Jeugdraad - huishoudelijk reglement

Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement jeugdraad


Artikel 1:

De gemeentelijke jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad voor het jeugdwelzijnsbeleid.

Artikel 2:

De jeugdraad zal telkens binnen de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw worden samengesteld.

Artikel 3:

De jeugdraad heeft als doel :

LEDEN

Artikel 4:

§1 Zijn lid van de jeugdraad :

§2 Alle leden van de jeugdraad moeten hun woonplaats hebben op het grondgebied Middelkerke of moeten 2 opeenvolgende jaren actief lidmaatschap kunnen aantonen van een Middelkerkse jeugdvereniging, waarvan ze afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde zijn.

§3 Zijn stemgerechtigd lid van de jeugdraad :

§4 De leden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.

De Schepen van Jeugd wordt op iedere vergadering als raadgever uitgenodigd. Hij/zij is niet stemgerechtigd.

§5 Een ambtenaar van de jeugddienst woont de vergaderingen bij. Hij/zij neemt het secretariaat van de raad waar en brengt regelmatig verslag uit aan het gemeentebestuur. Hij/zij is niet stemgerechtigd.

§6 Het dagelijks bestuur kan één of meerdere waarnemers uitnodigen om een vergadering van de jeugdraad bij te wonen.  Deze uitnodiging gebeurt door de voorzitter of zijn/haar gemachtigde.

Artikel 5:

Het verzoek tot toelating van de kandidaat-leden en geïnteresseerde leden  moet gericht worden aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Iedereen kan zich kandidaat stellen.

Artikel 6:

De hoedanigheid van lid wordt verloren :

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 7:

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de jeugdraad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.


Artikel 8:

De algemene vergadering is bevoegd voor :


Artikel 9:

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het belang of doel van de jeugdraad zulks vereist.  De algemene vergadering wordt minimum 1 maal per jaar bijeengeroepen.  De uitnodiging van de algemene vergadering gebeurt per gewone brief, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en wordt tenminste 10 dagen voor de vergadering verstuurd.  Deze uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Artikel 10:

Elk aanwezig stemgerechtigd lid beschikt over 1 stem.

Artikel 11:

Uitgezonderd andere bepalingen worden de beslissingen genomen bij meerderheid der stemmen der aanwezige en stemgerechtigde leden.  Bij staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Bij discussie kan door elk van de jeugdraadsleden om geheime stemming gevraagd worden, mits instemming van de ½ van de aanwezige en stemgerechtigde leden.

Wanneer de stemming over personen gaat, gebeurt deze schriftelijk en geheim.

Tenminste de helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.  Indien dit aantal bij de 2e oproep niet bereikt wordt, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal stemgerechtigde leden.

Artikel 12:

Over elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of zijn gemachtigde.  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  Binnen de maand wordt het verslag toegestuurd aan de leden van de jeugdraad, de Schepen van Jeugd en het gemeentebestuur.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13:

De jeugdraad wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum 3 personen, en een ambtenaar van de jeugddienst, als secretaris.

Alle bestuursleden met uitzondering van de secretaris worden verkozen door de algemene vergadering.

Ieder stemgerechtigd lid kan zichzelf kandidaat stellen als bestuurder.

De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.  Ze worden niet bezoldigd.

De duurtijd van het mandaat is vastgesteld op 6 jaar, is hernieuwbaar en begint onmiddellijk na de algemene vergadering waarin ze werden verkozen.

Artikel 14:

De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden een voorzitter, een ondervoorzitter en eventueel een penningmeester. Elke functie wordt apart verkozen d.m.v. een stemformulier.

Wijze van stemming :

De verkiezing geschiedt bij meerderheid van stemmen en per functie. Indien bij de verkiezing van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Een ambtenaar van de jeugddienst neemt de functie van secretaris waar.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn taak waar. De voorzitter roept de raad van bestuur minstens drie maal per jaar bijeen en zit de vergadering voor. De raad van bestuur kan eveneens bijeengeroepen worden door minstens de helft van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 15:

Binnen de raad van bestuur wordt naar een besluitvorming bij consensus gestreefd.  Indien er toch tot een stemming moet overgegaan worden dan wordt er beslist bij gewone meerderheid.

De ambtenaar van de jeugddienst heeft geen stemrecht.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn vervanger.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.

Indien dit aantal na een tweede oproep niet bereikt is, kan de raad van bestuur geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 16:

Bevoegdheden van de raad van bestuur :

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikek17:

In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan het Middelkerkse gemeentebestuur.

OPENBAARHEID EN WERKZAAMHEDEN

Artikel 18:

De algemene vergaderingen zijn openbaar.

De agenda en vergaderdatum en -plaats worden ruim bekendgemaakt in de gemeente.

Artikel 19:

Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijke jeugddienst. Verslagen en adviezen worden via verschillende kanalen bekendgemaakt in de gemeente.