Fietsvergoeding

OCMW ›› Personeel ››
Parent Previous Next

Reglement houdende toekenning van een vergoeding aan personeelsleden voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer

HOOFDSTUK 1. Principe

De OCMW Raad kent een premie toe in de vorm van een vergoeding aan de personeelsleden als ze de fiets gebruiken in het woon-werkverkeer.

Deze maatregel past in het gemeentelijk milieubeleid, het duurzaamheidbeleid, het mobiliteitsbeleid en het sociaal beleid van de gemeente.

HOOFDSTUK 2. Toepassingsgebied

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op de personeelsleden van het OCMW Middelkerke, met uitzondering van het personeel met een arbeidsovereenkomst van minder dan drie maanden per kalenderjaar

Het is niet van toepassing op de poetsvrouwen van de buitenpoetsdienst.

HOOFDSTUK 3. Regeling fietsgebruik voor woonwerkverkeer

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde personeelsleden die voor de verplaatsing van hun verblijfplaats naar de plaats van hun werk, en omgekeerd, gebruik maken van hun fiets, hebben, wanneer zij voor het traject in één richting ten minste één kilometer afleggen, recht op een vergoeding van 15 eurocent per afgelegde kilometer.

Het aantal aanrekenbare trajecten (heen en terug) per dag is beperkt tot 1 (één).

Het maximumbedrag van de fietsvergoeding per maand per personeelslid wordt beperkt tot € 150,00 (honderdvijftig euro).

Bij de uitbetaling zal rekening gehouden worden met de effectieve dagen waarop de fiets werd gebruikt.

Het fietsen mag voorafgaan aan of volgen op aanvullend gebruik van de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen. De vergoeding mag evenwel nooit gecumuleerd worden met een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

Met ‘plaats van hun werk’ wordt bedoeld de standplaats waar het personeelslid aan verbonden wordt.

De vergoeding is niet geldig voor het gebruik van dienstfietsen.

Artikel 3

De betrokken personeelsleden dienen hun aanvraag voor het bekomen van deze fietsvergoeding in bij de personeelsdienst overeenkomstig het model, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.

Zij vermelden de gedetailleerde opgave van de reisweg die zij zullen volgen en waaraan zij zich na aanvaarding, behoudens overmacht, strikt dienen te houden.

Zij maken hierin tevens een omstandige berekening van het aantal door hen af te leggen kilometers per traject heen en terug.

Het is niet noodzakelijk dat de voorgelegde reisweg de kortste is, maar het moet wel de meest aangewezen weg voor fietsers zijn, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de veiligheid.

Artikel 4

De personeelsdienst legt deze aanvragen met gemotiveerd advies ter goedkeuring voor aan de OCMW raad .

Deze beslist binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het indienen van de aanvraag over de aanvraag, de te volgen reisweg en afstand. Tevens wordt de datum vermeld waarop deze beslissing in werking treedt.

Bij ontstentenis van een formele beslissing binnen de hiervoor gestelde termijn, wordt de aanvraag geacht aanvaard te zijn.

HOOFDSTUK 4. Algemene bepalingen

Artikel 5

De begunstigde personeelsleden maken maandelijks een staat op, overeenkomstig het model opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit, waarin voor de voorbije maand wordt aangeduid op welke dagen zij verplaatsingen per fiets hebben gemaakt met vermelding van het totaal aantal afgelegde kilometers en de vergoeding waarop zij recht hebben.

Artikel 6

De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Artikel 7

Bij valse verklaringen of ingeval van frauduleuze praktijken, kan het betrokken personeelslid, behoudens straf en tuchtvordering, ertoe verplicht worden de reeds ontvangen vergoedingen geheel of gedeeltelijk terug te betalen en kan daarenboven een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit het stelsel van de fietsvergoeding opgelegd worden.

Artikel 8

De fietsvergoeding toegekend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit mag niet gecumuleerd worden met andere gelijkaardige vergoedingen die aan de gemeentelijke personeelsleden zouden verleend worden.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op 01/01/2008.

© secretariaat Middelkerke