Huishoudelijk reglement CTO

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement Centrum voor tijdelijke opvang CTO Welzijnshuis Middelkerke

1. Verblijfsduur – begeleiding – domicilie – postadres

Het Centrum voor Tijdelijke Opvang is bedoeld om personen en gezinnen met ernstige huisvestingsproblemen op te vangen. Deze opvang kan voorlopig zijn (één of meer overnachtingen, in afwachting van een doorverwijzing) of voor een beperkte tijd (in principe 1 maand).

De maatschappelijk werker die het dossier behandelt staat in voor de begeleiding van de bewoner. Indien er nog geen behandeld maatschappelijk werker is dan wordt er 1 toegewezen.
De bewoner verbindt zich ertoe om in elk geval de wekelijkse afspraken voor begeleidingsgesprekken stipt na te komen. Het aanvaarden van deze begeleiding is een uitdrukkelijke voorwaarde voor opname. De bewoner verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zelf actief naar huisvesting te zoeken.

Enkel personen gekend door de sociale dienst via een bestaand of lopend dossier kunnen onmiddellijk opgenomen worden op basis van een beslissing van de hoofdmaatschappelijk werker. Andere personen worden steeds voorgelegd voor besluitvorming aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. De persoon zal steeds uitgenodigd worden op het BCSD.

De verblijfstermijn van 1 maand kan enkel verlengd worden op voorwaarde dat de bewoner:

1/ het huishoudelijk reglement correct naleeft

2/ het nodige respect opbrengt voor de medebewoners en het OCMW- personeel

3/ de wekelijkse afspraken voor begeleidingsgesprekken stipt nakomt

4/ zelf voldoende inspanning levert om nieuwe huisvesting te vinden

5/ de facturen voor verblijfsvergoeding stipt betaalt

6/ zich inschrijft bij het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor

7/ bij opname op de wachtlijst wordt geplaatst voor begeleide crisisopvang

De verblijfsperiode is in elk geval beperkt tot maximum 3 maanden.

Het is niet toegelaten om het adres van het Centrum als domicilie- adres te nemen. Het OCMW is niet aansprakelijk voor eventuele briefwisseling, die op het adres van het Centrum toekomt.

2. Sleutel

Bij opname ontvangt men een sleutel & kaart, die toegang geeft tot het gebouw en tot de eigen kamer/ studio. Bij ontvangst van de sleutel & kaart wordt een waarborg ten bedrage van 14 euro aangerekend. Deze waarborg wordt geregeld via de factuur.

Bij het einde van het verblijf zal de bewoner de sleutel & kaart persoonlijk afgeven aan een OCMW personeelslid.

Als de sleutel niet wordt afgegeven bij het vertrek van de bewoner, kan een verblijfsvergoeding worden aangerekend voor de periode waarin de betrokkene de sleutel nog in zijn bezit had.

De waarborgsom zal terugbetaald worden als alle kosten betaald zijn & als er geen schade werd vastgesteld.

Elke bewoner is ervoor verantwoordelijk dat de buitendeuren van het Centrum in principe altijd gesloten zijn. Als een bewoner zijn kamer verlaat, dient hij in principe de kamer/ studio af te sluiten.

Het OCMW is in elk geval niet aansprakelijk voor mogelijke schade of diefstal op de kamers. Elke beschadiging of diefstal dient onmiddellijk gemeld te worden aan het bevoegde personeel.

3. Individuele kamers/ studio’s

Bij de opname krijgt men een kamer/ studio toegewezen afhankelijk van de gezinssamenstelling en de beschikbaarheid van het soort kamer. In de loop van het verblijf kan een andere kamer worden toegewezen, als dit nodig blijkt.

Bij de opname en bij het vertrek wordt een plaatsbeschrijving van de kamer/ studio opgemaakt. Bij vertrek geldt deze plaatsbeschrijving als maatstaf voor het aanrekenen van eventuele aangebrachte schade. Bij beschadiging of ontbrekende zaken zal een schadevergoeding aangerekend worden.
Het aanwezige meubilair mag niet verplaatst worden en er mogen – zonder toelating - geen andere meubels in de kamer geplaatst worden. De kamer/ studio moet dagelijks gelucht worden en minstens één keer per week grondig schoongemaakt worden. Het beddengoed wordt 2 - wekelijks door de binnen poetsdienst van het OCMW gewassen.

Indien de studio/ kamer na het verblijf niet proper wordt achtergelaten, zal de eindschoonmaak worden aangerekend. De kostprijs daarvoor bedraagt € 6,5/ uur.

Het toezichthoudend personeel heeft ten allen tijde toegang tot de kamers/ studio’s en zal op geregelde tijdstippen de naleving van het reglement controleren.

4. Gemeenschappelijke lokalen (enkel van toepassing voor de kamers) - persoonlijke bezittingen

Elke bewoner is mee verantwoordelijk voor de orde en de netheid van de gemeenschappelijke lokalen.

Het gebruik van de gemeenschappelijke toestellen (micro- golf, frigo, kookfornuis …) is voor gemeenschappelijk nut en alle bewoners kunnen er op een verantwoordelijke en evenredige manier gebruik van maken.

Na elk gebruik zal de bewoner de keuken, de badkamer of het toilet in een propere staat achterlaten.

Het is niet toegelaten om persoonlijke bezittingen te stockeren of achter te laten in gemeenschappelijke lokalen.

Bij het vertrek zal de bewoner zijn persoonlijke bezittingen meenemen.

Bewoners die een studio kregen toegewezen mogen geen gebruik maken van de gemeenschappelijke lokalen.

Het is in elk geval verboden om vloeibare of gasvormige brandstoffen in het gebouw te brengen.
Er geldt een algemeen rookverbod in alle lokalen van het Centrum Tijdelijke Opvang.
Als iemand onnodig het rookalarmsysteem heeft geactiveerd, kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn aangerekend worden.

5. Geluidshinder - nachtrust – bezoek

Elke bewoner zal ten allen tijde de rust in het opvangcentrum bewaren en elke vorm van onnodige geluidshinder of lawaai vermijden.

Vanaf ’s avonds (in elk geval vanaf 22 u.) tot  ’s morgens (in elk geval tot 8 u.) zal de nachtrust gerespecteerd worden.

Bezoek is enkel toegestaan na goedkeuring en dit enkel tijdens de openingsuren van het welzijnshuis & voor zover dit geen overlast betekent voor medebewoners. Bezoekers mogen niet blijven overnachten. Afwijkingen hierop zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke toelating van het toezichthoudend personeel. Bezoekers moeten zich eveneens aan het huishoudelijk reglement houden.

Het toezichthoudend personeel kan ten allen tijde aan bepaalde personen de toegang tot het centrum weigeren.

6. Zware overtredingen

Bij asociaal of gevaarlijk gedrag kan het verblijf in het Centrum onmiddellijk stopgezet worden, zoals bijvoorbeeld :

7. Afwezigheden

Als een bewoner één of meer nachten afwezig zal zijn, dient dit vooraf gemeld te worden aan het toezichthoudend personeel. Als een bewoner 2 of meer nachten zonder verwittiging wegblijft, kan de betreffende kamer aan een andere persoon worden toegewezen.

8. Huisdieren

Het is in elk geval niet toegelaten om (huis)dieren binnen te brengen in het centrum, noch door bewoners, noch door bezoekers.

9. Opnamefiche – verblijfsvergoeding

Bij elke opname zal een opnamefiche worden opgemaakt met de noodzakelijke gegevens van de betrokkene(n). Op deze fiche wordt tevens vermeld dat de betrokkene(n) een exemplaar van het huishoudelijk reglement heeft/hebben ontvangen. De betrokkene(n) ondertekent/ondertekenen  de opnamefiche en ontvangen er een dubbel van.

Op de opnamefiche wordt de normaal aan te rekenen verblijfsvergoeding ingevuld.

Als de betrokkene(n) een vermindering op de normale verblijfsvergoeding wensen aan te vragen, wordt dit op de opnamefiche vermeld. Bij een korte opname (maximum 3 overnachtingen en al of niet via een opname door de Lokale Politie) kan aan het Bijzonder Comité voorgesteld worden om geen verblijfsvergoeding aan te rekenen, omwille van billijkheidsredenen. Deze aanvragen worden op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voorgelegd en gemotiveerd.

Tijdens de verblijfsperiode zal/zullen de betrokkene(n) stipt de aangerekende verblijfsvergoeding betalen en dit binnen de vooropgestelde termijnen. Als deze betalingstermijnen – zonder duidelijke reden - niet gerespecteerd worden, kan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissen om de opvang stop te zetten.

10. Crisissituaties

’s Avonds en in het weekend is het mogelijk dat de lokale politie mensen die dakloos zijn, opneemt in het Centrum.

Voor akkoord,
Datum + handtekening

© secretariaat Middelkerke