Groenschermen weekendverblijfparken

Parent Previous Next

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake groenschermen rondom weekendverblijfparken

Definities

Artikel 1

Weekendverblijfpark: groepering van meer dan één vakantieverblijf die een eenheid vormen.

Toepassingsgebied

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing voor alle weekendverblijfparken die vallen onder het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.

Deze verordening is van toepassing voor het volledige grondgebied van de gemeente Middelkerke.

Inrichtingsvoorwaarden

Artikel 3

Het weekendverblijfpark dient langsheen de grenzen omgeven te worden door een dicht groenscherm met een minimale breedte van 3 meter.  In betreffende zone mogen geen gebouwen of constructies opgetrokken worden met uitzondering van een afsluiting.  Het groenscherm heeft als doel het weekendverblijfpark op kwalitatieve wijze visueel af te scheiden van de omgeving en dient op de perceelsgrens minimum 1,80 meter en maximum 2,00 meter hoog te zijn.  Hoogstammige bomen dienen op ten minste 2 meter van de perceelsgrens gepland te worden.

Artikel 4

Het groenscherm wordt zodoende beplant met in hoofdzaak streekeigen laag- en hoogstammige beplanting waarvan minstens 50% ook tijdens de winter zijn blad behoudt (groenblijvende heesters) of door een dichte groeistructuur de doorkijk belemmert.  Het groenscherm maakt geen deel uit van de percelen waarop de vakantieverblijven opgetrokken zijn.