Energie

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

ENERGIE

  1. Het gas – en elektriciteitsfonds

Art.1

Met ingang van 15/09/2015 is het mogelijk dat het OCMW Middelkerke tussenkomt bij personen die zich in een toestand van schuldenlast bevinden én onbetaalde gas - of elektriciteitsrekeningen hebben. Hierbij erkent het OCMW Middelkerke de problematiek van de hoge energiekosten.

Het doel is personen uit hun situatie van schuldenlast te halen en het evenwicht van hun financiële toestand te herstellen.

Art. 2 Voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolking - of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief verblijven.

EN

2° In begeleiding zijn bij het OCMW:

EN

3° Kampen met schuldenlast EN betalingsproblemen hebben om gas - / elektriciteitsfacturen te betalen (ook indien de huur lasten omvat die niet betaald worden, is er sprake van onbetaalde rekeningen)


Art. 3 Toekenningmodaliteiten

De aanvraag voor een tussenkomst energie wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd/ ondertekend te worden:

2°  Er wordt nooit geld op de rekening van de cliënt gestort. De tussenkomst gebeurt steeds via de factuur.

3° Tussenkomsten voor opladen budgetmeter  worden gestort op rekeningnummer van Infrax (BE84 091-0178704-59) met als mededeling het refertenummer van de budgetmeter kaart. De cliënt dient na de storting nog steeds zelf de kaart te gaan opladen en hiervan het bewijs te bezorgen.

Art. 4

1° Er kan per cliënt maximum 5X per jaar tussengekomen worden voor de betaling van een voorschotrekening, de afrekening of het opladen van de budgetmeter (los van de tussenkomsten in kader van minimale aardgaslevering).

De beslissing behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

2° Niet terugvorderbaar 

Art. 5 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden.

2° Tussenkomsten voor oplading aardgas budgetmeter zijn niet mogelijk gedurende de periode 1/12 tot 31/03 (en verlenging periode indien van toepassing) gezien dan de voorwaarden verbonden aan het reglement ‘minimale aardgaslevering’ gelden.

3° Van zodra er voor een cliënt een voorschot – of afrekeningfactuur werd ten laste genomen of er werd tussengekomen om de budgetmeter op te laden, kan elke volgende vraag tot tussenkomst (huur, dokters – of apotheekrekeningen, water – of stookoliefacturen) via bovenstaand fonds teruggevorderd worden. Deze beslissingen behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

4° Cliënten die voor deze tussenkomst in aanmerking komen, worden gestimuleerd zich in te schrijven voor een groepsaankoop zodat de voor hen goedkoopste leverancier kan gezocht worden.

  1. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Art. 1

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit:

In de meeste gevallen past de energieleverancier het sociaal tarief voor gas en elektriciteit automatisch toe.

Art. 2 Voorwaarden

(inkomensvervangende – en integratietegemoetkoming, THAB, tegemoetkoming hulp aan derden, bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een ongeschiktheid van minstens 66%)

(IGO, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming hulp aan derden)

Art. 3 Toekenningmodaliteiten

Art. 4 Overige bepalingen


  1. Het sociaal stookoliefonds

Art. 1

Het sociaal stookoliefonds is van toepassing voor:

Niet voor:

Het fonds werkt het ganse jaar.

Art. 2 Voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolking - of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief verblijven.


2° Volgende categorieën komen in aanmerking:

Het bedrag van het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 18.730,66 € vermeerderd met 3.467,55 € per persoon ten laste. Wanneer het volledige gezin de verhoogde tegemoetkoming geniet, zal er geen onderzoek naar de inkomens worden uitgevoerd.

Wanneer men in collectieve schuldenregeling is of in schuldbemiddeling is en het OCMW vaststelt dat men de verwarmingsfactuur niet kan betalen

3° Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe men behoort.

Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een vaste toelage van € 210.

Voor grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tegemoetkoming.

4° Per verwarmingsperiode en per gezin dat in dezelfde woning verblijft, wordt deze toelage toegekend voor maximum 1500 liter.

Art. 3 Toekenningsmodaliteiten

1° De aanvraag voor een tussenkomst energie wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke en dit binnen de 60 dagen na de levering

Volgende documenten dienen bezorgd/ ondertekend te worden:

Art. 4 Overige bepalingen

1° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden.


  1. Minimale levering via de aardgas budgetmeter


Art. 1

Vanaf 01/04/2015  stapt het OCMW in het facultatief systeem inzake minimale levering via de aardgas budgetmeter: besluit van Vlaamse regering om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen  door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeter kaart.

Art. 2 Voorwaarden

1° De OCMW raad heeft in zijn zitting van  13/04/2015 beslist tot de toepassing van het facultatief systeem voor onbepaalde duur.

2° In kader van de OCMW wet dient er per aanvraag binnen de 30 dagen een eenmalige beslissing worden getroffen. (Is ook toegelaten binnen de dringende hulpverlening)

3° De toekenning geschiedt door het BCSD. In geval van hoogdringendheid wordt de hoofdmaatschappelijk werker (directeur sociale zaken in geval van afwezigheid) gemachtigd een beslissing te nemen, die voorgelegd wordt ter kennisname op het eerstvolgend BCSD.

4° De minimale levering via de aardgas budgetmeter is van toepassing in de winterperiode gedefinieerd van 1 november tot en met 31 maart.  
(Deze periode kan worden uitgebreid in functie van de weersomstandigheden)

5° De klant kan op 2 manieren kenbaar maken dat hij/zij een probleem heeft met het voldoende opladen van de aardgas budgetmeter

  1. De klant doet zelf een aanvraag

Klanten die hun aardgas budgetmeter kaart niet voldoende kunnen opladen in de winterperiode (en zonder aardgas voor verwarming dreigen te vallen), kunnen een hulpvraag indienen bij het OCMW. Dit kan ook al voor de eigenlijke start van de winterperiode (1 november, onder voorbehoud van eventuele vervroeging vanwege de weersomstandigheden).

  1. Via een lijst van de netbeheerder

De distributienetbeheerder bezorgt het OCMW wekelijks een lijst van afnemers die tussen november en maart gedurende dertig dagen niet opladen en waarvoor de netbeheerder op basis van gekend oplaadgedrag en verbruikspatroon inschat dat er een reële kans bestaat dat ze zichzelf afsluiten van aardgas en daardoor zonder verwarming dreigen te vallen. Het gaat hier dus om afnemers waarvoor een vermoeden bestaat dat ze opladingmoeilijkheden hebben. Het OCMW kan deze mensen contacteren om na te gaan of er effectief een probleem is en of zij de ‘minimale levering via de aardgas budgetmeter’ willen aanvragen. De wekelijkse lijsten zijn cumulatief en bevatten:

6° De datum waarop de hulpvrager zelf een tussenkomst voor de minimale levering van aardgas aanvraagt, geldt als aanvraagdatum. De door de netbeheerder wekelijks overgemaakte lijst kunnen dus niet als aanvraag worden gezien. De hulpvrager dient zelf te kennen te geven dat hij hulp wenst van het OCMW. Dat kan door het ondertekenen van het aanvraagformulier (ontvangstbewijs). Via dit formulier kan de hulpvrager zich ook akkoord verklaren met een huishoudelijke energiescan.

Als er vóór de start van de winterperiode al een hulpvraag wordt ontvangen, maar pas een beslissing wordt genomen na 1 november, kan voor deze aanvraag met ingang van 1 november ook toepassing worden gemaakt van dit systeem.

Er wordt retroactief toegekend vanaf het begin van de halve maand waarin de aanvraag valt.

Als er een aanvraag wordt ontvangen in de winterperiode, maar pas een beslissing wordt genomen na het beëindigen van de winterperiode, kan voor deze aanvraag en voor de periode die nog in de winterperiode valt, deze regeling toegepast worden vanaf de aanvraagdatum.

6° In elk afzonderlijk geval dient er onderzocht/beslist te worden of een hulpvrager recht heeft op de minimale levering aardgaslevering via een sociaal onderzoek. Volgende elementen dienen onderzocht worden.

7° Het OCMW kan voorwaarden verbinden aan het ter beschikking stellen van aardgas via de budget meterkaart. Deze dienen te worden opgenomen in het sociaal verslag.

8° Een toelichting dient te worden gegeven omtrent het minimaal comfort. Bij de oplading dat staat voor een bedrag van 60% gemiddeld verbruik, zullen ze wel 100% gastoevoer hebben.

Art. 3 Toekenningmodaliteiten

Het aanvraagformulier voor een tussenkomst wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke. (www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering)

2° De ‘minimale hoeveelheid aardgas’ wordt berekend op basis van een tabel, vastgesteld door de minister van Energie. De minimale levering aardgas is berekend op basis van het gemiddeld aardgasverbruik in de periode december - januari - februari, vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van het typewoning. Dat verbruik werd vervolgens omgerekend in een kostprijs per dag. De minimale levering is beperkt tot 60 % van deze kost en wordt per halve maand toegekend.

3° 70% van de levering kan teruggevorderd worden bij de aardgasnetbeheerder. Eenmaal per jaar wordt de registratietabel doorgestuurd naar Infrax.

4° 30 % van de levering kan teruggevorderd worden via het gas – en elektriciteitsfonds.

Art. 4 Halfmaandelijkse tussenkomsten 2018-2019 voor de minimale levering aardgas voor gezinnen met een aardgasbudgetmeter


WONINGTYPENiet beschermde afnemer

Beschermde afnemer

APPARTEMENT

34,66

20,66

RIJHUIS of HOEKHUIS

48,66

29,66

VRIJSTAAND OF HALFOPEN

57,66

35,66

Beschermde afnemer

= recht op sociale maximumprijs


© secretariaat Middelkerke