Huisvesting

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Huisvesting

Artikel 1

Met ingang van 01/04/2015 geeft het OCMW Middelkerke een tussenkomst voor verschillende aspecten in het kader van de huisvesting nl.

Hierbij erkent het OCMW Middelkerke het belang van een (kwaliteitsvolle) woning in kader van de bestrijding van (kans)armoede. De tussenkomst wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder beschreven.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn of te worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

EN

De gebruiker dient te behoren tot de volgende categorieën

Volgende categorieën zijn hier wettelijk in opgenomen:

Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming; of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

OF

EN

3° Zich bevinden in een acuut huisvestingsprobleem

4° Het betrekken van een nieuwe woonst dient hetzij een daling van de huurprijs in te houden hetzij het betrekken van een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij of het RSVK hetzij een woning die kwalitatief beter aangepast is aan het gezin en financieel haalbaar is voor het gezin.  

5° De nieuwe woonst dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen van een conformiteitsattest. Indien de woning niet als kwaliteitsvol wordt beschouwd, wordt er geen tussenkomst toegekend.

6° De huurprijs is beperkt tot maximum € 530 voor een alleenstaande. Daarbovenop komt € 50 per persoon ten laste.

7° De materiële tussenkomst in de verhuiskosten geschiedt aan de tarieven voorzien in het reglement van de karweidienst.

8° Alle tussenkomsten met betrekking tot uitgaven in uitvoering van het huidig reglement worden teruggevorderd.

Artikel 3 Bijkomende voorwaarden m.b.t het toekennen van een huurwaarborg

1° Het OCMW Middelkerke maakt enkel gebruik van schriftelijke huurwaarborgen.

2° Er kan enkel goedkeuring tot schriftelijke huurwaarborg verleend worden mits akkoord van de eigenaar/het vastgoedkantoor.

3° Er wordt geen nieuwe huurwaarborg verleend als betrokkene zijn vorige woonst diende te verlaten door wanbetaling, voor burenhinder, … alsook als de voorgaande huurwaarborgen dienden uitbetaald te worden en niet werden weder samengesteld.

Artikel 4 Bijkomende voorwaarden m.b.t. tussenkomst kringloopwinkel

1° Een tussenkomst bij de kringwinkel betreft max. € 250 indien er geen recht is op een installatie- of huisvestingspremie.  

2° De beslissing behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

Artikel 5 Toekenningsmodaliteiten

Het aanvraagformulier/ ontvangstbewijs voor een tussenkomst wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd te worden:

Artikel 6 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden. De nodige terugvorderingsdocumenten dienen te worden getekend door betrokkene. De terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

© secretariaat Middelkerke