Interne afsprakennota

OCMW ›› DVC ››
Parent Previous Next

Interne afsprakennota DVC “De Sluze”

 1. Inleiding

Het dagverzorgingscentrum “De Sluze” is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 15 verblijfseenheden onder het nummer CE 2882. Het DVC heeft ook een bijzondere RIZIV erkenning voor 7 verblijfseenheden onder het nummer BE 2882. De zorginspectie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid houdt toezicht op de erkenningsvoorwaarden en de kwaliteit van de zorg van ons DVC.

DVC “De Sluze” is een dienstverlening die overdag en buitenshuis wordt aangeboden aan 65+ ouderen van Middelkerke. Het bevindt zich in het woonzorgcentrum “De Ril” en wordt beheerd door het OCMW van Middelkerke. Het doel is dat de mensen thuis kunnen blijven wonen met de nodige ondersteuning van thuiszorgdiensten.

Het DVC legt de nadruk op het ondersteunen van familieleden, de thuiszorg alsook het bieden van hygiënische en medische verzorging. We willen het sociaal netwerk vergroten en de mensen een aangename dag bezorgen door activiteiten te organiseren.

Het DVC respecteert en waarborgt de godsdienstige, filosofische en politieke overtuiging van elk gebruiker. De interne afsprakennota wijst kort de belangrijkste punten aan omtrent de voorwaarden en afspraken van “De Sluze”.

 1. Opnamevoorwaarden

De gebruiker moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben. Afwijkingen op de leeftijd kunnen enkel toegestaan worden op basis van een verslag waaruit blijkt dat er geen andere voorzieningen of alternatieven zijn in de woonomgeving van de gebruiker die gepast op de zorgvraag kan beantwoorden. Het verslag wordt in het dossier van de gebruiker opgenomen en ter beschikking gehouden voor de zorginspectie.

De gebruiker moet in Middelkerke gedomicilieerd zijn.

Gebruikers van niet-Middelkerke kunnen ook opgenomen worden. Er wordt eerst voorrang gegeven aan Middelkerkenaars. Niet-Middelkerkenaars (die buiten het grondgebied Middelkerke verblijven) kunnen geen beroep doen op ons vervoer (Hendriks). Er wordt wel naar andere aangepaste alternatieven gezocht.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar persoon, etnische afkomst, sociale status, politieke of religieuze overtuiging.

 1. Opnamedocumenten

Het DVC verbindt zich er toe, aangaande alle informatie, het beroepsgeheim strikt te eerbiedigen.

  1. Administratie

Biografische vragenlijst: Enkele vragen over leefgewoontes, vrije tijd, persoonlijkheid van de gebruiker.

Opnameovereenkomst: Gebruiker verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden en akkoord te gaan met de afspraken vermeld in de afsprakennota. De gebruiker ontvangt een exemplaar van de afsprakennota bij de opname. Gebruiker verklaart ook op de hoogte te zijn dat er een zorgplan wordt opgemaakt.

  1. Medisch

Er moeten ook nog enkele medische documenten bezorgd worden door de huisarts en/of thuisverpleging namelijk: medisch dossier, medicatiefiche, katz-schaal en een thuisverplegingsdocument.

 1. Organisatie van het dagelijks leven

Wij streven naar een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening waarin we vraaggericht werken, de gebruiker benaderen als een totale mens en aandacht hebben voor de autonomie, keuzevrijheid en privacy.

  1. Openingsuren en dagen


Het DVC is open van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 17u00. Het DVC is gesloten op weekenddagen en op wettelijke feestdagen.

  1. De ruimte

Het DVC bevindt zich op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum met een mooi uitzicht op de tuin. De ruimte bevat een volledig ingerichte keuken, een zorgkamer en aangepaste sanitaire ruimtes zoals een douche en toiletten. Er is ook een zithoek aanwezig met een televisie en enkele relaxzetels. In de zorgkamer, leefruimte en in de sanitaire ruimtes zijn er oproepsystemen aanwezig.

  1. Dagindeling

Voormiddag

Namiddag

08.30 uur: Verwelkoming + koffietafel

10.00 uur: Animatie

11.15 uur: Soep

11.50 uur: Middagmaal

12.30 uur: Middagrust

13.45 uur: Koffietafel

14.30 uur: Animatie

16.00 uur-17.00 uur: Vertrek

17.00 uur: Gesloten

  1. Maaltijden

Er wordt enkel een middagmaaltijd aangeboden en hulpbehoevende gebruikers krijgen ondersteuning van het personeel bij de maaltijd. De maaltijden worden bereid in de centrale keuken van het woonzorgcentrum. Menu van de dag hangt elke dag op een goed zichtbare plaats. Het middagmaal is verzorgd en gevarieerd en bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Tijdens de maaltijd heeft men de keuze om tafelbier, water of limonade te drinken. Op doktersadvies kan er een dieet voorzien worden.

  1. Activiteiten

Wij willen een aangename en leuke dag bezorgen aan de gebruikers door diverse activiteiten aan te bieden die zowel ontspannend zijn als het lichamelijke en mentale functioneren van de gebruikers stimuleren. Er worden zowel in de voor als in de namiddag activiteiten georganiseerd. We proberen rekening te houden met de voorkeuren en de mogelijkheden van de gebruikers. Bij grote activiteiten wordt er aangesloten bij het woonzorgcentrum (bv een optreden). De activiteiten worden dagelijks bekend gemaakt op het bord in het DVC.

We proberen ons ook te integreren in de buitenwereld waardoor er samengewerkt wordt met het onderwijs en andere verenigingen om samen een activiteit te organiseren. Ook zijn stagiaires, jobstudenten en vrijwilligers steeds welkom.

  1. Respect

Om een harmonieus verblijf te garanderen, dienen alle gebruikers de elementaire regels van wellevendheid en sociale omgang te respecteren. Ze tonen tevens respect voor elkaar en elkaars goederen. Ook moet er wederzijds respect zijn tussen de gebruikers en de personeelsleden. Ze moeten elkaar behandelen met beleefdheid, welwillendheid en eerbied. Het is niet toegestaan om agressie te gebruiken (verbaal als non-verbaal gedrag). Er worden maatregelen genomen bij het herhaaldelijk niet naleven van de regels van wellevendheid en sociaal omgang.

Het is niet toegestaan om fooien te geven aan de personeelsleden.

  1. Bezoek

De gebruiker kan vrij bezoek ontvangen op elk moment van de dag. Er moet geen afspraak gemaakt worden. De gebruiker kan in de namiddag met zijn bezoek naar de cafetaria van het woonzorgcentrum gaan.

 1. Medische verzorging en begeleiding
  1. Huisarts


De gebruiker kiest zelf zijn huisarts en indien hij dit wenst te veranderen, dan brengt hij die zelf op de hoogte en de coördinator. De gebruiker mag de huisarts ontvangen in het DVC voor medisch onderzoek. Dit gebeurt in de zorgkamer.

  1. Medicatie

Er moet bij opname een recente medicatiefiche afgegeven worden. Bij wijzigingen moet de coördinator onmiddellijk verwittigd worden. Gebruikers die geen medicatie in eigen beheer mogen hebben, moeten die afgeven bij aankomst. Het DVC draagt geen enkel verantwoordelijkheid, indien het bewezen is dat de gebruiker te veel medicatie gebruikt zonder of tegen het advies van de huisarts.

  1. Medisch dossier

Er wordt jaarlijks een medisch dossier opgevraagd bij de huisarts om op de hoogte te blijven van de medische toestand van de gebruiker.

  1. Zorgplan

Ieder gebruiker beschikt over een zorgplan met administratieve en medische gegevens en afspraken in verband met de aangeboden zorgen in het DVC. Het zorgplan wordt bewaard in het dossier van de gebruiker met respect voor de privacy. Men heeft enkel recht op inzag in het zorgplan op het deel dat hen rechtstreeks aanbelangt. Dit wordt schriftelijk vermeld in de opnameovereenkomst.

  1. Kinesist

De gebruiker kiest in principe zelf zijn kinesist en dient de behandelingen supplementair te betalen. Voor gebruikers met een medisch forfaitprofiel, is de kiné wel inbegrepen in de dagprijs en dient men beroep te doen op de kinesist van het woonzorgcentrum. Dit is enkel van toepassing op basis van een doktersvoorschrift.

  1. Lichamelijke verzorging

De gebruiker kan beroep doen op een douche in het DVC als hij nood heeft aan hygiënische verzorging en als hij dit zelf wenst. Dit moet besproken worden met de coördinator. Er wordt van ons zelf badlinnen voorzien, maar het staat de gebruiker vrij om eigen badlinnen te gebruiken. In dit geval dient de gebruiker zelf in te staan voor het onderhoud. De verzorging is inbegrepen in de dagprijs.

  1. Pedicure en kapster

De gebruiker kan beroep doen op een pedicure en kapster in het DVC. Er moet op voorhand een afspraak gemaakt worden bij de coördinator. De kostprijs is niet inbegrepen in de dagprijs.

  1. MRSA

Bij ziekenhuisontslag moet de gebruiker negatief scoren op MRSA (ziekenhuisbacterie). Indien de gebruiker positief scoort, mag deze gebruiker voorlopig niet naar het DVC komen om besmetting bij andere gebruikers te voorkomen (preventieve maatregel).De gebruiker moet 3 maal negatief scoren vooraleer hij terug kan komen.

 1. Procedure verwerven en doorgeven van informatie

Het DVC kan persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van de gebruiker opvragen en meedelen aan andere hulpverleners op voorwaarde dat de gebruiker daarover geïnformeerd werd en schriftelijk daarmee ingestemd heeft in de opnameovereenkomst.

 1. Mogelijkheden en beperkingen palliatieve zorg en euthanasie

Indien een gebruiker zich in palliatieve fase bevindt dan engageert het DVC zich in de mate van het mogelijke voor het volgende:

Wij dringen geen beslissingen op omtrent levenseinde, maar tonen wel respect voor de beslissingen die genomen worden. Het DVC is echter niet voorzien op gebruikers die intensieve medische behandelingen nodig hebben.

 1. Restrictiebeleid van gebruikers met een bijzonder zorgprofiel

Wij willen de maximale vrijheid van onze gebruikers respecteren en hanteren daarom een restrictiearm beleid. Maar in bepaalde situaties is het echter noodzakelijk om beperkingen op te leggen voor een gebruiker in het belang van de eigen veiligheid, gezondheid of het algemeen belang.

  1. Cijfercode

Om gebruikers die dwaalgedrag vertonen te kunnen ontvangen, wordt er permanent toezicht voorzien van de medewerkers en is de toegangsdeur gesloten met een cijfercode. Ook de tuin is volledig afgesloten.

  1. Fixatie

Er kan in noodsituaties beslist worden de bewegingsvrijheid van de gebruiker te beperken om zijn veiligheid of deze van andere gebruikers te vrijwaren. Het fixeren van een gebruiker is steeds een laatste oplossing naar het zoeken van de veiligheid en deze kan enkel beperkt worden in tijd. De familieleden worden betrokken in het beslissingsproces met betrekking tot het opstarten, het voortzetten en het beëindigen van deze maatregel. Iedere beslissing rond fixatie wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Wijzigingen met betrekking tot fixeren worden steeds besproken met de familieleden. Ook de huisarts wordt betrokken tot het proces en moet zijn goedkeuring geven.

 1. Het vervoer

De gebruiker kan gebruik maken van verschillende vervoersmogelijkheden nl.: eigen vervoer, mindermobielencentrale of Hendriks (DVC). Het vervoer Hendriks wordt door de coördinator georganiseerd en is aangepast aan de noden van de mensen. Het vervoer Hendriks zit niet inbegrepen in de dagprijs. Gebruikers kunnen, afhankelijk van hun medische toestand, een tegemoetkoming in de reiskosten ontvangen van de mutualiteit.

  1. Niet-Middelkerkenaars

Niet-Middelkerkenaars, die buiten grondgebied Middelkerke verblijven, kunnen geen beroep doen op ons aangepast vervoer (Hendriks). Er wordt samen met de coördinator gezocht naar een ander aangepast alternatief. Ook niet-Middelkerkenaars kunnen een tegemoetkoming van de mutualiteit krijgen afhankelijk van hun medische toestand.

 1. Financiële maatregelen
  1. Dagprijs

Volledige dag                                € 19,16

Halve dag met maaltijd                        € 15,35

Halve dag zonder maaltijd                € 10,35

Inbegrepen in dagprijs

Niet inbegrepen in dagprijs

Middagmaal+ koffietafel

Animatie

Hygiënische-medische begeleiding

Incontinentiemateriaal DVC

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Medische, verzorgende, verpleegkundige, paramedische en kiné activiteiten die voorzien zijn in de tussenkomst door verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst ( gebruikers met medische forfait zorgprofiel)

Kapper, pedicure

Kiné voor gebruikers met niet-medisch forfaitprofiel

Huisarts- Medicatie- Hospitalisatiekosten

Consumpties in cafetaria

Extra activiteiten buiten het DVC

Het vervoer Taxi Hendriks: per rit 3,00 euro

  1. Facturatie

Op het einde van elke maand wordt er voor de gebruiker een factuur opgemaakt.

De factuur dient binnen de maand (dertig dagen) na de factuurdatum vereffend te worden. De factuur wordt overgemaakt aan diegene die voor de betaling van de verblijfskosten instaat.

  1. Terugbetaling dagprijs en vervoer

Er wordt in de dagprijs een tussenkomst voorzien van de mutualiteit. De tussenkomst is beperkt in aantal dagen en verschilt in prijs per mutualiteit. De mutualiteit voorziet ook een tussenkomst in het vervoer ongeacht het vervoermiddel. De tussenkomst bedraagt +/- 0,30 euro per kilometer voor de verplaatsing van de verblijfplaats van de gebruiker naar het DVC met een maximum van 30 km per dag.

Om recht te hebben op de tussenkomst voor het vervoer, moet de gebruiker voldoen aan enkele voorwaarden namelijk:

 1. Afwezigheid gebruiker

Bij afwezigheid moet het DVC minstens vijf werkdagen op voorhand verwittigd worden. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekte) kan men nog de dag zelf verwittigen om 09.00 uur. Er wordt dan geen dagprijs en vervoer aangerekend wegens overmacht. Dit wordt wel aangerekend wanneer het DVC niet (herhaaldelijk) tijdig verwittigd wordt en als er geen sprake is van overmacht.  

 1. Suggesties en klachten

De gebruiker of de vertegenwoordiger kan een klacht, een suggestie en/of opmerkingen zowel mondeling als schriftelijk doorgeven aan de coördinator. De coördinator zorgt dat aan elke klacht gevolg wordt gegeven binnen de 14 dagen na het indienen van de klacht. De coördinator wint informatie in over de klacht bij de indiener en spreekt de betrokken dienstverantwoordelijken aan. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de getroffen maatregelen.

Er is een klachten-suggestieformulier aanwezig in het DVC zelf en op de laatste pagina van ’t Sluzetje (krantje DVC). Dit mag ook via brief gebeuren.

 1. Ontslag/beëindigen van overeenkomst

De overeenkomst is voor onbepaalde duur maar de eerste 30 dagen gelden als proefperiode.

  1. Vrijwillig ontslag

De gebruiker heeft het recht om zelf een einde te maken aan de overeenkomst door mondeling of schriftelijk mee te delen aan de coördinator. Er wordt geen opzeggingstermijn en vergoeding voorzien.

  1. Verplicht ontslag

Bij herhaaldelijke inbreuken op de interne afsprakennota of wangedrag of bij onjuiste informatie wordt er een verslag gemaakt voor het Bijzonder Comité Zorgvoorziening. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht.

Bij herhaalde inbreuken kan het BCZV beslissen tot verplicht ontslag met een opzeggingstermijn van 14 dagen (bij proefperiode een opzeggingstermijn van 7 dagen). De dagprijs is verschuldigd tot en met de dag van definitieve vertrek. Er wordt geen opzeggingstermijn en vergoeding voorzien.

  1. Doorverwijzen

Wanneer na een multidisciplinair overleg besloten wordt dat het DVC niet meer een gepaste hulp- en dienstverlening kan voorzien, verbindt het DVC er zich toe, in overleg met de gebruiker en/of zijn vertegenwoordiger te zorgen voor een meer passende hulpverlening. Bij doorverwijzing is de dagprijs verschuldigd tot en met de dag van definitieve vertrek. Er wordt geen opzeggingstermijn en vergoeding voorzien.

  1. Overmacht

Bij een definitieve opname in een woonzorgcentrum of bij overlijden wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd. Er wordt geen opzeggingstermijn en vergoeding voorzien. De dagprijs is verschuldigd tot en met de dag van definitieve vertrek of dag van overlijden.

 1. Inspraak
  1. Gebruikersraad

Er wordt minstens 2 maal per jaar een gebruikersraad georganiseerd met als doel de gebruikers te informeren en te betrekken bij het verblijf, de zorg, animatie, vervoer, maaltijden en begeleiding in het DVC.

  1. Familienamiddag

De familieleden of vrienden van de gebruikers worden jaarlijks uitgenodigd op de familienamiddag met als doel een leuke namiddag te beleven. Het is ook een gelegenheid om samen met familieleden ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

  1. Communicatieschrift

De gebruiker kan als hij/zij of familie dit wenst, beschikken over een heen en weer schrift die dient als communicatiemiddel met het DVC, de gebruiker, familieleden en de thuiszorgdiensten. De gebruiker brengt telkens zijn schrift mee en er worden af en toe mededelingen in vermeld zoals medische toestand, wijzigingen over algemene werking enz.

 1. Strategische beslissingen

Strategische beleidsbeslissingen die impact hebben op de dagelijkse werking, de kosten van het verblijf of de aard van de aangeboden dienstverlening, worden op een actieve manier gecommuniceerd aan de gebruikers via de krant ‘t Sluzetje, per brief, op de gebruikersraad, op de familiebijeenkomst, via het communicatieschrift of mededelingenbord in het DVC.

 1. Veiligheid
  1. Brandveiligheid

De technische dienst houdt een inventaris bij van de elektrische toestellen en halfjaarlijks wordt deze inventaris nagezien en worden de toestellen gecontroleerd of ze nog conform zijn aan de veiligheidsreglementering. Bij defect of beschadiging aan snoeren, stekkers, stopcontacten enzovoort wordt de technische dienst onmiddellijk verwittigd. In kader van de brandveiligheid heeft het DVC een flat screen televisietoestel in de leefruimte. Er wordt met alles rekening gehouden betreft brandveiligheid in het DVC (brandblusapparaten, brandalarm, brandveilige toestellen enz.)

  1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Het OCMW heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor het DVC voor de materiële schade die toegebracht wordt. Er wordt enkel betaald indien het de fout is van het DVC. Het verliezen van gebit of gehoorapparaat valt niet onder deze verzekering.

  1. Diefstal

Gezien de gebruikers in principe weinig of geen geld nodig hebben in het DVC, is het aan te raden geen grote bedragen op zak te hebben. Houdt er rekening mee dat het DVC niet verantwoordelijk is bij diefstal. Gelieve wel elke diefstal te melden aan de coördinator.

 1. Kennisgeving van de interne afsprakennota

Alle gebruikers gaan de verbintenis aan onderhavige interne afsprakennota na te leven. Deze interne afsprakennota wordt tegen ontvangstbewijs aan elke nieuwe gebruiker of zijn vertegenwoordiger overhandigd. Het ontvangstbewijs geldt tevens als akkoordverklaring en wordt ondertekend in de opnameovereenkomst.