Inzameling plastiekfolie land- en tuinbouw

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Reglement inzameling plastiekfolie van land- en tuinbouwbedrijven

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling

Artikel 1:

De gemeente Middelkerke organiseert tijdens het voor- en najaar een inzameling van plastiekfolie van land- en tuinbouwers met bedrijfszetel in Middelkerke.

Artikel 2:

Deze inzameling is gratis voor land- en tuinbouwers met bedrijfszetel in Middelkerke.

Artikel 3:

De data en plaats van de inzameling wordt telkens meegedeeld via diverse kanalen zodat elke land- en tuinbouwer op de hoogte is van deze centrale inzameling.

Artikel 4:

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de inzameling van plastiekfolie van land- en tuinbouwbedrijven worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Hoofdstuk 2: Voorwaarden

Artikel 5:

Volgende folies komen in aanmerking voor de inzameling:

Artikel 6:

Volgende folies worden niet aanvaard:

Artikel 7:

De aanvaardbare folies, bedoeld in artikel 5 worden als volgt aangeboden:

Hoofdstuk 3: Controle

Artikel 8:

De folies worden geweigerd indien ze niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikels 5 en 7.

Artikel 9:

De controle tijdens de inzameling gebeurt door het gemeentepersoneel en afgevaardigden uit de land- en tuinbouwsector.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 10:

Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt (inclusief het gebeurlijk uitsluiten van deelname aan de collectieve inzameling of het ten individuele titel opheffen van de kosteloosheid van de inzameling).

Artikel 11:

Behoudens andersluidende wettelijke en decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.