Hemelwaterverbruik

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen en lokalen van verenigingen


Artikel 1 – Definities


horizontale dakoppervlakte

de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak

hemelwater

verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater

hemelwaterput / hemelwaterreservoir

reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater

hemelwaterinstallatie

het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater

gewestelijke stedenbouwkundige verordening

het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

gebouw

vergunde woning of vergund lokaal

lokaal

vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten

‘bestaande’ woning

woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten

verbouwing

een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt behouden

herbouw

een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden


Artikel 2 – Subsidie

§ 1. Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie;

Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden voor subsidie

§1. De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013).

§ 2. Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

§ 3. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de aanvraagdatum, komen in aanmerking.

Artikel 4 – Subsidiebedrag

§ 1. De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro.

§ 2. De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke slechts éénmalig toegekend.

Artikel 5 – Controle

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is.

Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Artikel 6 – Aanvraag van de subsidie

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.

De aanvrager kan met vragen over de aanleg van hemelwaterinstallaties terecht bij de duurzaamheids- of milieuambtenaar van de gemeente (gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, telefoonnummer 059/31.30.16., e-mail milieudienst@middelkerke.be)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 14/02/2014.

Artikel 8 - betwistingen

Alle betwistingen en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en schepenen beslecht.