Gemeente kinderbegeleider

Gemeente ›› Kinderopvang ››
Parent Previous Next

Samenwerkingsovereenkomst tussen organisator en kinderbegeleider

Tussen


De organisator gezinsopvang (en groepsopvang)

Gemeentebestuur Middelkerke – dienst voor onthaalouders

Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

hier vertegenwoordigd door P. Ryckewaert , secretaris en J. Rommel Opstaele, Burgemeester.

hierna aangeduid als de organisator


De kinderbegeleider gezinsopvang/groepsopvang,        

wonende te        

○ organiseert de opvang in eigen woning

○ organiseert opvang op een andere locatie met adres:

       

       

hierna aangeduid als de kinderbegeleider


Wordt uiteengezet wat volgt:


De kinderbegeleider heeft te kennen gegeven kinderen te willen opvangen in het kader van de door de overheid vergunde kinderopvang. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de organisator vastgesteld dat de kinderbegeleider voldoet aan de startvoorwaarden gesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. (hierna genoemd het Vergunningsbesluit van 22 november 2013) of voor de kinderbegeleider die exclusief buitenschoolse opvang doet het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang (hierna genoemd het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014). De organisator vraagt voor de locatie waarop door de kinderbegeleider opvang wordt georganiseerd een vergunning aan. De kinderbegeleider bezorgt de organisator alle voor deze vergunningsaanvraag noodzakelijke documenten.

De kinderbegeleider is bereid het beleid van de organisator te volgen op vlak van infrastructuur, veiligheid en, gezondheid, pedagogisch beleid, crisis en grensoverschrijdend gedrag.

De kinderbegeleider is tijdens de opvangmomenten effectief beschikbaar om kwalitatieve opvang aan te bieden. Hij/zij werd erop gewezen dat ingevolge het Vergunningsbesluit in elke ruimte die de kinderen gebruiken, er tijdens de openingsuren geen activiteiten mogen plaatsvinden die de kinderopvang storen, niet gerelateerd zijn aan de opvang en de aandacht van de onthaalouder vereisen of winstgevend zijn voor de onthaalouder. Het normale gezinsleven van het onthaalgezin kan wel doorgaan.

Nadat de organisator vastgesteld heeft dat de kandidaat aan de startvoorwaarden voldoet om als kinderbegeleider aanvaard te worden, wordt tussen de partijen de hierna vermelde overeenkomst gesloten.


Tussen de partijen wordt overeengekomen wat volgt:

Aard en doel van de samenwerking

De taak van de organisator bestaat in het waarborgen van een kwaliteitsvolle opvang die voldoet aan de start- en werkingsvoorwaarden die de Vlaamse overheid stelt en waarvan de vergunning van de opvanglocatie en de subsidiëring van de organisator gezinsopvang afhangt. Daartoe selecteert, vergoedt en begeleidt de organisator de kinderbegeleider, biedt hem/haar opleidingsmogelijkheden en ziet hij toe op de kwaliteit van de opvang, dit alles onder de voorwaarden die door de Vlaamse regering zijn vastgelegd. In het kader van de door de wetgever bepaalde opdracht sluit de organisator een overeenkomst met de kinderbegeleider die bevestigt kinderen te willen opvangen onder de door de Vlaamse overheid vastgestelde start- en werkingsvoorwaarden.

De in deze overeenkomst vermelde voorwaarden hebben enkel tot doel erover te waken dat de door de kinderbegeleider uit te oefenen activiteit beantwoordt aan de kwaliteits- en andere eisen voor de opvang van kinderen die door de overheid worden gesteld en waarvan zij de vergunning en de subsidiëring van de organisator afhankelijk stelt. Deze richtlijnen kunnen niet beschouwd worden als de uitoefening van gezag door de organisator en/of de verantwoordelijke op de kinderbegeleider en hebben ook niet dat doel.

De kinderbegeleider beschikt, mits het in acht nemen van de start- en werkingsvoorwaarden vermeld in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, over de grootst mogelijke vrijheid m.b.t. het aantal op te vangen kinderen (mits in acht name van de door de bevoegde overheid opgelegde maxima oa. gerelateerd aan de beschikbare infrastructuur en de draagkracht van de kinderbegeleider), de periodes van opvang, de dagen en uren tijdens welke opvang wordt verzekerd en de concrete omstandigheden waarin de opvang plaatsvindt.

Het door de organisator uit te oefenen toezicht heeft uitsluitend tot doel na te gaan of de kinderbegeleider de kwaliteit van de opvang, waartoe hij/zij zich verbindt, realiseert en dit in het kader van de opdracht die door de bevoegde overheid aan de organisator werd gegeven.

De samenwerking tussen de partijen kan dan ook niet gekwalificeerd worden als een arbeidsovereenkomst, maar moet gekwalificeerd worden als een overeenkomst voor het opvangen van kinderen buiten elke band van ondergeschiktheid. De kinderbegeleider, wiens vergunning is aangevraagd door een organisator gezinsopvang, valt onder de toepassing van art. 3, 9° van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en geniet van het bijzonder sociaal statuut voor onthaalouders.

Voorwaarden waaraan de kinderbegeleider dient te voldoen

De kinderbegeleider verklaart bij de ondertekening van deze overeenkomst aan de startvoorwaarden te voldoen en verbindt er zich toe bij de effectieve start van de opvang en tijdens de duur van de samenwerking aan alle start- en werkingsvoorwaarden te blijven voldoen, zoals vermeld in het Vergunningsbesluit en het het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (hierna genoemd het Subsidiebesluit van 22 november 2013). Hij/zij zal de organisator onmiddellijk in kennis stellen van feiten of gebeurtenissen die van die aard kunnen zijn dat daardoor niet meer voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. In het kader van haar wettelijke opdracht heeft de organisator het recht om tijdens de duur van de samenwerking na te gaan of de kinderbegeleider aan alle wettelijke voorwaarden en verplichtingen blijft beantwoorden om als kinderbegeleider te blijven functioneren.

Opvangcapaciteit

De organisator zorgt voor toeleiding van de kinderen naar de kinderbegeleider, maar geeft geen enkele garantie inzake het aantal kinderen. De kinderbegeleider beslist vrij over het al dan niet opvangen van kinderen die door de organisator zijn doorverwezen.

Het aantal gelijktijdig opgevangen kinderen zal in geen geval het in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 vastgelegde maximum overschrijden.

De kinderbegeleider beslist in welke opvang hij/zij wil voorzien: hetzij opvang van baby’s en peuters, hetzij opvang van schoolgaande kinderen, hetzij opvang tijdens de nacht en/of tijdens weekends, hetzij flexibele opvang, hetzij inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ook beslist de kinderbegeleider vrij over de dagen en de uren waarop hij/zij opvang voorziet. Hij/zij informeert de organistor hieromtrent.

De afspraken tussen de organisator en de kinderbegeleider worden bij de start van de overeenkomst in een afzonderlijk document vastgelegd. Aan de kindergebeleider wordt gevraagd om de organisator 2 maand vooraf op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze afspraken, behoudens overmacht.

De kinderbegeleider verbindt er zich toe, in het kader van de kinderopvang, uitsluitend kinderen via de organisator op te nemen. Indien de kinderbegeleider rechtstreeks gecontacteerd wordt door ouders i.v.m. de opvang van hun kind(eren), zal deze de ouders in contact brengen met de organisator.

Modaliteiten van opvang

De kinderen worden opgevangen in de woning van de kinderbegeleider (of in geval opvang niet in de woning van de kinderbegeleider doorgaat - op een andere door hem gekozen locatie waarvan is vastgesteld dat aan alle voorwaarden voldaan is voor een kwaliteitsvolle opvang van kinderen).

De kinderbegeleider organiseert volledig vrij de opvang en opvangmodaliteiten (leef- en slaapruimte voor de kinderen, eet- en slaapmomenten, activiteiten, toepasselijke gedragsregels, …). Hij/zij is bereid tot communicatie met de ouders van de opgevangen kinderen aan wie, op de tussen hen overeengekomen manier, geregeld informatie zal gegeven worden over gedrag, eten, slapen, spelen, evolutie, algemeen welbevinden enz. van het opgevangen kind en met wie regelmatig zal overlegd worden over de modaliteiten van opvang.

Hij/zij zal een kwaliteitsvolle opvang organiseren, waarin de nodige ruimte en tijd wordt vrijgemaakt voor de opvoeding van de kinderen en aan de kinderen de nodige geborgenheid, rust en regelmaat wordt geboden in een kindvriendelijke omgeving.

De kinderbegeleider legt zelf alle afspraken vast met de ouders i.v.m. de tijdstippen van opvang, d.w.z. de dag- en uurregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde opvangplan. De kinderbegeleider licht de organisator in over de gemaakte afspraken in het opvangplan met het oog op de toepassing van het sociaal statuut van onthaalouders. Hij/zij verbindt er zich t.a.v. de ouders toe de gemaakte afspraken na te komen. Het door de ouders en kindbegeleider afgesproken opvangplan wordt bevestigd in de schriftelijke overeenkomst die door de organisator en de ouders wordt ondertekend.

De kinderbegeleider beslist, in samenspraak met de ouders, zelf over de duur en het tijdstip van verlof tijdens de welke hij/zij geen kinderen opvangt. Hij/zij zal ervoor zorgen dat dit op voorhand met de ouders wordt afgesproken, zodat zij tijdig een oplossing voor de opvang van hun kind(eren) kunnen zoeken.

In geval hij/zij op een bepaalde dag/bepaalde dagen geen kinderen kan/wenst op te vangen, wordt dat vooraf met de ouders besproken, opdat zij een passende oplossing zouden kunnen vinden voor de opvang van hun kind(eren). Ook als door tijdelijke onbeschikbaarheid kind(eren) niet kunnen opgevangen worden, worden de ouders door de kinderbegeleider zo spoedig mogelijk verwittigd en wordt door de ouders en de kinderbegeleider een passende oplossing gezocht. De ouders kunnen in deze gevallen beroep doen op de organisator, die, in de mate van het mogelijke, een oplossing zoekt voor de opvang van het kind/de kinderen.

Indien de kinderbegeleider beslist de opvang van een kind stop te zetten, dient dit door hem/haar minstens een maand vooraf aan de ouders meegedeeld te worden, opdat zij tijdig een andere oplossing zouden kunnen zoeken. Hij/zij brengt hiervan ook de organisator op de hoogte.

Gezondheid, veiligheid en hygiëne

De kinderbegeleider zal erover waken dat de opvang gebeurt in gezonde, veilige en hygiënisch verantwoorde omstandigheden, zoals door de toepasselijke wetgeving is opgelegd.

Met het oog op de veiligheid en gezondheid van de kinderen zal niet gerookt worden in de opvanguimtes en zal ook geen rookgeur waar te nemen zijn. Dieren worden buiten het bereik van kinderen gehouden.

De kinderbegeleider is niet verplicht een ziek kind op te vangen, maar beslist, in samenspraak met de ouders, in welke gevallen/omstandigheden dat toch te doen. Een ziek kind dat besmettingsgevaar oplevert voor de andere kinderen, mag niet opgevangen worden. De kinderbegeleider maakt afspraken met de ouders i.v.m. de omstandigheden waarin de kinderbegeleider bij ziekte de huisarts van het kind kan contacteren. De eventuele dokterskosten en kosten voor medicatie zijn altijd ten laste van de ouders.

Met het oog op de veiligheid, zal de kinderbegeleider erover waken de opvangkinderen nooit alleen te laten. Toezicht of hulp door een minstens meerderjarige derde kan. De organisator wordt door de kinderbegeleider geïnformeerd over deze derde zodat deze kan nagaan of hij/zij voldoet aan de voorwaarden die worden bepaald in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013.

Opvang houdt in dat aan de kinderen gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank wordt gegeven. De onthaalouder maakt met de ouders afspraken inzake de maaltijden die zullen gegeven worden. De kosten voor de maaltijden zijn ten laste van de kinderbegeleider. De ouders voorzien zelf in flesvoeding, dieet- en speciale voeding.

De kinderbegeleider beslist vrij, in samenspraak met de ouders, of hij/zij al dan niet zal instaan voor het vervoer van de schoolgaande kinderen van en naar school. Indien hij/zij beslist om in te staan voor dat vervoer, zal hij/zij erover waken alle wettelijke verplichtingen in acht te nemen opdat de veiligheid van de kinderen wordt gegarandeerd.

Taken van de organisator

Overeenkomstig haar wettelijke opdracht staat de organisator in voor de begeleiding van de kinderbegeleider.

Deze begeleiding houdt in dat de organisator:

De kinderbegeleider aanvaardt de ondersteuning en begeleiding van de organisator en zal:

De organisator fungeert tevens als contactpersoon tussen de kinderbegeleider en de ouders. Indien zich vragen, problemen of moeilijkheden voordoen, kunnen zowel de kinderbegeleider als de ouders beroep doen op hem om een oplossing te vinden, in voorkomend geval te bemiddelen tussen de kinderbegeleider en de ouders.

De organisator staat in voor het innen van de financiële bijdrage die ouders verschuldigd zijn voor de opvang van hun kind(eren), waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de ter zake geldende reglementering.

De organisator staat in voor het uitvoeren van de administratieve opdrachten die verbonden zijn aan het sociaal statuut van de onthaalouders.

Vergoeding

Aan de kinderbegeleider wordt door de organisator maandelijks een onkostenvergoeding betaald per gepresteerde dag en per opgevangen kind. De betaling gebeurt op het rekeningnummer ………………………………………………… De vergoeding voor de opvangkosten wordt bepaald door de bevoegde Minister en zal aangepast worden volgens de door de ter zake geldende reglementering geldende bepalingen. Aan deze vergoeding worden door de organisator de door de toepasselijke wetgeving verschuldigde bijdragen van de kinderbegeleider gezinsopvang in het kader van het sociaal statuut van onthaalouder eerst toegevoegd en dan ingehouden.


Om de organisator  toe te laten tijdig de betalingen aan de kinderbegeleider te verrichten en de financiële bijdrage van de gezinnen vast te stellen, dient deze uiterlijk de 4de dag van elke maand (voor 9.00u) prestatiebladen m.b.t. de vorige kalendermaand over te maken aan de organisator gezinsopvang. Per kind wordt een prestatieblad opgemaakt met vermelding van de identiteit van het kind en de aankomst en vertrektijd in de opvang. Ook de gewettigde en ongewettigde afwezigheden dienen door de onthaalouder genoteerd te worden.  Die prestatiebladen dienen door de ouders ondertekend te zijn.

Voor het bepalen van het aantal prestaties wordt, overeenkomstig de ter zake geldende reglementering, de prestaties opvang van baby’s en peuters als volgt omgezet in dagen of daggedeeltes (per kalenderdag):

opvang van 0 tot 5 uren:                60% van de onkostenvergoeding

opvang van 5 tot 11 uren:                100% van de onkostenvergoeding

opvang van meer dan11 uren:        160% van de onkostenvergoeding


Enkel voor opvang van schoolgaande kinderen kan een opvang van minder dan 3 uren een recht geven op 40% van de onkostenvergoeding.

Voor flexibele opvangprestaties en inclusieve opvang kan een extra vergoeding toegekend worden.

De door de organisator te betalen onkostenvergoeding is afhankelijk van het aantal opgevangen kinderen en de opvangduur.

De organisator sluit de volgende verzekeringen af:

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie die de kinderbegeleider verneemt van de ouders of het kind, zal hij/zij niet kenbaar maken aan derden, tenzij, indien nuttig of nodig, aan de organisator kinderopvang.

De organisator zal de ouders vragen dat zij vertrouwelijke informatie die zij over de kinderbegeleider vernemen, niet kenbaar maken aan derden, tenzij, indien nuttig of nodig, aan de organisator.

Duur en beëindiging van de samenwerking

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst beëindigen mits het geven van een opzeggingstermijn van één maand die schriftelijk aan de andere partij ter kennis zal gebracht worden.

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst onmiddellijk, zonder opzegging, beëindigen, indien de andere partij een zware tekortkoming begaat die de voortzetting van de samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt. Van dergelijke beëindiging moet per aangetekende brief met vermelding van de zware tekortkoming kennis gegeven worden aan de andere partij binnen één week na kennisname van de zware tekortkoming of, indien door de organisator een onderzoek wordt ingesteld naar bepaalde feiten, binnen één week na afronding van het onderzoek.

Indien de organisator in kennis wordt gesteld van feiten die ernstige twijfels doen rijzen of de kinderen wel op gezonde, veilige, hygiënische en/of pedagogisch verantwoorde wijze door de kinderbegeleider worden opgevangen, heeft zij het recht om een onderzoek in te stellen naar die feiten. Dit onderzoek zal minstens een diepgaand gesprek met de hem/haar behelzen. Tijdens de duur van het onderzoek kan de overeenkomst tijdelijk geschorst worden, d.w.z. dat tijdelijk geen kinderen door de kinderbegeleider worden opgevangen. Het onderzoek zal binnen een redelijke termijn worden afgerond, waarna een beslissing zal genomen worden omtrent het al dan niet beëindigen van de samenwerking, al dan niet op grond van een zware tekortkoming.

De samenwerking wordt van rechtswege ontbonden

Toepasselijke wetgeving

Beide partijen erkennen dat de vergunde en gesubsidieerde opvang van kinderen een door de Vlaamse overheid gereglementeerde activiteit is. Zij verbinden zich ertoe alle door de bevoegde instanties uitgevaardigde of in de toekomst nog uit te vaardigen bepalingen te respecteren. Ten informatieve titel worden de op het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst toepasselijke besluiten als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd.

De kinderbegeleider erkent een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de organisator ontvangen te hebben en de inhoud ervan te aanvaarden.

Geschillen

De partijen zullen trachten alle geschillen in der minne te regelen. Hiertoe werd door de gemeente een klachtenprocedure voorzien die werd opgenomen in het kwaliteitshandboek.

De kinderbegeleider kan bij klachten te allen tijde terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin.


In geval van procedure is enkel, hetzij het Vredegerecht van Oostende hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge bevoegd, naar gelang van de waarde van het geschil.
Opgesteld te ………………………………………… op ………………………… in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.Voor de organisator,                                                                          De kinderbegeleider,


Vertegenwoordigd door ………………………………………….                      

Functie …………………….………………………………………


……………….……………………          ……………….……………………

Bijlagen


Besluit Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters

Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

Huishoudelijk reglement