Hoogstammige bomen

Parent Previous Next

Vellen van hoogstammige bomen

Artikel 1:

Het vellen van hoogstammige bomen is onderworpen aan een vergunning af te geven door het college van burgemeester en schepenen, behoudens toepassing van art. 48 van de wet op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.

Artikel 2:

Voor de toepassing van onderhavig reglement moet onder hoogstammige boom verstaan worden, elk houtachtig gewas met een stamomtrek van ten minste dertig centimeter, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld, of degene die een hoogte van ten minste zeven meter heeft bereikt met uitzondering nochtans van fruitbomen.

Artikel 3:

Het vellen van zulke bomen zonder vergunning, het derwijze snoeien dat de boom in zijn normale wasdom geremd wordt, of de vernietiging van de bomen door een ander procédé dan het vellen wordt gesanctioneerd overeenkomstig de bepalingen van de wet op de ruimtelijke ordening en de stedebouw.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan het advies van de Bestendige Deputatie en aan de goedkeuring van de Koning onderworpen.

Artikel 5:

Dit reglement zal bekendgemaakt worden ingevolge art. 102 van de gemeentewet.

Artikel 6:

Alle vroeger genomen beslissingen nopens het vellen van hoogstammige bomen worden ingetrokken.