Gezondheidszorgen

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Gezondheidszorgen

Artikel 1

Met ingang van 01/04/2015 geeft het welzijnshuis Middelkerke een tussenkomst in het kader van gezondheid nl.

Hierbij erkent het welzijnshuis Middelkerke het belang van het levensdomein gezondheid in kader van de bestrijding van (kans)armoede. De tussenkomst wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder beschreven.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

1° De aanvrager dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

EN

De gebruiker dient te behoren tot de volgende categorieën

Volgende categorieën zijn hier wettelijk in opgenomen:

Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming;of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

OF

EN

Artikel 3 Voorwaarden m.b.t. mutualiteitbijdrage/ zorgverzekering en tussenkomst geneeskundige zorgen voor aanvragers die niet in regel zijn met de ziekteverzekering

1° De mutualiteitsbijdrage/ bijdrage zorgverzekering en tussenkomst geneeskundige zorgen worden niet vergoed met uitzondering van aanvragers die niet in regel zijn met de ziekteverzekering.

De mutualiteitsbijdrage/ bijdrage zorgverzekering wordt teruggevorderd.

De tussenkomst geneeskundige zorgen wordt niet teruggevorderd.

Artikel 4 Voorwaarden m.b.t. paramedische kosten

1° Er wordt een tussenkomst toegekend voor:

Deze kosten worden teruggevorderd.

2° De aanvrager dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

3° Het aantonen van medische noodzakelijkheid via een attest van de behandelend geneesheer

Artikel 5 Voorwaarden m.b.t. tussenkomst in medicatie

1° Er wordt een tussenkomst toegekend voor

2° De aanvrager dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.

3° Er wordt tussengekomen voor een maximum periode van 3 maanden tenzij de situatie wijzigt. Betrokkene wordt geacht elke wijziging door te geven aan het OCMW (zie ontvangstbewijs).

4° Deze kosten worden niet teruggevorderd.

Artikel 6 Voorwaarden m.b.t. dringend ziekenvervoer

1° Er wordt enkel een tussenkomst voorzien voor dringend ziekenvervoer in kader van de wettelijke ziekteverzekering.

2° Deze kosten worden niet teruggevorderd.

Artikel 7 Toekenningsmodaliteiten

De aanvraag voor een tussenkomst voor paramedische kosten, medicatie of dringend ziekenvervoer wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd te worden:

2° De volledige factuur of onkostennota neemt het OCMW ten laste. Er zal steeds een terugvorderingsdocument overgemaakt worden aan de mutualiteit.

3° Het bedrag van de tussenkomst wordt steeds via een rechtstreekse factuur uitbetaald aan de behandelend geneesheer, apotheker, … en niet aan de aanvrager.

4° Inzake paramedische kosten (brillen en hoorapparaten) dienen er steeds 2 offertes te worden voorgelegd. De offertes dienen marktconform te zijn. De tussenkomst gebeurt op basis van de meest voordelige offerte.

5° De tussenkomst voor paramedische kosten wordt maximaal 1 maal per 2 jaar toegekend voor dezelfde diagnose tenzij de medische noodzakelijkheid via een attest van de behandelend geneesheer kan aangetoond worden.

6° De tussenkomst voor medicatie wordt beperkt tot € 50 per maand.

7° De tussenkomst voor geneeskundige zorgen voor aanvragers die niet in regel zijn met de ziekteverzekering wordt beperkt tot € 100 per maand.

8° Er kan eenmaal tussengekomen worden voor dringende noodzakelijke medicatie. In dit geval wordt een kaartje van het OCMW meegegeven dat de factuur eenmalig mag worden doorgestuurd naar het OCMW.

9° De tussenkomst voor raadplegingen of de tussenkomst van een specialist in het kader van paramedische ondersteuning voor minderjarigen wordt toegekend in het kader van de maatregel participatie en sociale activering, luik kinderarmoede.

Artikel 8 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden. De terugvorderingsdocumenten dienen ondertekend te zijn. Terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.


© secretariaat Middelkerke