Karweien

Parent Previous Next

Reglement karweien

Artikel 1:

De karweidienst heeft tot doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de aanvrager te verbeteren door diverse karweien in en rond de woning uit te voeren en om personen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

De karweidienst voert karweien uit waarvoor er geen professionele hulp nodig is.

Artikel 2:

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Artikel 3:

De karweidienst voert enkel taken uit die:

Het betreft kleine noodzakelijke karweien, zoals:

De maximumduur van “de karwei” wordt beperkt tot maximum 3 werkdagen uitgevoerd door 2 personeelsleden.

Kleine buitenschilderwerken en behang- en schilderwerken kunnen maximaal 1 maal per jaar uitgevoerd worden bij dezelfde aanvrager.

De karwei wordt toegestaan door de algemeen directeur of zijn gemachtigde.

Artikel 4:

Eigen patrimonium: alle bewoners van de GAW “De Stille Meers” en de sociale woningen van het OCMW kunnen beroep doen op de karweidienst, ongeacht hun inkomen. Indien hun inkomen boven de inkomensgrens valt (zie artikel 2), betalen ze het standaardtarief. Er wordt steeds nagegaan of de karwei ten laste is van de aanvrager of van het OCMW Middelkerke in zijn hoedanigheid als eigenaar. Hiervoor wordt verwezen naar de lijst “vastleggen herstellingen ten laste huurder en verhuurder OCMW Middelkerke” zoals goedgekeurd door de OCMW-raad.

Artikel 5:

Er zijn 2 tarieven van toepassing:

- Standaardtarief:

€ 15 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)

- Sociaal tarief:

€ 6 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)

Artikel 6:

Om gebruik te kunnen maken van het sociaal tarief, dient de aanvrager zich te bevinden in een financiële noodsituatie. Dit wordt gestaafd door een attest van een maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke.

Het sociaal tarief wordt toegestaan door de algemeen directeur of zijn gemachtigde.

Artikel 7:

Karweien worden aangevraagd via het Welzijnshuis Middelkerke. De verklaring van kennisname van het reglement karweien dient ondertekend te worden via het intakeformulier.

Het is mogelijk dat de karweidienst gebruik maakt van eigen gebruiksmateriaal. Dit materiaal zal aangerekend worden.

Indien de karweidienst vaststelt dat de opdracht een veiligheidsrisico inhoudt, weigert hij de uitvoering en meldt dit aan de verantwoordelijke.

Artikel 8:

Bij het begin van de maand ontvangt de aanvrager een factuur met daarop een overzicht van de karweien (werkuren, verbruik van materiaal, …) van de voorafgaande maand. Niet-tijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de dienstverlening onafgezien andere maatregelen.

Artikel 9:

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikel 10:

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, eventueel in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het vast bureau, dewelke de mogelijkheid hebben om de dienstverlening stop te zetten.

Artikel 11:

Indien je meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neem je contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de betreffende dienst kan je schriftelijk en gemotiveerd je klacht/protest indienen bij het vast bureau die hierover zal beslissen. Deze klacht of protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 12:

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

Artikel 13:

Opmerkingen, suggesties en klachten doen nadenken over het verbeteren van de dienstverlening.

Indien de gebruiker bepaalde opmerkingen heeft over de dienstverlening, kan dit rechtstreeks besproken worden met de betrokken dienst.

Officieel klacht indienen kan via de algemene klachtenprocedure door het invullen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is te verkrijgen aan het onthaal van het WZC of OCMW of kan worden gedownload op de gemeentelijke website.