Eretitels

Gemeente ›› Interne zaken ››
Parent Previous Next

Reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of gemeenteraadslid

Artikel 1:

§1. Een aftredend gemeenteraadslid dat zijn ambt gedurende tenminste achttien jaar in de gemeente Middelkerke (met inbegrip van de deelgemeenten) heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd.

§2. Een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste twaalf jaar in de gemeente Middelkerke (met inbegrip van de deelgemeenten) heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd.

Artikel 2:

De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 1 §1 en §2 hoeven niet aaneensluitend te zijn.

De termijn tussen 1 januari en de datum van de installatievergadering tijdens hetzelfde jaar bij de aanvang van een nieuwe gemeentelijke legislatuurperiode, wordt geacht tot de ambtstermijn te behoren.

Artikel 3:

Voor de toepassing van artikel 1 §1 en §2 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden.

Artikel 4:

De machtiging kan verleend worden op verzoek van betrokkene.

Met instemming van de betrokkene kan het verzoek ook worden ingediend door minstens twee leden van de gemeenteraad.

Het verzoek tot toekenning van een eretitel wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Het verzoek moet vergezeld zijn van:

Artikel 5:

Onder de vermelde voorwaarden kan aan de gewezen mandataris postuum een eretitel worden verleend.

Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de gewezen mandataris of door minstens twee leden van de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend.

Het verzoek tot toekenning wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Het verzoek moet vergezeld zijn van een overzicht van de periodes tijdens dewelke de betrokkene deel uitmaakte van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke (of vroegere deelgemeenten).

Artikel 6:

§1. De eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen mag niet worden gevoerd:

  1. gedurende de periode dat het mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of lid van de raad van het OCMW nog wordt uitgeoefend;
  2. door een door de provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bezoldigde persoon.

§2. Als na de toekenning van de eretitel betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de verleende eretitel intrekken.

Artikel 7:

In het besluit tot het verlenen van een eretitel wordt de tekst van art. 6§1 van dit reglement overgenomen.

Aan de eretitel zijn geen voordelen verbonden.