Interne afsprakennota GAW

Parent Previous Next

Interne afsprakennota groep van assistentiewoningen De Stille Meers


Voorwoord
Beste bewoner,


Wij heten u van harte welkom in de groep van assistentiewoningen “De Stille Meers”. We hopen dat u het bij ons snel gewoon wordt en dat het voor u als bewoner een echte thuis mag worden.


Waar mensen samen leven is het noodzakelijk om enkele leefregels op te maken. Dit zorgt voor goede afspraken en fijn samenleven.

Deze afspraken vindt u terug in deze interne afsprakennota.


Hebt u vragen aarzel niet om deze te stellen. Wij zijn steeds bereid tot verdere uitleg, wegwijs in de dienstverlening te geven en bijkomende suggesties zijn steeds welkom.Namens,
Met achtingsvolle groeten

de algemeen directeur        de voorzitter
Pierre Ryckewaert        Dirk Gilliaert
Inhoud

1        Inleiding        3

2        Identificatie- en contactgegevens van de groep van assistentiewoningen        3

3        Missie en visie        3

3.1        Missie        3

3.2        Visie        3

4        Toewijzings- en verblijfsvoorwaarden        4

4.1        Algemene toewijzingsvoorwaarden        4

4.2        Versnelde toewijzingsvoorwaarden        5

5        Voorwaarden bij beëindiging van de overeenkomst        5

5.1        Opzeg door de bewoner        5

5.2        Opzeg door het OCMW        5

5.3        Opzeg wegens overlijden        6

5.4        Opzeg wegens gezondheidsredenen        6

6        Crisis- en overbruggingszorg        6

7        Inspraak        7

8        Klachten        7

9        Wonen in De Stille Meers        7

9.1        Onthaal        7

9.2        De assistentiewoning        7

9.3        Bezoek        9

10        De zorg in De Stille Meers        9

10.1        Dienstverlening        9

11        Financiële regeling        10

11.1        Algemene regels        10

11.2        Herstellingen en schade        10

12        Maatregelen van algemeen belang        10

12.1        Brandveiligheid – veiligheid        10

12.2        Toezichthouder        10

12.3        Algemeen        11

13        Kennisgeving van de interne afsprakennota        11

1 Inleiding

Deze interne afsprakennota bevat praktische inlichtingen en basisafspraken voor elke bewoner.

De groep van assistentiewoningen De Stille Meers respecteert en waarborgt de volledige ideologische, filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging van elke bewoner.

Bij opname wordt de interne afsprakennota samen met de opnameovereenkomst voorgelegd aan de toekomstige bewoner en/ of zijn vertegenwoordiger.

2. Identificatie- en contactgegevens van de groep van assistentiewoningen

De groep van assistentiewoningen (GAW) De Stille Meers is gelegen: Sluisvaartstraat 19, 8430 Middelkerke. De Stille Meers wordt beheerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Middelkerke.

Tel 059 31 92 10

Fax 059 31 21 52

Email: assistentiewoningen@middelkerke.be

De groep van assistentiewoningen De Stille Meers omvat 48 woningen waarvan 38 assistentiewoningen en 10 woningen die zijn opgericht in het kader van het urgentieprogramma voor sociale huisvesting, Domus Flandria.

(Projectnr. Middelkerke: 352014)

De groep is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder het nummer CE1931.

De dagelijkse leiding berust bij de woonassistent die door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd aangesteld. De woonassistent onderzoekt elke vraag tot opname en staat in voor de dagelijkse werking van de residentie en organiseert een aantal activiteiten om de sociale netwerkvorming van de bewoners te bevorderen.

3. Missie en visie

3.1. Missie

Residentie De Stille Meers behoort tot de dienstverlening van het OCMW en beantwoordt aan de opdracht zoals omschreven in de organieke wet en in het OCMW-decreet van 19/12/2008.

Respectievelijk: “ieder mens heeft recht op maatschappelijk welzijn” en het OCMW dient op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers.”

Residentie De Stille Meers biedt aan senioren een aangepaste woning met dienstverlening aan. We richten ons tot senioren die over voldoende redzaamheid en/of dienstverlening en/of mantelzorg beschikken om zelfstandig te kunnen wonen.

Deze woonvorm biedt een beschermend en ondersteunend klimaat en een verhoogde veiligheid aan door de nabijheid van dringende zorgverlening, met als doel langer zelfstandig te kunnen wonen.

De inplanting van het woningcomplex nabij alle OCMW diensten verhoogt de betrokkenheid van alle personeelsleden voor het welzijn van de bewoners.

De bewoner bepaalt autonoom van welke aangeboden dienstverlening hij al dan niet gebruik maakt.

Het hulp- en dienstverleningsaanbod kan van preventieve, curatieve, materiële, technische, financiële, administratieve, medische, psychosociale en recreatieve aard zijn.

3.2. Visie

Onze dienst- en hulpverlening richt zich op het totale mens zijn van de bewoner en vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de bewoner en zijn levensstijl. Zorg op maat emancipatorisch werken zijn sleutels in onze hulpverlening. De zelfredzaamheid wordt gerespecteerd en gestimuleerd.

Bij het verstrekken van de hulp- dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt op basis van religieuze en filosofische overtuiging.

Wij doen bijzondere inspanningen voor mensen met een geringe financiële draagkracht opdat zij dezelfde kansen krijgen.

Wij streven ernaar om waarden zoals solidariteit, verdraagzaamheid, zelfwaarde en het stimuleren van activiteit en sociale contacten bij de bewoners gestalte te geven.

De vrijwilligerswerking en het lokaal dienstencentrum beschouwen wij als een meerwaarde en aanvulling op het bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod.

Inspraak van de bewoner is een belangrijk element om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en de noden van de gebruiker.

Om onze opdrachten zo optimaal mogelijk uit te voeren, werken wij samen met de andere diensten en personen in het werkveld. Vanuit het respect voor de privacy van de bewoner wordt enkel informatie doorgegeven die noodzakelijk is voor het hulp- en dienstverleningsproces.

Van onze medewerkers verwachten wij kwaliteit, professionaliteit en een actieve betrokkenheid bij de bewoner en zijn situatie. Wij zullen hen aanmoedigen, ondersteunen en bijkomende vorming bieden.

Inspraak van onze medewerkers in het beleid beschouwen wij als essentieel en motiverend. Binnen de dienst streven wij naar productieve arbeidsomstandigheden, waarin flexibel en efficiënt kan gewerkt word waarin ruimte gecreëerd wordt om het engagement levendig te houden.

Wij willen voldoende middelen inzetten om een kwalitatieve dienstverlening   mogelijk te maken en gaan er verantwoord mee om.

4. Toewijzings- en verblijfsvoorwaarden

4.1. Algemene toewijzingsvoorwaarden

4.1.1 Leeftijdsvoorwaarden

De kandidaat-bewoner dient op het moment van de toewijzing de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben.

Voor echtparen dienen beiden aan de leeftijdsvoorwaarde te voldoen.

4.1.2 Zelfredzaamheid

De kandidaat-bewoner, dient op het moment van de aanvraag en de toewijzing, voldoende zelfredzaam te zijn om zelfstandig te wonen, al dan niet met behulp van het facultatieve dienstverleningsaanbod en/of met de aanwezigheid van de nodige mantelzorg:

Het al of niet voldoende zelfredzaam zijn, wordt geëvalueerd in functie van:

het door de huisarts in te vullen document: “ verklaring van de huisarts” zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 1991: de bevindingen en het advies van de maatschappelijk werker.

Ingeval van twijfel worden de bevindingen en het advies van de directeur, verplegend en verzorgend personeel van het woonzorgcentrum De Ril gevraagd.

4.1.3 Domicilie

De kandidaat-bewoner dient de laatste 6 jaar voor toewijzing aansluitend in Middelkerke gedomicilieerd te zijn en er verbleven hebben.

Vooraleer tot een toewijzing over te gaan, legt de woonassistent het dossier ter goedkeuring voor aan het Bijzonder Comité voor Zorgvoorzieningen.

Het verslag wordt aangevuld met het document “Verklaring van de huisarts” zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 1991.

De 10 Domuswoningen zijn onderhevig aan een aantal specifieke voorwaarden van inschrijving en toewijzing.

Hiervoor verwijzen we naar het nieuw sociaal huurbesluit 2012.

4.2. Versnelde toewijzingsvoorwaarden

De verhuurder kan aan een kandidaat- verhuurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsvoorwaarden

De beslissing om versneld toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden op vlak van huisvesting.

Er wordt versneld toegewezen aan de kandidaat-bewoner die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die:

Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot versnelde toewijzing. Om in aanmerking te komen voor deze versnelde toewijzing moet de kandidaat-bewoner de woning, het onroerend goed of de kamer sedert ten minste 6 maanden bewoond hebbend.

Bovendien wordt de versnelde toewijzing alleen verleend als de kandidaat-bewoner zich ten laatste 2 maanden na de vaststelling in een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktheidverklaring heeft ingeschreven op de wachtlijst.

De versnelde toewijzing van onteigening wordt alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste 2 maanden na de kennisneming van de akte van onteigening of de datum van de akte van eigendomsoverdracht in het geval van een minnelijke aankoop heeft ingeschreven op de wachtlijst.

De verhuurder kan het verzoek weigeren als er in het jaar van de aanvraag al 5% toewijzingen werden gedaan op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing. Indien de nieuwe reglementering aanleiding zou geven dat meerdere kandidaten die ingeschreven zijn op de wachtlijst recht hebben op versnelde toewijzing, behoort de beslissing tot versnelde toewijzing tot de discretionaire bevoegdheid van het BCZV.

5. Voorwaarden bij beëindiging van de overeenkomst

5.1. Opzeg door de bewoner

De bewoner of zijn vertegenwoordigers kunnen de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

De eerste dertig dagen van het verblijf worden beschouwd als een proefperiode. De opzeggingstermijn wordt in die tijd beperkt tot zeven dagen.

De termijn gaat in de eerste dag die volgt op de schriftelijke ontvankelijke betekening van de opzegging ter attentie van de woonassistent.

5.2. Opzeg door het OCMW

Het OCMW Middelkerke kan per aangetekend schrijven een einde stellen aan de overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van 60 dagen. De eerste dertig dagen van het verblijf worden beschouwd als een proefperiode.

De opzeggingstermijn wordt in die periode beperkt tot 7 dagen. De termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de ontvankelijke betekening van de opzegging aan de bewoners. Het OCMW Middelkerke kan omwille van overmacht en onderstaande redenen de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen:

Procedure tot ontslag: Een individueel sociaal verslag wordt door maatschappelijk werker thuiszorg in samenwerking met de woonassistent opgemaakt en komt voor op het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Er is recht om gehoord te worden. Na 2 schriftelijke verwittigingen volgt verplicht ontslag met 3 maand opzegtermijn. De opzeg wordt aangetekend bezorgd en gaat in de eerste van de maand dat volgt op het aangetekend schrijven.

5.3. Opzeg wegens overlijden

De schriftelijke overeenkomst neemt van rechtswege een einde op de dag van het overlijden van de (langstlevende) bewoner. De woning wordt vrijgemaakt binnen de 15 dagen na overlijden. Tot en met de 15de dag na overlijden (of daarna tot en met de dag van de ontruiming) wordt de dagprijs verder betaald. Deze termijn kan, in onderling overleg met de woonassistent, verlengd worden. Als binnen die termijn de woning opnieuw bewoond wordt, kan de dagprijs alleen worden aangerekend tot de dag die voorafgaat aan de nieuwe bewoning. Als de woning niet binnen de bepaalde termijn ontruimd is, kan het OCMW Middelkerke de woning zelf ontruimen en de persoonlijke bezittingen van de overleden bewoner opslaan. Het OCMW Middelkerke kan de reële aantoonbare opslagkosten en/of kosten voor de ontruiming van de woning aanrekenen aan de nabestaanden van de overleden (langstlevende) bewoner. Het OCMW Middelkerke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal of een gebrek onderhoud aan de achtergelaten bezittingen.

De langstlevende bewoner, in geval van overlijden, of de achterblijvende bewoner, in geval van opname van de partner in een woonzorgcentrum, kan onder dezelfde voorwaarden in de woning blijven.

5.4. Opzeg wegens gezondheidsredenen

Indien de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig evolueert dat een verblijf in de assistentiewoning niet langer mogelijk is, zal de woonassistent, behandelende arts, en betrokken hulpverleners, de bewoner, zijn familie of mantelzorgers, een procedure instellen om een einde te stellen aan de overeenkomst.

Als naar oordeel van de behandelende arts, na overleg met de andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat de opname in een meer passende zorgvoorziening noodzakelijk is, verbindt het OCMW Middelkerke zich ertoe, in overleg met de bewoner en zijn familie of mantelzorger, te helpen zorgen voor een passend verblijf en de opzeggingstermijn te verlengen.

Wanneer een persoon opgenomen in de assistentiewoning voldoet aan de voorwaarden inzake zorgafhankelijkheid voor inschrijving op één van de wachtlijsten van het woonzorgcentrum De Ril, kan deze persoon onmiddellijk inschuiven op de tweede plaats van de wachtlijst die voor zijn/haar zorgprofiel van toepassing is.

De definitieve beslissing om een einde te stellen aan de overeenkomst wordt genomen door het OCMW Middelkerke

6. Crisis- en overbruggingszorg

In kader van de crisis- en overbruggingszorg werd een samenwerkingsovereenkomst (OCMW raad dd. 16/11/2015) afgesloten met de zorgcentrale onder de koepel van het Wit-Gele Kruis.

Er is een noodoproep systeem voorzien in elke assistentiewoning waarvan op elk ogenblik, maar enkel bij hoge nood, gebruik van gemaakt mag worden. Dit systeem garandeert crisiszorg aan de bewoners.

De keuze van de huisarts is vrij. Deze wordt vermeld op de individuele fiche.  Als de bewoner verandert van huisarts dan moet dit zo spoedig mogelijk aan de woonassistent gemeld worden.

In samenwerking met de zorgcentrale wordt ingestaan voor de dringende medische zorgen die de bewoner nodig heeft, in afwachting van de opstart van de zorg die de bewoner zelf kiest. De kosten hiervoor vallen ten laste van de bewoner.

De bewoner kan elke dag, tegen betaling, een warme maaltijd in het wijkrestaurant van het lokaal dienstencentrum nuttigen of afhalen. Deze maaltijd moet op voorhand besteld worden via het onthaal van het OCMW/Lokaal dienstencentrum.

7. Inspraak

De bewoners van GAW De Stille Meers of hun vertegenwoordigers kunnen deelnemen aan de gebruikersraad. Deze vergadert minstens één maal per trimester. Bewoners of hun vertegenwoordigers worden hiertoe schriftelijk uitgenodigd.

De gebruikersraad brengt advies uit over alle aangelegenheden met betrekking tot de algemene werking van GAW De Stille Meers met als doel de kwaliteit te waarborgen en/of verbeteren. Het advies kan gebeuren op eigen initiatief en/ of op verzoek van OCMW Middelkerke.

Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt door de woonassistent. Iedere bewoner ontvangt hiervan een exemplaar.

Suggesties en bemerkingen kunnen door de bewoner vooraf gemeld worden aan de woonassistent. Deze suggesties worden dan in de vergadering besproken en opgevolgd.

OCMW Middelkerke waarborgt dat de bewoners altijd minstens de helft van de aanwezigen uitmaken.

8. Klachten

Elke bewoner, familielid en/of mantelzorger kan  een klacht, opmerking of suggestie steeds doorgeven aan de woonassistent of deponeren in de bus aan de bureau van de woonassistent.

De woonassistent verzamelt de ingediende suggesties, opmerkingen of klachten.  Op de klacht, suggestie of opmerking dien je steeds je contactgegevens te vermelden. Anonieme klachten worden geregistreerd maar niet behandeld.

Klachten over de werking van de groep van assistentiewoningen worden behandeld door de woonassistent, andere klachten worden doorgegeven aan de desbetreffende dienst.

In eerste instantie proberen we samen een oplossing te vinden. Indien dit niet lukt, wordt de klacht besproken in het team thuiszorg. Indien nog geen geschikte oplossing is gevonden, wordt de klacht voorgelegd aan het Bijzonder Comité Zorgvoorzieningen.

Indien de opmerking/oplossing van belang is voor alle bewoner van de groep van assistentiewoningen wordt dit voorgelegd op de gebruikersraad.

Indien de bewoner vindt dat de oplossing nog steeds onvoldoende is, kan je steeds contact opnemen met de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

Klachten of opmerkingen over medebewoners worden aanhoord en genoteerd maar niet behandeld.

Verdraagzaamheid en respect voor elkaar vormen de basis voor een goede leefgemeenschap.

9. Wonen in De Stille Meers

9.1. Onthaal

De woonassistent  organiseert op gepaste wijze het onthaal van de nieuwe bewoner(s). Zowel familieleden, personeel, mantelzorgers, vrijwilligers en andere bewoners kunnen hierbij betrokken worden.

9.2. De assistentiewoning

Bij het betrekken van de assistentiewoning wordt door de verantwoordelijke van de technische dienst een plaatsbeschrijving opgesteld en ondertekend.

Elke woning bestaat uit:

De bewoner(s) verbinden zich ertoe om de assistentiewoning bij hun vertrek in dezelfde staat af te leveren. Bij het verlaten van de assistentiewoning wordt een nieuwe plaatsbeschrijving gemaakt.

De bewoner mag de toegewezen woning naar eigen smaak inrichten en zelf instaan voor de meubilering ervan. De inrichting en het meubilair dienen te beantwoorden aan de eisen van veiligheid en hygiëne.

Enkel schilderwerken aan de muren zijn toegelaten. Plafond en deuren niet.

De woonassistent helpt, indien gewenst, de nieuwe bewoner(s) om alle formaliteiten die gepaard gaan met de woonstverandering (adreswijziging, ziekenfonds, pensioen, …) tijdig in orde te brengen.

De nieuwe bewoner en/of de vertegenwoordiger bezorgt de nodige documenten onmiddellijk aan de woonassistent of aan de dienst thuiszorg. Indien dit niet gebeurt, kan de woonassistent niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig in orde brengen van de administratieve formaliteiten.

Van elke bewoner wordt een individuele bewonersfiche opgesteld met:

Het OCMW Middelkerke registreert en verwerkt persoonsgegevens van de bewoners en    mantelzorgers  met het oog op de zorg- en dienstverlening. De registratie en verwerking heeft als doel de zorgverlening door de voorziening zelf of in samenwerking met andere erkende voorzieningen zo optimaal mogelijk op elkaar en op de evoluerende zorgbehoeften van de bewoner af te stemmen. Zo kan het zorgverleningtraject per bewoner worden bewaakt.

De bewoner of zijn vertegenwoordiger heeft het recht tot toegang en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en het recht op inzage in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen kan de bewoner of zijn vertegenwoordiger zich richten tot de woonassistent

Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meerdere dagen zijn/haar woning verlaat (familiebezoek, ziekenhuisopname,…) wordt hij/ zij verzocht de woning af te sluiten en de woonassistent (of maatschappelijk werker thuiszorg) hiervan op de hoogte te brengen.

Bij langdurige afwezigheid worden, in overleg met de woonassistent, de nodige schikkingen getroffen om de woning in goede staat te bewaren (o.a. afsluiten water, gas, elektriciteit). Hiervoor kan indien nodig beroep worden gedaan op de hulp van de technische dienst. Indien mogelijk geeft de bewoner een adres of telefoonnummer waar hij/ zij zo nodig te bereiken is.

Om de netheid en hygiëne te bevorderen is het aan te raden de woning dagelijks te verluchten en goed te onderhouden.

De bewoner staat zelf in voor het onderhoud van de woning, eventueel met hulp van een poetsdienst. Bij nalatigheid op dit punt kan OCMW Middelkerke, na contact met de bewoner en/of zijn familie, verplichten om een poetsdienst in te schakelen. De woonassistent kan, in overleg met de bewoner, in dit verband de woning bezoeken.

Het is de bewoner verboden om :

Voor het restafval en PMD kunnen de aangepaste afvalzakken aangekocht worden aan het onthaal van het OCMW/Lokaal dienstencentrum.

Glas wordt in een stevige doos of zak verzameld, ontdaan van de doppen en goed uitgespoeld.

Papier en karton wordt samen gebonden of in een kartonnen doos verzameld.

Grof vuil moet door de bewoner zelf naar het containerpark worden gebracht.

In principe zijn huisdieren niet toegelaten. Nieuwe bewoner(s) kunnen mits toelating van het Bijzonder Comité Zorgvoorzieningen hun huisdier bij opname meenemen.  

Iedere toelating van het BCZV kan door het BCZV worden ingetrokken wanneer blijkt dat er, na controle van de woonassistent, schade veroorzaakt wordt aan de woning door de dieren, dat de woning vervuild wordt, of dat er gefundeerde herhaaldelijke klachten zijn van omwonenden.

Indien het huisdier overlijdt, mag geen nieuw huisdier ter vervanging aangeschaft worden.

De bewoner is verantwoordelijk om de uitwerpselen van zijn/haar huisdier, die terechtkomen op de gemeenschappelijke paden en groenzones te verwijderen. Van de bewoner wordt verwacht ten alle tijde een zakje bij zich te dragen om te uitwerpselen te kunnen verwijderen. Honden dienen op het terrein steeds aan de leiband gehouden te worden.

9.3. Bezoek

Het staat de bewoner vrij om bezoek te ontvangen in zijn/haar woning. Bij het ontvangen van bezoek dient de bewoner en zijn/haar gasten ervoor te dat hinderlijk lawaai of overlast vermeden wordt, zodat de rust in het woningcomplex niet verstoord wordt. De bewoner dient er steeds voor te zorgen dat de nachtrust van iedereen wordt  verzekerd tussen 22.00 u. ’s avonds en 7.00 u. ’s morgens. Het is de bewoner niet toegestaan handel of enige andere winstgevende activiteit  uit te oefenen in de woning of in de residentie De Stille Meers.

De woning mag niet onderverhuurd worden.

10. De zorg in De Stille Meers

10.1. Dienstverlening

Binnen het OCMW worden de volgende diensten georganiseerd: poetsdienst, karweidienst, dienst warme maaltijden, wijkrestaurant, kapsalon, pedicure activiteiten in het lokaal dienstencentrum.

Als u van één van deze diensten of een externe dienst gebruik wenst te maken, kunt u bij de woonassistent of maatschappelijk werker thuiszorg terecht die ervoor zal zorgen dat de noodzakelijke dienstverlening binnen bereik wordt gebracht.

De woonassistent zorgt ervoor dat de bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten die de sociale netwerkvorming bevorderen. Hij /zij is minstens eenmaal per week aanwezig in de residentie en is dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.

Na de opname komt de woonassistent langs om na te gaan hoe de onthaalprocedure is verlopen.

11. Financiële regeling

11.1. Algemene regels

De dagprijs dekt de kosten van het ‘ genotsrecht’ en van de ‘ zorg- en dienstverlening’. De dagprijs is echter één en ondeelbaar. Prijsaanpassingen zijn mogelijk zoals bepaald in de overeenkomst.

De dagprijs en supplementen moeten per overschrijving betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Indien de bewoner en/of de vertegenwoordiger de verblijfskosten niet betaalt, zal het verschuldigde bedrag verhoogt worden met de wettelijke intrest die toegevoegd wordt aan de hoofdsom.

Bij tijdelijke afwezigheid blijft de dagprijs verschuldigd. Indien de woning ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de opzeggingstermijn, kan de dagprijs alleen worden aangerekend tot de dag die voorafgaat aan de nieuwe bewoning.

11.2. Herstellingen en schade

De bewoner zal de uitvoering van eender welke herstellingswerken door OCMW Middelkerke toelaten, zowel aan de gemeenschappelijke gedeelten als aan private gedeelten, zonder schadevergoeding of verminderingen van verblijfskosten te vorderen.

Herstellingswerken ten gevolge van normale slijtage of ouderdom vallen ten laste van OCMW Middelkerke.

De bewoner die schade veroorzaakt aan het gebouw (gemeenschappelijke ruimten inbegrepen), aan de woning en/of aan het meubilair dat eigendom is van OCMW Middelkerke zal de kosten voor herstelling moeten vergoeden.

De bewoner zal aan de bevoegde aangestelden van OCMW middelkerke steeds toegang verschaffen tot zijn woning om het te laten bezichtigen of om herstellingswerken uit te voeren.

12. Maatregelen van algemeen belang

12.1. Brandveiligheid – veiligheid

In elke woning is een rookdetector voorzien. Deze mag niet worden verwijderd. Indien de batterij leeg is (dan geeft het toestel een geluid), dient te bewoner dit door te geven aan de woonassistent die de technische dienst het nodige laat doen om batterij te vervangen. De bewoner dient de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te houden. Voor verdere vragen hieromtrent kunt u via de woonassistent verdere informatie verkrijgen.

Het OCMW neemt de nodige stappen om aan preventie te doen van de legionellabacterie. Hiervoor worden op regelmatige tijdstippen temperatuurmetingen uitgevoerd.

12.2. Toezichthouder

Het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd voor het toezicht op de GAW:

contactgegevens:

Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 bus 31

1030 Brussel

Tel: 02 553 33 79

inspectie@wvg.vlaanderen.be

Het agentschap Zorg en Gezondheid oefent toezicht uit op de erkenning van de GAW. De toepasselijke erkenningvoorwaarden zijn terug te vinden in (bijlage XVI van) het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de  programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.Contactgegevens:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 bus 33

1030 Brussel

Tel: 02 553 35 00

info@zorg-en-gezondheid.be

12.3. Algemeen

De woonassistent waakt erover dat de maatregelen van algemeen belang worden nageleefd.

De personeelsleden, aangestelden van OCMW Middelkerke en vrijwilligers mogen geen fooien aannemen.

13. Kennisgeving van de interne afsprakennota

Deze interne afsprakennota is vastgesteld en kan gewijzigd worden bij beslissing van OCMW Middelkerke.

Deze interne afsprakennota geldt voor alle bewoners met ingang van 01/07/2017 en is goedgekeurd op de OCMW-Raad van dd. 10/04/2017.

Namens OCMW Raad Middelkerke

© secretariaat Middelkerke