Huursubsidie RSVK-W

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk reglement inzake de toekenning van een gemeentelijke subsidie grote woningen/appartementen aan RSVK Westkust.

Artikel 1:

De gemeente Middelkerke verleent een subsidie aan het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust voor het inhuren van particulieren woningen en/of appartementen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke en dit onder de voorwaarden bepaald in dit reglement.


Artikel 2:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


Artikel 3:

De gemeentelijke subsidie wordt slechts verleend binnen de perken van de kredieten voorzien op het gemeentelijk budget.


Artikel 4:

De gemeentelijke huursubsidie waarvan sprake in dit reglement, doet geen afbreuk aan het verkrijgen van een huursubsidie, aan de bewoner verleend door een andere overheid.


Artikel 5:

De gemeentelijke huursubsidie wordt slechts verleend indien aan de volgende, cumulatieve voorwaarden voldaan is:

Voorwaarden waaraan de woning/het appartement dient te voldoen:


Voorwaarden waaraan de bewoner dient te voldoen:

De woning of het appartement wordt bewoond door een gezin met minstens 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen. In het geval van echtscheiding worden ook gezinnen aanvaard waarvan het hoederecht geheel of gedeeltelijk bij de ex-partner ligt, op voorwaarde dat de bewoner minstens over bezoekrecht beschikt. De voorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de toewijzing van de woning/het appartement aan het gezin.


Artikel 6:

§1. Voor de woningen/appartementen die in 2013 reeds genoten van de gemeentelijke subsidie wordt een overgangsperiode van 1 jaar voorzien voor het verkrijgen van het vereiste conformiteitsattest en de vereiste keuringsattesten.

§2. Tijdens de overgangsperiode wordt de gemeentelijke subsidie uitbetaald. Wanneer na 01/01/2015 blijkt dat de vereiste attesten niet kunnen voorgelegd worden, dan wordt de reeds uitbetaalde subsidie voor de periode januari-december 2014 teruggevorderd.

§3. De overgangsperiode geldt voor volgende woningen/appartementen:


Artikel 7:

Voor de gemeentelijke subsidie kan uitbetaald worden dient de woning/het appartement goedgekeurd te zijn door een medewerker van de gemeentelijke dienst huisvesting en wonen. De goedkeuring wordt verleend na het uitvoeren van een plaatsbezoek:


Artikel 8:

De huursubsidie wordt door de aanvrager maandelijks en integraal in mindering gebracht van de initiële huurprijs die door de bewoner verschuldigd is.


Artikel 9:

De gemeentelijke subsidie bedraagt 100 euro per maand en per woning. Er worden op jaarbasis maximaal 20 woningen/appartementen gesubsidieerd.


Artikel 10:

De gemeentelijke huursubsidie wordt enkel toegekend indien de woning/het appartement door het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor ingehuurd wordt voor een termijn van minstens 9 jaar.


Artikel 11:

De gemeentelijke huursubsidie wordt trimestrieel uitbetaald op rekeningnummer 068-2306953-29. Op verzoek van het gemeentebestuur legt het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor volgende documenten voor:


Artikel 12:

§1. De uitbetaling van de huursubsidie zal geschorst worden indien:

§2. Tijdens de periode van schorsing is er geen uitbetaling van de gemeentelijke subsidie.

§3. De uitbetaling van de huursubsidie kan enkel hervat worden vanaf het ogenblik dat:


Artikel 13:

Dit gemeentelijk reglement treedt in werking op 1 januari 2014.