Huishoudelijk reglement parkeergebouwen Badenlaan

Gemeente ›› Interne zaken ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement parkeergebouw Badenlaan Westende

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

§1. Het bestuur: het Gemeentebestuur Middelkerke of zijn rechtsopvolgers die als eigenaar of als houder van een zakelijk recht het parkeergebouw ter beschikking stelt van de gebruikers conform onderhavig reglement.

§2. De gebruiker: de bestuurder van het motorvoertuig die gebruik maakt of de intentie heeft gebruik te maken van het parkeergebouw, inclusief de garageboxen, alsook alle personen die hem/haar vergezellen.

§3. De beheerder: het bestuur of de onderneming belast met het (gedeeltelijk) beheer van het parkeergebouw.

§4. Onder motorvoertuig wordt verstaan elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode).

Artikel 2: Toepassingsgebied

§1. Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van het parkeergebouw Badenlaan Westende.

§2. Door het louter binnenrijden of betreden van het parkeergebouw aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de bepalingen van het huishoudelijk reglement en zich te houden aan de door het bestuur vastgestelde retributieverordening met betrekking tot het tarief en de overeenkomsten afgesloten tussen de bestuurder en de beheerder.  

§3. Van deze bepalingen kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord van het bestuur.

Artikel 3: Algemeenheden en aansprakelijkheden

§1. Het bestuur beperkt er zich toe parkeervakken en garageboxen ter beschikking te stellen van de gebruiker tegen betaling van het geldende tarief.

§2. Het bestuur, noch de beheerder, is in geen enkel opzicht te beschouwen als bewaarnemer en neemt op geen enkele wijze een verplichting op zich wat betreft bewaking of toezicht. Het bestuur is evenmin aansprakelijk voor daden van derden.

§3.Het bestuur evenals de beheerder wijzen elke aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook, voor alle schade ten gevolge  van onder meer ongeval, diefstal of beschadiging, brand, vandalisme, enz., zelfs ten dele, die binnen het parkeergebouw kan ontstaan.

§4. Voor noodgevallen is er een noodnummer dat geafficheerd zal worden aan de in- en uitritten, de betaalkassa’s en de voetgangersuitgangen van het parkeergebouw.

Artikel 4: Toegang tot het parkeergebouw

§1. Toegang tot het parkeergebouw is streng verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een geldige parkeertitel (zie verder) of die niet tot het verantwoordelijk personeel van het bestuur of de beheerder behoort.

§2. De gebruiker mag het parkeergebouw enkel in om er zijn motorvoertuig te plaatsen of af te halen.

§3. De gebruiker heeft enkel tijdens de openingsuren toegang tot de inrichting tenzij anders overeengekomen. Het bestuur bepaalt vrij deze openingsuren. De beheerder brengt de openingsuren door affichering ter kennis aan de gebruikers.

§4. De toegang kan geweigerd worden aan een motorvoertuig dat niet op een gewone parkeerplaats kan geparkeerd worden om reden van zijn afmetingen.

§5. Motorvoertuigen voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden zijn niet toegelaten. De schade veroorzaakt door dergelijke voertuigen die dit verbod niet naleven, zal aan de gebruiker aangerekend worden.

§6. Fietsen worden enkel toegelaten aan de hand en kunnen enkel gestald worden in de garageboxen.  

§7. Het bestuur en de beheerder mogen aan iedere persoon die het parkeergebouw binnenkomt of er zich in bevindt, vragen dat hij identiteitsbewijs zou tonen evenals de documenten van de motorvoertuigen die erbinnen werden gebracht.

Artikel 5: Geldige parkeertitel

§1. Onder geldige parkeertitel wordt begrepen de titel die recht geeft op het gebruik van een parkeerplaats of garagebox voor een bepaalde tijdsduur. Hieronder wordt onder meer begrepen:

§2. De eigenaar van het motorvoertuig, de nummerplaathouder, en de bestuurder zijn hoofdelijk en solidair aansprakelijk in geval van niet-naleving van de bepalingen van dit artikel. Zij kunnen naar keuze van het bestuur of de beheerder worden aangesproken in betaling van de verschuldigde forfaitaire parkeervergoeding. Elke op onrechtmatige manier gebruikte parkeertitel wordt in het controlesysteem opgeslagen. Misbruik van een parkeertitel wordt gerechtelijk vervolgd.

Artikel 6: Tarieven en vergoedingen

§1. De tarieven en de vergoedingen voor het gebruik van het parkeergebouw worden door het bestuur vastgesteld. De beheerder brengt de tarieven en vergoedingen door affichering ter kennis aan de gebruikers.

§2. Bij inname van twee plaatsen door een gebruiker zal deze tweemaal het geldende tarief dienen te betalen.

§3. De kostprijs dient betaald te worden middels de door het bestuur of de beheerder voorziene betaalmiddelen. Het bestuur en de beheerder behouden zich het recht voor andere betalingsmiddelen, zoals contante betaling in geld, te weigeren indien hij niet over de vereiste middelen tot inning van dergelijke andere betalingsmiddelen beschikt.

§4. De verschuldigde vergoedingen worden berekend op basis van de tarieven die aangebracht zijn in het parkeergebouw op tijdstip van het inrijden.

Artikel 7: Verkeersregels geldend in de omgeving van en binnen het parkeergebouw

§1. Het verkeersreglement is van kracht in het parkeergebouw. De gebruiker rijdt op de parkingterreinen mits inachtneming van dit reglement en dat steeds op eigen risico.

§2. De gebruiker moet zich voegen naar de verkeerstekens en aanduidingen binnen het parkeergebouw, evenals de eventuele mondelinge richtlijnen van het aanwezige personeel van de beheerder, medegedeeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in het parkeergebouw.

§3. De maximum toegelaten snelheid in het parkeergebouw is 10 km per uur.

§4. De gebruikers van het parkeergebouw dienen steeds met dimlichten aan te rijden.

§5. De motor van het voertuig moet uitgeschakeld worden indien de gebruiker moet wachten in een file of een oponthoud en van zodra het motorvoertuig geparkeerd is.

Artikel 8: Gebruik van het parkeergebouw

§1. De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk zijn motorvoertuig te parkeren in de voorziene parkeerplaatsen, het voertuig af te sluiten en na gebruik het parkeergebouw zo spoedig mogelijk te verlaten.

§2. Behalve het toegelaten motorvoertuig mogen in het parkeergebouw of parkeerplaatsen geen andere voorwerpen, zoals banden, kisten, verpakkingen, materialen en dergelijke worden geplaatst noch achtergelaten. Deze opsomming is niet limitatief. Aanhangwagens zijn niet toegelaten.

§3. Het is niet toegelaten herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerd motorvoertuig uit te voeren andere dan strikt noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen verlaten.

§4. Het is niet toegelaten motorvoertuigen te parkeren die niet van een officiële nummerplaat voorzien zijn.

§5. Het is eveneens verboden de motorvoertuigen zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij eventueel ongeval of defect moet de wagen onmiddellijk worden verplaatst om de vrije doorgang te verzekeren. Bij ongeval moet de bestuurder onmiddellijk het bestuur of de beheerder op de hoogte stellen via de paal voor urgentieoproepen of op het opgegeven telefoonnummer

§6. Het is niet toegelaten personen en/of dieren in geparkeerde motorvoertuigen achter te laten. Dieren dienen aan de leiband te zijn bij het betreden van het parkeergebouw.

§7. De gebruikers zijn verplicht hun motorvoertuig op slot te doen en te vergrendelen.

§8. Er mogen geen waardevolle, gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke voorwerpen in het motorvoertuig achterblijven.

§9. Het is verboden folders of andere publiciteit te verdelen/maken in het parkeergebouw tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bestuur. Overtreders hiervan zullen een factuur ontvangen voor deelname in de opruimkosten met een minimumforfait van € 150,00, verhoogd met de administratieve kosten.

§10. In het parkeergebouw Badenlaan Westende geldt een volledig rook- en vuurverbod.

§11. De abonnee of eigenaar van een garagebox verbindt er zich toe de garage hoofdzakelijk te gebruiken voor het stallen van zijn motorvoertuig. Het reglement van mede-eigendom blijft onverminderd van toepassing op de eigenaars en op de abonnees van de garageboxen.

Artikel 9: Vasthouden en vastzetten, verplaatsen en wegnemen van motorvoertuigen

§1. Bij ongeval of ongewilde immobilisatie van een motorvoertuig zal de gebruiker onmiddellijk het nodige doen opdat zijn voertuig geen enkele hinder zou vormen in het parkeergebouw.

§2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel van het bestuur of de beheerder om op kosten en risico van de gebruiker zijn motorvoertuig te verplaatsen, te laten verplaatsen of te immobiliseren binnen of buiten het parkeergebouw wanneer het motorvoertuig:

In dergelijke gevallen zal het bestuur of de beheerder het recht hebben het motorvoertuig te immobiliseren bijvoorbeeld, met een parkeer- of wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De kosten voor verplaatsen en of vastzetten zijn forfaitair vastgesteld op 175 €, btw inbegrepen.

Artikel 10: Privacy

De persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op het gebruik van het parkeergebouw Badenlaan worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Artikel 11: Klachten, toepasselijk recht en bevoegdheid

§1. Klachten kunnen gericht worden aan het Gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke. Klachten kunnen ook te allen tijde per e-mail worden gericht aan parkeershop@middelkerke.be.

§2. Op zowel contractuele als buitencontractuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

§3. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. 

Artikel 12:

Het bestuur kan te allen tijde het huishoudelijk reglement wijzigen. Iedere wijziging zal uitgehangen worden aan de ingang van het parkeergebouw.