Gezinsbonden subsidies

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

SUBSIDIEREGLEMENT GEZINSBONDEN MIDDELKERKE

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1:

§ 1: Het gemeentebestuur van Middelkerke geeft binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten subsidies aan de gezinsbonden van Middelkerke.

§ 2: Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder gezinsbond een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Middelkerke. Een gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin.

§ 3 Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder een babysitdienst dat de vereniging een bemiddelende dienstverlening op zet waarbij ouders hun vraag naar een kinderoppas kunnen bekend maken aan een coördinator en waarbij de coördinator deze vraag doorgeeft aan personen die occasioneel oppassen in het thuismilieu van de kinderen. De vereniging zorgt voor een verzekering en indien nodig voor vorming, opleiding en opvolging van de oppasser.

§ 4: De subsidiëring van een gezinsbond gebeurt op aanvraag van een gezinsbond én op basis van volgende voorwaarden:

Hoofdstuk 2: Basissubsidie

Artikel 2:

Aan iedere gezinsbond die voldoet aan de voorwaarden bepaald in art. 1§4 wordt een basissubsidie van 125 euro toegekend.

Voor iedere gezinsbond die een babysitdienst zoals bepaald in art 1 §3 organiseert wordt de basissubsidie verhoogd met € 75.

Artikel 3:

De gezinsbond die een basissubsidie voor het voorbije werkjaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk op 1 maart aanvragen op het daartoe bestemde formulier dat via de bevoegde gemeentelijke dienst wordt overgemaakt gedurende de maand januari of via die dienst kan worden bekomen.

Hoofdstuk 3: Werkingssubsidie

Artikel 4:

Het subsidiebedrag voor de gezinsbonden (zie art. 1§1), verminderd met het bedrag van de uitbetaalde basissubsidies (zie art. 2) wordt verdeeld onder alle gezinsbonden als werkingssubsidie.

Artikel 5:

Voor de werkingssubsidie komen de activiteiten van de gezinsbonden in aanmerking. Onder activiteit wordt verstaan: de werkzaamheid van een vereniging tav haar leden en/of derden.

Artikel 6:

De activiteiten worden onderverdeeld in 2 categorieën:

Categorie 1: betreft activiteiten die de bevolking van Middelkerke ten goede komt. Binnen deze categorie vallen activiteiten zoals:

Categorie 2: betreft activiteiten die zich uitsluitend richten tot de leden van de gezinsbonden. Binnen deze categorie vallen activiteiten zoals:

Alle activiteiten die in samenwerking met de gemeente (inclusief de zgn. neven- en ondergeschikte besturen, zoals OCMW, AGB, lokale politie) georganiseerd worden en voor de gezinsbonden onmiddellijk financieel voordeel opleveren, worden uitgesloten als subsidieerbare activiteit.

Artikel 7:

De werkingssubsidie wordt verdeeld onder de gezinsbonden die voldoen aan de voorwaarden geformuleerd in art. 1§4 en op basis van een aantal punten dat op volgende wijze wordt toegekend:

2 punten voor een activiteit uit de eerste categorie

1 punt voor een activiteit uit de tweede categorie

De beschikbare werkingssubsidie wordt gedeeld door het aantal punten dat alle gezinsbonden, die een aanvraag indienden, samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook de waarde van de werkingssubsidie die aan elke gezinsbond afzonderlijk wordt toegekend.

Afronding gebeurt tot de laagste cent.

1 punt kan maximum 15 euro bedragen.

Artikel 8:

De gezinsbond die een werkingssubsidie voor het voorbije werkjaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk op 1 maart aanvragen op het daartoe bestemde formulier dat via de bevoegde gemeentelijke dienst wordt overgemaakt gedurende de maand januari of via die dienst kan worden bekomen.

Hoofdstuk 5: controle.

Artikel 9:

Controle op naleving van de voorschriften en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden uitgeoefend door het College van Burgemeester en Schepenen of door een gemachtigde van het College van Burgemeester en Schepenen.

Van deze controle wordt telkens een verslag gemaakt. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot het niet verkrijgen van alle subsidies van het desbetreffende subsidiejaar.
De beslissing wordt genomen door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoofdstuk 6: Beroep

Artikel 10:

Binnen de maand, na mededeling van de beslissing over de verdeling van de subsidies, kan schriftelijk beroep aangetekend worden. Het beroep wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen is definitief.