oudste in leeftijd vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid (geschrapt en vervangen (GR18/12/2019(9))]

[Art. 6. - Secretaris

Onder de stemgerechtigde leden wordt een secretaris gekozen. De aanduiding gebeurt bij de voordracht van de stemgerechtigde leden.

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de Land- en tuinbouwraad (geschrapt en vervangen (GR18/12/2019(9))]

[Art. 6 bis. – Penningmeester

De penningmeester van de Land- en tuinbouwraad is een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De penningmeester ondersteunt de voorzitter en secretaris bij het opmaken van de agenda en verslag. (ingevoegd (GR18/12/2019(9))]

Art. 7. - Vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen en fungeert als woordvoerder namens de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad.

De Land- en tuinbouwraad vergadert minstens tweemaal per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal tijdens het najaar.

De voorzitter roept de vergadering samen. De agenda wordt minstens 8 dagen voor de vergadering toegestuurd aan de leden.

Op schriftelijke vraag van minstens 5 leden dient de voorzitter de vergadering bijeen te roepen ter behandeling van de punten die door die leden werden opgegeven en toegelicht.

De vergaderingen van de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad worden gehouden buiten de normale werkuren en zijn niet openbaar.

Om een vergadering te laten plaatsvinden dient minstens de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad. Deze verslagen liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis en zijn openbaar.

Art 8. - Consensus en stemmingen

Bij het nemen van beslissingen binnen de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad zal men steeds streven naar een consensus.

Komt men tot geen consensus dan zullen de beslissingen van de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Ingeval van advies aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen worden ook de eventuele minderheidsstandpunten opgenomen.

Art. 9. - Contactadres

Het contactadres en het correspondentieadres van de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad is het adres van de gemeentelijke dienst lokale economie.

Art. 10. - Budget

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks op het budget een werkingskrediet voor de Land- en tuinbouwraad.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de secretaris.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de gemeentelijke Land- en tuinbouwraad en wordt tevens medegedeeld aan de vergadering.

Art. 11 - Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de Land- en tuinbouwraad zelf.

Tegen deze beslissingen van de Land- en tuinbouwraad kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.

Art. 12 - Wijzigingen

Wijzigingen aan deze statuten gebeuren via een beslissing genomen met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden van de gemeentelijke Land- tuinbouwraad.

De wijzigingen moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.