Exploiteren toeristische logies 2021-2025

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies – aanslagjaren 2021-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2025, wordt een belasting geheven op het exploiteren van toeristisch logies gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2: definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verwezen naar de definities en de bepalingen in de regelgeving inzake toeristische logies en wordt verstaan onder:

Artikel 3: belastingplichtige

De belasting wordt gevestigd ten laste van diegene die de toeristische logies exploiteert. De eigenaar van het onroerend goed waarin de exploitatie is gevestigd, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Indien de exploitant niet gekend is, wordt de eigenaar van het onroerend goed, waarin de toeristische logies worden uitgebaat, geacht de exploitant te zijn en wordt de belasting ten laste van hem gevestigd.

Artikel 4: berekeningsgrondslag en tarieven

§1. De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld als volgt:

§2. De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Artikel 5: vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

Om recht te hebben op één van de hierboven vermelde vrijstellingen dient de belastingplichtige de nodige bewijsstukken aan het gemeentebestuur over te maken.

Artikel 6:

De belasting wordt gevestigd op basis van alle gegevens die bij het gemeentebestuur gekend zijn, onder meer de gegevens van Toerisme Vlaanderen en de gegevens van de eigen dienst toerisme. Deze opsomming is niet limitatief.  

Artikel 7:

Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt de toestand op 01 januari van het aanslagjaar in aanmerking genomen.

Artikel 8: invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 9: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning van de belasting.

Het bezwaarschrift kan via één van volgende kanalen worden ingediend:

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaarschrift.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na de indiening ervan.

Artikel 10: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 11: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.